ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reproach-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reproach, *reproach*,

-reproach- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And no reproach on the subject of fortuneและจะไม่ต้องพูดถึง เรื่องทรัพย์สิน
Look, your work has been beyond reproach exemplary.ว่าผลงานของคุณนั้นดีเยี่ยม
No, don't reproach yourself for these medieval conditions.Oh, เธ‰เธฑเธ™เธ‚เธฒ เน‚เธญเนŠเธข

-reproach- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恨み言;怨み言;怨言[うらみごと;えんげん(怨言), uramigoto ; engen ( en gen )] (n) grudge; complaint; reproach
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp)

-reproach- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
ด้วงแมง[n. exp.] (dūangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch FR: reproche [m] ; grief [m]
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at FR: crier ; faire du vacarme
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame FR:
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ก่นโคตร[v.] (konkhōt) EN: revile one's forebears ; reproach one's ancestors FR:
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
พูดปรักปรำ[v. exp.] (phūt prakpr) EN: lay it on ; reproach injustly ; jump on FR:
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach FR: souillure [f] ; tache [f] ; impureté [f]
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise ; critisize (Am.) ; berate ; speak in an angry way ; criticise in an angry way ; censure FR: blâmer ; réprimander ; critiquer vertement ; reprocher (à) ; faire des reproches à ; attaquer ; s'attaquer à
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment FR:
ติง[v.] (ting) EN: object to ; take exception to ; raise an objection ; criticize; protest ; reproach ; admonish ; remonstrate ; expostulate FR:
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:
ต่อว่าต่อขาน[v. exp.] (tøwā tø khā) EN: complain strongly ; reproach FR:
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reproach-
Back to top