ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bowl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bowl*, -bowl-

bowl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bowl (n.) ชาม See also: โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน Syn. basin
bowl (n.) ส่วนกลมของกล้องสูบยาเส้นสำหรับบรรจุยา
bowl (n.) ลูกโบว์ลิ่ง
bowl (n.) เวที
bowl (n.) กะละมัง
bowl along (phrv.) (รถ) แล่นอย่างเร็วและอันตราย
bowl along (phrv.) ก้าวหน้า See also: เจริญก้าวหน้า
bowl out (phrv.) ทำให้ออกจากการเล่น (กีฬาคริกเก็ต) Syn. be out
bowl out (phrv.) ประหลาดใจมาก See also: ตกใจมาก Syn. bowl over
bowl over (phrv.) ชนล้ม See also: ทำให้ล้ม
bowl over (phrv.) ประหลาดใจมาก See also: ตกใจมาก Syn. bowl out, knock back, knock down, knock down
bowlegged (adj.) ซึ่งมีนิ้วเท้าหรือเท้าหันเข้าข้างใน
bowlegs (adj.) (ขา) โค้งออกด้านนอก See also: (ขา) โก่ง
bowler (n.) หมวกทรงกลมสีดำมีขอบโค้ง Syn. bowler hat, derby
bowler (n.) ผู้เล่นที่ขว้างบอลให้กับผู้ตี (กีฬาคริกเก็ต)
bowler hat (n.) หมวกทรงกลมสีดำมีขอบโค้ง Syn. derby
bowling (n.) กีฬาโบว์ลิ่ง Syn. ninepins
bowling ball (n.) ลูกโบว์ลิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,
bowling(โบ'ลิง) n. กีฬาโบว์ลิ่ง
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
bowl(n) ชาม,หม้อ,กระปุก,ลูกโบว์ลิ่ง
bowlegged(adj) ขาโก่ง
bowling(n) กีฬาโบว์ลิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Bowlingโบลิ่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันลงหิน (n.) alloy bowl rubbed with stone See also: stone-set bowl
ตุ๊กตาเสียกบาล (n.) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water
ขัน (n.) bowl See also: water dipper Syn. ขันน้ำ
ขันน้ำ (n.) bowl See also: water dipper
ขันน้ำ (n.) bowl See also: cup or basin used to hold water like a jug
จานชาม (n.) bowl See also: plate, dish Syn. ถ้วยชาม
จานชาม (n.) bowl See also: plate, dish Syn. ถ้วยชาม
ชาม (n.) bowl Syn. ถ้วยชาม, จานชาม, ชามอ่าง
ตะเภา (n.) bowl See also: cup or basin used to hold water like a jug Syn. ขันน้ำ
ถ้วย (clas.) bowl See also: cup, tumbler
ขันน้ำพานรอง (n.) bowl with a supporting stand
ขันเชิง (n.) bowl with base attached
ขันบาตร (n.) alms bowl Syn. บาตร
ชามข้าวสุนัข (n.) feeding bowl See also: dog bowl
ตลกบาตร (n.) cloth sling for a Buddhist monk´s begging-bowl Syn. ถลกบาตร
ถลกบาตร (n.) removable alms-bowl sack with shoulder-strap Syn. ตลกบาตร
บาตร (n.) monk´s alms-bowl
บาตรแก้ว (n.) kind of monk´s alms-bowl
ลงหิน (n.) stone-polished metal bowl
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like to go bowling with us?คุณอยากไปเล่นโบว์ลิงกับพวกเราไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม
We can't enjoy ourselves infinitum, or at least bowl underarm.เราไม่สามารถสนุกกับตัวเองไม่ มีที่สิ้นสุด, หรืออย่างน้อยชามใต้วงแขน
Tails up, I haven't brought you all this way to bowl underarm.หางขึ้นแม้ว่าการต่อสู้เบื่อฉัน ไม่ได้ นำทุกท่านด้วยวิธีนี้ชามใต้วง แขน
It's cooler when the sun goes down. Do you have a glass bowl to put over me?เวลาดวงอาทิตย์ตกอากาศมันเย็น ตอนกลางคืนเธอเอาโถมาครอบฉันไว้ได้มั้ย
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม
I had a sugar bowl full of coke next to the bed.และยังมีกระปุกที่มีโคเคนล้น อยูข้างเตียง
One day when you and Ma were out, I got a big bowl of boiling water... whacked a big drop of Vick and put the towel over my head.วันหนึ่งเมื่อคุณและมาได้ออก ฉันได้ชามใหญ่ของน้ำเดื? อิดโรยแบบเลื่อนขนาดใหญ่ของ Vick และวางผ้าขนหนูบนหัวขอ?
Bet you remember the Super Bowl of '68?พนันได้ว่า คุณต้องจำ Super Bowl ปี 68 ได้ หา ?
If Butch goes to Indochina, I want a nigger hiding in a bowl of rice... ready to pop a cap in his ass.ถ้าบุทช์ไป lndochina ฉันต้องการดำซ่อนตัวอยู่ในชามข้าว ... พร้อมที่จะปรากฏหมวกในตูดของเขา
(MOTHER): And you shall have a bowl of punch to make merry at...และเธอต้องเตรียมพันช์ให้หนึ่งโถเพื่อฉลองที่...
Doesn't your bowl have girls?ไม่ได้มีชามของคุณสาว ๆ ?

