ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prospect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prospect*, -prospect-

prospect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prospect (n.) ภาพที่มองเห็น Syn. scene, view
prospect (n.) โอกาส Syn. chance, probability
prospect (n.) การคาดการณ์ See also: การคาดหวัง Syn. anticipation
prospect (vt.) ค้นหา See also: สำรวจ
prospect for (phrv.) ค้นหา See also: สำรวจ (โดยเฉพาะใต้ดิน)
prospective (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ซึ่งหวังไว้ Syn. hoped for, promised, planned
prospector (n.) ผู้สำรวจแร่ธาตุหรือน้ำมัน Syn. miner
prospectus (n.) รายการแสดงความก้าวหน้า See also: บทสรุปความก้าวหน้า Syn. outline, scheme
English-Thai: HOPE Dictionary
prospect(พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส,ความหวัง,ความหวังข้างหน้า,กาลภายหน้า,ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้,ผู้อาจเป็นผู้สมัคร,ทัศนียภาพ. vt.,vi. ค้นหา,สำรวจ,มีอนาคต,มีความหวัง., See also: prospector n., Syn. outlook,expectation
prospecting(พรัสเพค'ทิง) n. การสำรวจแร่
prospective(พระสเพค'ทิฟว) adj. อนาคต,ซึ่งหวังไว้,ซึ่งคาดคะเนไว้., See also: prospectiveness n., Syn. potential,likely
prospectus(พระสเพค'ทัส) n., (pl. -tuses) รายการเกี่ยวกับโครงการในอนาคต,หนังสือชักชวนให้ซื้อหุ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
prospect(n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ
prospective(adj) ที่คาดหวัง,ที่หวังไว้,ที่มีอนาคต
prospector(n) ผู้สำรวจ,ผู้คาดหวัง
prospectus(n) ระเบียบการ,หนังสือแสดงโครงการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prospectiveตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prospectusหนังสือชี้ชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prospectiveprospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ/เลือดที่ยังไม่มีการเก็บไว้ (analysis of tissues yet-to-be-collected) [ชีวจริยธรรม]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's an old Mount Prospect police car. They were practically giving them away.มันเป็นรถตำรวจเมานทโพรสเพคทเก่า พวกเขาเกือบให้มันฟรี
And now with the prospect of a major investment in our economic future... by Mr. Elliot Blair of Blair Industries...และตอนนี้กับโอกาสของการที่สำคัญ การลงทุนในอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา ... โดยนายเอลเลียตแบลร์ แบลร์ของอุตสาหกรรม ...
He has neither study nor employment prospect He wants to be a boxerเขาไม่ได้คิดจะเรียนต่อหรือว่าทำงาน เขาอยากจะเป็นนักมวย
Is the prospect of making love to me so hateful?ทำอย่างกับ ร่วมรักกับฉัน มันน่ารังเกียจมากงั้นแหละ
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น
I'm about as excited by the prospect as you are, but something's gotta give.แต่เราต้องทำอะไรซักอย่าง
The prospect of death is strong motivation.ความรักตัวกลัวตาย เป็นแรงจูงใจอันดีเยี่ยม
I believe in the process, but I don't relish the prospect of taking another man's life.ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม แต่ผมไม่นิยมแนวทางการคร่าชีวิตคนอื่น
It's the prospect of something after death.มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลังความตาย
You see one man doesn't prospect from the ground, it takes a whole community of good people such as yourselves and this is good we stay together.คนๆเดียวไม่สามารถร่ำรวยจาก ผืนดินได้ ต้องเป็นทั้งชุมชน ของคนดีๆเช่นพวกท่าน วันนี้ เราได้มาอยู่กันพร้อมหน้า
I am in as much a state of shock... as you must be delighted at the prospect of this marriage.ฉันกำลังอยู่ในสภาพ ช็อคมากๆเลย... ขณะที่คุณร่าเริง กับงานแต่งครั้งนี้
Come on. Hauling barrels? Let the prospect go with Juice.ไม่เอาน่า จะให้ขนถังน้ำมันก็ให้ ไอ้เด็กฝึกงานไปกับจูสสิ

