ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

latency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *latency*, -latency-

latency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
latency (n.) การซ่อนเร้นอยู่ภายใน See also: การแฝงอยู่, ศักยภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
latency(เลท'เทินซี) n. การซ่อนเร้นอยู่ภายใน,การแฝงอยู่,ศักยภาพ,ระยะแฝง,สิ่งที่แฝงอยู่,ปัจจัยที่แฝงอยู่, Syn. abeyance
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
latencyเวลาแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latencyแอบแฝงอยู่, เวลาชักนำ, การวัดเวลา, โรคติดเชื้อแบบแฝง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศักยภาพ (n.) latency Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, ประสิทธิภาพ

latency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リング遅延[リングちえん, ringu chien] (n) {comp} ring latency
レイテンシ[, reitenshi] (n) {comp} latency
潜伏性[せんぷくせい, senpukusei] (n) latency
潜時[せんじ, senji] (n) latency
待ち時間[まちじかん, machijikan] (n) waiting time; latency; standby time (e.g. cellular phones)
潜在[せんざい, senzai] (n,vs) potentiality; dormancy; latency; (P)
遅延[ちえん, chien] (n,vs,adj-no) delay; latency; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リング遅延[リングちえん, ringu chien] ring latency
遅延[ちえん, chien] delay, latency
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones)

latency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: latency FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า latency
Back to top