bowl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 丼] bowl of food; well
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
金钵[jīn bō, ㄐㄧㄣ ㄅㄛ, 金钵 / 金缽] (gold) alms bowl (of a Buddhist monk)
[gāng, ㄍㄤ, 釭] hanging bowl for lamp or fish
鼓盆之戚[gǔ pén zhī qī, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄓ ㄑㄧ, 鼓盆之戚 / 鼓盆之慼] drumming on a bowl in grief (成语 saw, refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife); fig. grief for a lost wife
[àng, ㄤˋ, 盎] abundant; bowl; dish; pot
[bō, ㄅㄛ, 砵] alms bowl
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
钵盂[bō yú, ㄅㄛ ㄩˊ, 钵盂 / 缽盂] alms bowl
一碗[yī wǎn, ㄧ ㄨㄢˇ, 一碗] bowl
保龄球[bǎo líng qiú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, 保龄球 / 保齡球] bowling (balls)
[yú, ㄩˊ, 杅] bowl; tub
[quān, ㄑㄩㄢ, 棬] bowl
[ōu, ㄡ, 瓯 / 甌] bowl; cup
[wǎn, ㄨㄢˇ, 碗] bowl; cup
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 下海] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky
洗脸盆[xǐ liǎn pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆 / 洗臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
洗脸盆洗盆[xǐ liǎn pén xǐ pén, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ ㄒㄧˇ ㄆㄣˊ, 洗脸盆洗盆 / 洗臉盆洗盆] washbowl
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, 研钵 / 研鉢] mortar (bowl for grinding with pestle)
脸盆[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, 脸盆 / 臉盆] washbowl; basin for washing hands and face
[yú, ㄩˊ, 釪] an alms bowl; a small bell
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 铁饭碗 / 鐵飯碗] secure employment (lit. iron rice bowl)
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
鱼缸[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, 鱼缸 / 魚缸] fish tank; fishbowl; aquarium
鼓盆[gǔ pén, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ, 鼓盆] lit. to drum on a bowl; refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife; fig. grief for a lost wife

bowl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi)
お碗;御碗[おわん, owan] (n) (See 碗) bowl
サラダボウル[, saradabouru] (n) salad bowl
シュガーボウル[, shuga-bouru] (n) sugar bowl
スープボウル[, su-pubouru] (n) soup bowl
スープ皿[スープざら, su-pu zara] (n) soup plate; soup bowl
スープ鉢[スープばち, su-pu bachi] (n) (obsc) (See スープボウル) soup bowl
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
フィンガーボール[, finga-bo-ru] (n) finger bowl
フックボール[, fukkubo-ru] (n) hook bowl
ボウルゲーム[, bouruge-mu] (n) bowl game
マッシュルームカット[, masshuru-mukatto] (n) mushroom cut; bowl cut; moptop
一膳[いちぜん, ichizen] (n) (1) bowl (of rice); (2) pair (of chopsticks)
一飯[いっぱん, ippan] (n) bowl of rice; meal
世間の目[せけんのめ, sekennome] (exp,n) spotlight; public eye; public's attention; goldfish bowl
他人丼[たにんどん, tanindon] (n) (See 親子丼) bowl of rice with cooked meat (other than chicken) and eggs on top; oyakodon made with something other than chicken
口縁[こうえん, kouen] (n) (1) rim of bowl or vessel; (2) peristome
坊ちゃん刈り[ぼっちゃんがり, bocchangari] (n) pudding bowl hair cut
小鉢[こばち, kobachi] (n) small bowl
散らし鮨;散らし寿司;ちらし寿司;散らしずし[ちらしずし, chirashizushi] (n) {food} (See ばら寿司・ばらずし,五目鮨・ごもくずし) sushi rice in a box or bowl with a variety of ingredients sprinkled on top
旧盤[きゅうばん, kyuuban] (n) old bowl (platter); old (musical) recording
汁椀[しるわん, shiruwan] (n) soup bowl
洗い桶[あらいおけ, araioke] (n) washtub; dishpan; washing-up bowl
深川丼[ふかがわどん, fukagawadon] (n) rice bowl with clams and miso broth
渡し箸[わたしばし, watashibashi] (n) resting one's chopsticks across the top of one's bowl (a breach of etiquette)
火皿[ひざら, hizara] (n) fire grate; chafing dish; pipe bowl
玉子丼[たまごどんぶり, tamagodonburi] (n) bowl of rice topped with boiled eggs
端反り[はぞり;はたぞり, hazori ; hatazori] (n) outward-curving bowl rim; bowl lip curved outwards
糸じり;糸尻[いとじり, itojiri] (n) (See 糸底) bottom rim of cup or bowl
菓子鉢[かしばち, kashibachi] (n) bowl for confectioneries
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
落とし掛け;落とし懸け;落し掛け;落し懸け[おとしがけ, otoshigake] (n) (1) lintel of the alcove in a tea room or a window in a shoin-style reception room; (2) cloud-shaped carving on the bottom of a transom; (3) (See 火鉢) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen)
金椀;鋺[かなまり;かなわん(金椀), kanamari ; kanawan ( kin wan )] (n) (See 椀) small metal bowl
金魚鉢[きんぎょばち, kingyobachi] (n) goldfish bowl
鉄鉢[てっぱち, teppachi] (n) mendicant priest's begging bowl
雁首;がん首[がんくび, gankubi] (n) (1) head of a pipe, incl. the bowl and stem attachment; (2) (col) neck; head
高麗茶碗[こうらいぢゃわん, kouraidyawan] (n) Koryo-dynasty tea bowl
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei

