ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*smell*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น smell, -smell-

*smell* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-smelling (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น Syn. infested, odorous, stinking
smell (vi.) ดมกลิ่น See also: ได้กลิ่น Syn. breathe, inhale
smell (vt.) ดมกลิ่น Syn. breathe, inhale
smell (n.) กลิ่น Syn. scent, odor
smell a rat (idm.) มีความรู้สึกถึงสิ่งผิกปกติ
smell at (phrv.) ได้กลิ่น See also: ดมกลิ่น Syn. sniff at
smell of (phrv.) ได้กลิ่นของ See also: ดมกลิ่นของ Syn. stink of, stink with
smell of the lamp (idm.) (หนังสือ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนไม่เหลือรูปแบบเดิม หรือไม่เป็นธรรมชาติมากนัก
smell out (phrv.) ดมกลิ่นหา Syn. nose out, sniff out
smell to (phrv.) มีกลิ่นแรงมาก Syn. stink to
smell up (phrv.) ทำให้เต็มไปด้วยกลิ่น Syn. smell out, stink out, stink up
smell with (phrv.) ส่งกลิ่นเหม็นมากจาก / ของ Syn. stink of
smelling salts (n.) ยาแก้เวียนศีรษะ
smelly (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
sweet-smelling (adj.) ที่มีกลิ่มหอม See also: หอม Syn. odorous
sweet-smelling (adj.) ซึ่งมีกลิ่นหอม
English-Thai: HOPE Dictionary
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking
English-Thai: Nontri Dictionary
smell(n) การดมกลิ่น,กลิ่น
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลิ่น (n.) smell See also: odor, scent, savor
กลิ่นคาว (n.) fishy smell See also: stinking smell
กลิ่นสาบ (n.) (musty) smell See also: pong
กลิ่นอับ (n.) bad smell See also: bad odour Syn. กลิ่นเหม็นอับ
กลิ่นอาย (n.) smell See also: odour, scent Syn. กลิ่น
กลิ่นเหม็นอับ (n.) bad smell See also: bad odour
การดม (n.) smelling See also: sniffing Syn. การสูด, การดมกลิ่น
คละคลุ้ง (v.) smell See also: stink, have an unpleasant odour, spread, reek to high heaven Syn. คลุ้ง
คาวเลือด (n.) smell of blood
ดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม
ดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม
ดมกลิ่น (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, สูดกลิ่น
ดมกลิ่น (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, สูดกลิ่น
ดอมดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, ดมกลิ่น, สูด, สูดดม
ดอมดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. ดม, ดมกลิ่น, สูด, สูดกลิ่น
ดอมดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, สูด, สูดดม
ดอมดม (v.) smell See also: scent, sniff Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, สูด, สูดดม
ตืด (adj.) smelly See also: malodorous, fetid, stinking, putrid
ตุ่ยๆ (adj.) smelly See also: odorous, stinking, reeking, foul
ยาดม (n.) smelling salt See also: inhalant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me smell it one more timeขอฉันดมมันอีกครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
This is it. I can-a smell 'em.มันอยู่แถวนี้ ผมได้กลิ่นมัน
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ
You smell like a pig already!แกตัวเหม็นฉึ่งอยู่แล้ว
I can smell them, the ones who are not 100 per cent for it.คนที่ไม่ได้ร้อยละ 100 สำหรับ มัน ลองที่หนึ่งกับฉัน?
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก
I want to say to everyone that everything around them that they see and smell and feel and hear, they should delight in all this.ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ทุกอย่างที่อยู่รอบเขา ที่เขาเห็น ได้กลิ่น้ รูสึก ได้ยิน เขาก็ควรจะพึงพอใจ
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ

*smell* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
霉气[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, 霉气 / 霉氣] a moldy smell; damp and rotten; fig. rotten bad luck
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
闻出[wén chū, ㄨㄣˊ ㄔㄨ, 闻出 / 聞出] to identify by smell; to detect a scent; to sniff out
腐臭[fǔ chòu, ㄈㄨˇ ㄔㄡˋ, 腐臭] rotten (smell); stinking; putrid
臭迹[chòu jì, ㄔㄡˋ ㄐㄧˋ, 臭迹 / 臭跡] scent (smell of person or animal used for tracking)
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 臭] sense of smell; smell bad
[sāo, ㄙㄠ, 臊] smell of urine
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, 臭屁] smelly fart; arrogant
[wén, ㄨㄣˊ, 闻 / 聞] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen
[chòu, ㄔㄡˋ, 臭] stench; stink; smelly; to smell (bad)
纳豆[nà dòu, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ, 纳豆 / 納豆] stinky tofu (Japanese natto); strong-smelling fermented soybeans; same as 臭豆腐
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 臭豆腐] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, 难闻 / 難聞] unpleasant smell; stink
恶气[è qì, ㄜˋ ㄑㄧˋ, 恶气 / 惡氣] evil smell; unpleasant manner; to resent
[xīng, ㄒㄧㄥ, 腥] fishy (smell)
香味[xiāng wèi, ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ, 香味] fragrance; bouquet; sweet smell
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 嗅] sense of smell
嗅觉[xiù jué, ㄒㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ, 嗅觉 / 嗅覺] sense of smell

