ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vindictiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vindictiveness*, -vindictiveness-

vindictiveness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพยาบาท[n.] (khwām phayā) EN: ill will ; malice ; vindictiveness ; vengefulness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vindictiveness
Back to top