ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exclaim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exclaim*, -exclaim-

exclaim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exclaim (vt.) ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น) See also: อุทานเสียงดัง Syn. cry out, speak out, yell
exclaim (vi.) ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น) See also: อุทานเสียงดัง Syn. cry out, speak out, yell
English-Thai: HOPE Dictionary
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
English-Thai: Nontri Dictionary
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุทาน (v.) exclaim See also: interject, ejaculate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(ALL EXCLAIM HAPPILY)- ไม่ได้แข่งกันซะหน่อย - เรื่องของเจ๊สิ
Every grownup was the same Uniformly, they'd exclaimผู้ใหญ่ทุกคนเหมือนกันหมด พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า"
Give me the 65. I'm on the job. (EXCLAIMS)เอาตังค์มา ข้ารับงาน
(MEN EXCLAIMING) There will be no survivors!จะไม่มีใครรอดชีวิตไปจากที่นี่!
He exclaimed with great relish.เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจ
(John exclaiming) - It was just a bad dream, darling.ลูกฝันร้ายไปเท่านั้นเอง
[Audience Exclaiming][Audience Exclaiming]
(EXCLAIMNG IN CONCERN)(ในความกังวล EXCLAIMNG)
(EXCLAIMING DELIGHTEDLY)(EXCLAIMING DELIGHTEDLY)
(EXCLAIMING TRIUMPHANTLY)(EXCLAIMING อิ่มอกอิ่มใจ)
(EXCLAIMS IN PAIN)(อุทานในความเจ็บปวด)
(EXCLAIMING NERVOUSLY)(EXCLAIMING หงุดหงิด)

exclaim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊叹不已[jīng tàn bù yǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 惊叹不已 / 驚嘆不已] to exclaim in astonishment
[tàn, ㄊㄢˋ, 叹 / 嘆] sigh; gasp; exclaim
[tàn, ㄊㄢˋ, 叹 / 歎] sigh; gasp; exclaim

exclaim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียงเขียว[v. exp.] (sīeng khīo) EN: exclaim angrily ; snap at FR:
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
อุทาน[v.] (uthān) EN: exclaim ; interject FR: s'exclamer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exclaim
Back to top