*smell* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カビ臭;黴臭[カビしゅう(カビ臭);かびしゅう(黴臭), kabi shuu ( kabi shuu ); kabishuu ( bai shuu )] (n) (See カビ臭い) mold smell; mould smell
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink
スメロビジョン[, sumerobijon] (n) smellovision
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell)
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.)
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P)
乳臭い[ちちくさい, chichikusai] (adj-i) smelling of milk; green; wet behind the ears; immature
刺激臭[しげきしゅう, shigekishuu] (n) irritant odor; irritant odour; irritating smell (odor, odour)
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P)
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P)
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate
宝丹[ほうたん, houtan] (n) (arch) type of smelling salts sold in the late Edo period
悪気[わるぎ, warugi] (n) (1) (obsc) (See 邪気・じゃき・2) nasty smelling air; noxious gas; (2) (obsc) evil 'ki'
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger)
抹香臭い[まっこうくさい, makkoukusai] (adj-i) smelling of incense; overly pious
探り出す[さぐりだす, saguridasu] (v5s,vt) to spy out; to smell out
木の香[きのか, kinoka] (n) smell of new wood
死臭[ししゅう, shishuu] (n) putrid smell of a corpse
気付け薬;気つけ薬[きつけぐすり, kitsukegusuri] (n) restorative; smelling salts
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
熟柿臭い[じゅくしくさい, jukushikusai] (adj-i) smelling of (stale) liquor
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
生臭い(P);腥い[なまぐさい, namagusai] (adj-i) fishy; raw; smelling of fish or blood; (P)
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
腐臭[ふしゅう, fushuu] (n) smell of something rotten; rotten smell
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P)
臭み;臭味[くさみ, kusami] (n) (1) bad smell; (2) affectation; fulsomeness
臭気[しゅうき, shuuki] (n) bad smell; stink; (P)
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu
草いきれ[くさいきれ, kusaikire] (n) strong smell of grass (esp.in summer heat)
蒜;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.)
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation
血臭[けっしゅう, kesshuu] (n) the smell of blood
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume
香しい;馨しい;芳しい[かぐわしい, kaguwashii] (adj-i) (uk) sweet-smelling; scentful; fragrant
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P)
香る(P);薫る[かおる, kaoru] (v5r,vi) to smell sweet; to be fragrant; (P)

*smell* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ฉาวโฉ่[adj.] (chāochō) EN: notorious ; disreputable ; smelly FR:
ชระอับ[adj.] (chara-ap) EN: smelly FR: malodorant
ได้กลิ่น[v.] (dāi klin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff FR: sentir ; flairer
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff FR: sentir ; renifler
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique ; qui sent bon
หอมดี[v. exp.] (høm dī) EN: have a nice smell FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
คันธ์[n.] (khan) EN: smell ; odour ; odor (Am.) FR: odeur [f]
คันธะ[n.] (khantha) EN: odour ; odorous object ; smell FR:
คาว[n.] (khāo) EN: smell of fish ; smell of meat FR: odeur de poisson [f]
คาวเลือด[n. exp.] (khāo leūat) EN: stench of blood ; smell of blood FR:
คละคลุ้ง[v.] (khlakhlung) EN: smell ; stink ; have an unpleasant odor FR: sentir mauvais
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
คนธ์[n.] (khon) EN: smell ; odour ; odor (Am.) FR: odeur [f]
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour ; odor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; aroma FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
กลิ่นอาย[n.] (klin-āi) EN: smell ; scent ; atmosphere FR:
กลิ่นอับ[n. exp.] (klin ap) EN: bad smell ; bad odour ; musty smell FR: mauvaise odeur [f] ; odeur putride [f[ ; puanteur [f]
กลิ่นบูด[v. exp.] (klin būt) EN: sour smell FR:
กลิ่นฉุย[n. exp.] (klin chui) EN: pervasive smell FR:
กลิ่นฉุน[n. exp.] (klin chun) EN: pungent smell FR: odeur acide [f] ; odeur piquante [f] ; odeur forte [f] ; odeur tenace [f]
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell FR: odeur suspecte [f]
กลิ่นแหม่ง[v. exp.] (klin maeng) EN: smell a rat FR:
กลิ่นไม่พึงประสงค์[n. exp.] (klin mai ph) EN: unpleasant smell FR: odeur désagréable [f]
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell ; stench ; stink ; effluvium ; pong ; reek FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
กลิ่นเหม็นเกรียม[n. exp.] (klin men kr) EN: smell of burning FR: odeur de roussi [f] ; odeur de brûlé [f]
กลิ่นเหม็นรุนแรงมาก[X] (klin men ru) EN: evil-smelling FR:
กลิ่นไหม้[n. exp.] (klin mai) EN: smell of burning FR: odeur de brûlé [f] ; odeur de roussi [f]
กลิ่นเน่า[n. exp.] (klin nao) EN: smell of decay FR: odeur de pourri [f]
กลิ่นสาบ[n. exp.] (klin sāp) EN: musty smell FR:
กลิ่นตลบ[n. exp.] (klin talop) EN: pervasive perfume ; pervasive scent ; pervasive flagrance ; good smell which permeates FR:
กลิ่นตามธรรมชาติ[n. exp.] (klin tām th) EN: natural smell FR: senteur naturelle [f]
กลิ่นเท้าเหม็น[n. exp.] (klin thāo m) EN: smelly feet FR:
กลิ่นธูป[n. exp.] (klin thūp) EN: incense ; smell of incense FR: odeur d'encens [f]
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong FR: sentir mauvais ; puer ; empester ; chlinguer (fam. - vulg.) ; schlinguer (fam. - vulg.)
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling ; stale FR: rance
เหม็นเขียว[adj.] (menkhīo) EN: smelly ; rank FR:

*smell* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geruchlosigkeit {f}absence of smell
Brandgeruch {m}burnt smell
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
Modergeruch {m}mouldy smell
muffig {adj} | muffiger | am muffigstensmelly | smellier | smelliest
eklig {adj} | eklig riechen | eklig schmeckenrevolting | to smell revolting | to taste revolting
Geruchssinn {m}sense of smell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *smell*
Back to top