bowl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl ; sink FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างเลี้ยงปลา[n. exp.] (āng līeng p) EN: fishpond ; fishbowl = fish bowl FR:
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; receive food offerings FR:
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชามอ่าง[n. exp.] (chām āng) EN: basin ; large bowl ; wide and deep dish FR:
ชามแบ่ง[n. exp.] (chām baeng) EN: bowl FR: bol [m]
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo s) EN: feeding bowl ; dog bowl FR: écuelle [f]
ชามเมลามีน[n. exp.] (cham mēlāmī) EN: melamine bowl FR: bol en mélamine [m]
ชามผสม[n. exp.] (chām phasom) EN: mixing bowl FR: bol à mélanger [m]
ชามผสมแป้ง[n. exp.] (chām phasom) EN: mixing bowl FR:
ชุมชนบ้านบาตร[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bat Community ; Monk's Bowl Village FR:
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay FR:
อีโน[n.] (īnō) EN: big bowl FR:
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware ; basin FR: bassine émaillée [f] ; bassine [f]
การประดิษฐ์กระทง[n. exp.] (kān pradit ) EN: banana leaf bowl making FR:
ขัน[n.] (khan) EN: dipping bowl ; water dipper FR: bassine [f]
ขันเชิง[n.] (khanchoēng) EN: bowl with a base FR:
ขันล้างหน้า[n. exp.] (khan lāng n) EN: bowl for washing the face FR:
ขันลงหิน[n.] (khanlonghin) EN: bronze bowl FR:
ขันน้ำ[n. exp.] (khan nām) EN: dipping bowl ; water dipper ; dipper ; water bowl FR: écuelle [f]
ขันน้ำมนต์[n. exp.] (khan nāmmon) EN: holy water bowl FR:
ขันน้ำพานรอง[n.] (khannāmphān) EN: bowl with a supporting stand FR:
ขันโอ[n. exp.] (khan ō) EN: lacquered bowl FR:
ข้าวหน้าหมูซีอิ๊ว[n. exp.] (khāo nā mū ) EN: pork rice bowl FR:
เขียวไข่กา[n.] (khīokhaikā) EN: old-time indigo-blue bowl FR:
คอห่าน[n.] (khøhān) EN: cesspool ; water trap ; toilet bowl FR:
ก้นบาตร[n. exp.] (kon bāt) EN: bottom of a monk's bowl FR:
กระถางน้ำ[n. exp.] (krathāng nā) EN: water basin ; water bowl FR:
หล่อน้ำ[v.] (lønām) EN: protect from ants by standing something in a bowl containing water FR:
ลงหิน[n.] (longhin) EN: stone-polished metal bowl ; polished brass bowl FR:
โอ[n.] (ō) EN: small bowl ; lacquered bowl FR: récipient en laque [m]
ใส่บาตร[v. exp.] (sai bāt) EN: offer food to monks ; put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl FR: donner l'aumône matinale
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; give food to the monks ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning FR: offrir de la nourriture aux bonzes
ตะเภา[n.] (taphao) EN: water bowl ; bowl ; cup FR:
โถ[n.] (thō) EN: jar with a lid ; bowl with a lid ; glass with a lid ; earthen jar ; glass jar FR: pot [m] ; jarre avec couvercle [f] ; bocal avec couvercle [m] ; bol [m]
ทอย[v.] (thøi) EN: throw ; pitch ; bowl ; fling ; cast FR:
โถน้ำตาล[n.] (thō nāmtān) EN: sugar bowl FR: sucrier [m]
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]

bowl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bowle {f} (Gefäß)punchbowl; bowl
Brennraummulde {f} [techn.]combustion bowl
Doppelspüle {f}double bowl sink
Fischglas {n}fish bowl
Salatschüssel {f}salad bowl
Schälchen {n}small bowl
Teigschüssel {f}pastry bowl
Trockengebiet {n}dust bowl
Zuckerdose {f}sugar bowl
Filzhut {m}bowler hat; felt hat
Kegel {m} (Bowling)pin
Klosettbecken {n}closetbowl
Napf {m}bowl; small dish
Palstek {m}bowline
Pfeifenkopf {m}bowl
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bowl
Back to top