prospect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉目[méi mu, ㄇㄟˊ ㄇㄨ˙, 眉目] progress; prospect of solution; sign of positive outcome
盲流[máng liú, ㄇㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, 盲流] blind influx; country-to-city migrant without definite prospects
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
前景[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, 前景] foreground; vista; (future) prospects; perspective
出息[chū xī, ㄔㄨ ㄒㄧ, 出息] future prospects
前程[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 前程] future (career etc) prospects
功高望重[gōng gāo wàng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, 功高望重] high merit and worthy prospects (成语 saw)
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 有希望] hopeful; promising; prospective
宏图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 宏图 / 宏圖] major undertaking; vast plan; grand prospect
保媒[bǎo méi, ㄅㄠˇ ㄇㄟˊ, 保媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
做媒[zuò méi, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄟˊ, 做媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, 展望] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to
前途[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 前途] prospects; outlook (for the future); future
招聘者[zhāo pìn zhě, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄜˇ, 招聘者] prospective employer; person advertising a job; recruiter
招股书[zhāo gǔ shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨ, 招股书 / 招股書] prospectus (setting out share offer); offering circular
招股说明书[zhāo gǔ shuō míng shū, ㄓㄠ ㄍㄨˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, 招股说明书 / 招股說明書] prospectus
远景[yuǎn jǐng, ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, 远景 / 遠景] prospect; long-range view

prospect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロスペクト[, purosupekuto] (n) prospect
プロスペクト理論[プロスペクトりろん, purosupekuto riron] (n) prospect theory
呼び声が高い[よびごえがたかい, yobigoegatakai] (exp) (See 呼び声の高い) being widely talked about as a prominent prospect (for)
呼び声の高い[よびごえのたかい, yobigoenotakai] (adj-i) (See 呼び声が高い) widely viewed as a prominent prospect (for)
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related
見ぬが花[みぬがはな, minugahana] (exp) (id) Prospect is often better than possession
プロスペクティブ[, purosupekuteibu] (n) prospective
不縁[ふえん, fuen] (n) divorce; unrealized marriage (prospects); unrealised marriage
予定案[よていあん, yoteian] (n) program; programme; prospectus
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P)
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector
形勢[けいせい, keisei] (n) condition; situation; prospects; (P)
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting
目論見書[もくろみしょ, mokuromisho] (n) prospectus; offering memorandum
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P)
見所(P);見どころ(P)[みどころ, midokoro] (n) (1) point worthy of note; highlight (e.g. in a film); thing to note; (2) good prospects for the future; promise; (P)
見晴らし(P);見晴し[みはらし, miharashi] (n) view; prospect; outlook; (P)
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)
設立趣意書[せつりつしゅいしょ, setsuritsushuisho] (n) prospectus
試掘[しくつ, shikutsu] (n,vs) prospecting; trial digging
試掘権[しくつけん, shikutsuken] (n) prospecting rights; mining claim
試掘者[しくつしゃ, shikutsusha] (n) prospector
趣意書[しゅいしょ, shuisho] (n) prospectus

prospect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect FR: futur [m] ; avenir [m]
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātw) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวังข้างหน้า[n. exp.] (khwām wang ) EN: prospect FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m]
โอกาส[n.] (ōkāt) EN: opportunity ; chance ; occasion ; prospect ; time ; turn FR: occasion [f] ; opportunité [f] ; chance [f] ; perspective [f]
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phū) EN: exclusive prospecting license for minerals FR:
ใบปลิว[n.] (baipliū = b) EN: leaflet ; handbill ; handout FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
บริคณห์สนธิ[n. exp.] (børikhonson) EN: memorandum of association ; prospectus FR:
โบรชัวร์[n.] (brōchūa) EN: brochure FR: brochure [f] ; prospectus [m] ; dépliant [m]
การศึกษาไปข้างหน้า[n. exp.] (kān seuksā ) EN: prospective study FR:
คาดคะเนไว้[adj.] (khātkhanē w) EN: prospective FR:
คาดหวังไว้[adj.] (khāt wang w) EN: prospective FR:
มุ่งหวัง[adj.] (mungwang) EN: prospective FR:
หนังสือชี้ชวน[n. exp.] (nangseū chī) EN: prospectus FR: prospectus
แผ่นพับโฆษณา[n. exp.] (phaenphap k) EN: leaflet ; brochure FR: prospectus [m]
ผู้สำรวจ[n. exp.] (phū samrūat) EN: prospector ; investigator FR: investigateur [m]
สำรวจตลาด[v. exp.] (samrūat tal) EN: survey the market ; research the market FR: étudier le marché ; prospecter le marché
หวังไว้[adj.] (wangwai) EN: prospective FR:

prospect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessent {m}; möglicher Kundeprospective customer; prospect
Neukunde {m} | potentieller Neukundenew customer | prospect
Erwartungsanalyse {f}expectancy analysis; prospect analysis
Zukunftsaussichten {pl}future prospects
Zukunftsperspektive {f}future prospects
Prognose; Ausblick; Perspektive {f} (Aktien)prospectus
Aufstiegschancen {pl}promotion prospects
Funkmutung {f} [geol.]radio prospection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prospect
Back to top