ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fetid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fetid*, -fetid-

fetid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fetid (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเน่าเหม็น Syn. foul, stinking
English-Thai: HOPE Dictionary
fetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly,foetidly adv. fetidness,foetidness n., Syn. stinking
English-Thai: Nontri Dictionary
fetid(adj) มีกลิ่นเหม็น,เหม็นโฉ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fetid; foetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetidกลิ่นเหม็น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหาหิงคุ์ (n.) asafetida
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน...
Oh, and you can rest your fetid, woolly head, William.โอ้ จำใส่หัวหยองกร็อดเหม็นเน่าของนายไว้เลยนะ วิลเลียม

fetid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縞蚯蚓[しまみみず;シマミミズ, shimamimizu ; shimamimizu] (n) brandling (species of earthworm, Eisenia fetida)
阿魏[あぎ;アギ, agi ; agi] (n) (uk) asafetida (Ferula assafoetida)

fetid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะทกรก[n.] (kathok-rok) EN: fetid passionflower ; scarletfruit passionflower ; stinking passionflower ; Passiflora foetida FR: passiflore [f] ; Passiflora foetida
คละคลุ้ง[adj.] (khlakhlung) EN: stinking ; maladorous ; fetid FR: puant
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale FR: puant ; fétide ; rance
มีกลิ่นเน่าเหม็น[adj.] (mī klin nao) EN: fetid ; foul-smelling FR:
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāi klin me) EN: FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide

fetid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stinkend {adv}fetidly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fetid
Back to top