ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drowsy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drowsy*, -drowsy-

drowsy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drowsy (adj.) เซื่องซึม See also: เกือบจะหลับ, ง่วงซึม, ซึมเซา Syn. sleepy, somnolent, sluggish Ops. wakeful, alert
English-Thai: HOPE Dictionary
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ง่วง,สัปหงก,ซบเซา,เซื่องซึม,ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep,sleep ###A. awake
English-Thai: Nontri Dictionary
drowsy(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วงนอน,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drowsy-ซึม, -ง่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drowsyซึม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซึมเซา (v.) drowsy See also: dull, be inactive Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น, เหงาหงอย Ops. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง
ปรือ (v.) drowsy See also: sleepy, half-closed (eyes), groggy, dozy
มัวเมีย (adj.) drowsy Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
มัวเมีย (adj.) drowsy Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
เซื่องซึม (v.) drowsy See also: dull, be inactive Syn. เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น, เหงาหงอย Ops. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง
ง่วงซึม (v.) be drowsy See also: be sleepy, be dozy, be somnolent, be listless Syn. ง่วง, ง่วงนอน, เซื่องซึม, ซึม, ซึมเซา Ops. ตื่นตัว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า
ง่วงเหงาหาวนอน (v.) be drowsy See also: be sleepy, be dozy, be somnolent, be listless Syn. ง่วง, ง่วงนอน, เซื่องซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงซึม Ops. ตื่นตัว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า
มัวเมีย (v.) be drowsy Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
มัวเมีย (v.) be drowsy Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
เซื่องซึม (v.) be drowsy See also: be sleepy, be dozy, be somnolent, be listless Syn. ง่วง, ง่วงนอน, ซึม, ซึมเซา, ง่วงซึม Ops. ตื่นตัว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hirose Aki spent a drowsy lecture here - 1986มองไปที่โต๊ะด้านหลังข้างหน้าต่างสิ
Of course you can't drive While being drowsy is dangerous.ถ้าอย่างนั้นคุณอย่าฝืนขับรถในขณะที่ง่วงเลยมันอันตรายมาก
Oh, drowsy and completely unaware of beasts or any dead sons coming back to haunt him.ดูซึมๆ ใครจะไปคิดล่ะว่า ลูกชายที่ตายไปแล้วของเขา จะกลับมาตามล่าตัวเขาเอง คดีเป็นยังไงบ้าง ?
I think you're getting a bit drowsy.ฉันว่าเธอคงจะรู้สึก ง่วงนอน
Already taken my pills. Tend to make me... a bit drowsy...กินยาเข้าไป ทำให้ฉัน ง่วง ซึม ๆ น่ะ...
One should never drive while drowsy.หนึ่งไม่ควรขับรถในขณะง่วงนอน
It's the stuff they put in decongestants To make them non-drowsy. It's kind of like a...เค้าใช้ใส่ในยาแก้หวัด เพื่อไม่ให้คนไข้เซี่องซึม
I thought some fresh air would make him drowsy.ฉันคิดว่าอากาศบริสุทธิ์จะทำให้เขาง่วงนอน
I think I ate too much during lunch. I feel drowsy.ผมคิดว่าผมกินมากไป\ ในตอนกลางวัน ผมรู้สึกง่วงนอน
I hope I don't get drowsy, somehow pull the trigger.ฉันหวังว่าฉันจะไม่ขี้เซา ยังไงก็ลั่นไกซะนะ

drowsy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
想睡[xiǎng shuì, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄨㄟˋ, 想睡] drowsy; sleepy

drowsy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろん[, toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.)
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.)
寝惚け眼[ねぼけまなこ, nebokemanako] (n) sleepy eyes; drowsy look
眠い(P);睡い[ねむい, nemui] (adj-i) sleepy; drowsy; somnolent; (P)

drowsy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จองหง่อง[adj.] (jøng-ngǿng) EN: drowsy ; melancholic FR:
ขี้เซา[adj.] (khīsao ) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze ; doze off FR: s'assoupir ; somnoler
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: sleepy ; drowsy ; prone to dozing off ; dozing FR:
คอพับคออ่อน[X] (khøphapkhø-) EN: drowsy FR:
ม่อย[v.] (mǿi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy FR: somnoler ; s'assoupir
มัวเมีย[v.] (mūamīa) EN: be drowsy FR:
ง่วง[v.] (ngūang) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy FR: avoir sommeil
ง่วง[adj.] (ngūang) EN: drowsy FR: somnolent
งัวเงีย[v.] (ngūa-ngīa) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy FR: être endormi ; somnoler
งัวเงีย[adj.] (ngūa-ngīa) EN: sleepy ; drowsy FR: endormi ; somnolent
ง่วงเหงาหาวนอน[v.] (ngūang-ngao) EN: be drowsy ; feel drowsy FR:
ง่วงเหงาหาวนอน[adj.] (ngūang-ngao) EN: drowsy ; sleepy ; dozy ; somnolent ; listless FR:
ง่วงงุน[v.] (ngūang-ngun) EN: be drowsy ; be sleepy FR:
ง่วงงุน[adj.] (ngūang-ngun) EN: drowsy ; sleepy FR:
ง่วงนอน[v. exp.] (ngūang nøn) EN: feel sleepy ; be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy FR: avoir envie de dormir ; avoir sommeil
ปรือ[adj.] (preū) EN: drowsy ; sleepy-eyed FR:
เซา[adj.] (sao) EN: sleepy ; drowsy FR: somnolent ; assoupi
สัปหงก[v.] (sappa-ngok) EN: doze ; snooze ; drowsy FR:
ซึม[adj.] (seum) EN: dull ; listless ; drowsy FR: cafardeux
ซึมเซา[adj.] (seumsao) EN: drowsy ; lethargic FR: somnolent ; léthargique
ซม[adj.] (som) EN: lethargic ; drowsy ; helpless FR: léthargique
ตาปรือ[X] (tāpreū) EN: drowsy ; sleepy-eyed ; half-closed eyes FR:

drowsy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlaftrunken; schläfrig {adj} | schlaftrunkener; schläfriger | am schlaftrunkesten; am schläfrigstendrowsy | drowsier | drowsiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drowsy
Back to top