ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*regulation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น regulation, -regulation-

*regulation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regulation (n.) กฎข้อบังคับ See also: ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ Syn. law, order, rule
regulation (n.) การวางข้อกำหนด See also: การกำหนดกฏเกณฑ์
regulations (n.) มาตรการ See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์ Syn. principles, law, rule
traffic regulations (n.) กฎจราจร
English-Thai: HOPE Dictionary
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
English-Thai: Nontri Dictionary
regulation(n) กฎเกณฑ์,การวางระเบียบ,บัญญัติ,กฎข้อบังคับ,การควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regulation๑. การกำกับ, การปรับให้เหมาะ๒. ข้อบังคับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deregulationการลดกฎเกณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Regulationอัตราควบคุม [TU Subject Heading]
Traffic regulationsกฎหมายจราจร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎ (n.) regulation See also: law, edict, commandment Syn. กฎข้อบังคับ, ข้อยกเว้น
กฎกระทรวง (n.) ministerial regulations See also: ministerial orders
กฎข้อบังคับ (n.) regulation See also: principle, discipline, rule Syn. วินัย, ระเบียบ, ข้อบังคับ
กฎจราจร (n.) traffic regulations See also: traffic rules
กฎทบวง (n.) ministerial regulations See also: ministerial orders
กฎบังคับ (n.) regulation See also: rule, law Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
กฎระเบียบ (n.) set of regulations See also: rules, discipline, principle Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎเกณฑ์
กฎศีลธรรม (n.) regulations of morality
กฎเกณฑ์ (n.) regulation See also: set of regulations, edict, guideline, code of conduct Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์
กำหนดกฎเกณฑ์ (n.) regulation See also: decree, rule, law Syn. กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด
กำหนดระเบียบ (v.) lay down regulations See also: lay down rules, institute regulations Syn. จัดระเบียบ
ข้อกติกา (n.) regulation See also: rule, condition Syn. กติกา, ข้อกำหนด, ข้อตกลง
ข้อกำหนด (n.) regulation See also: rule, condition, principle Syn. กฎเกณฑ์, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์
ข้อควรปฏิบัติ (n.) regulation See also: rule, obligation
ข้อตกลง (n.) regulation See also: rule, condition Syn. กติกา, ข้อกำหนด
ข้อบังคับ (n.) regulation See also: rule, principle Syn. กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด
ฐิติ (n.) regulation See also: rule, law Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
ฐิติ (n.) regulation See also: rule, law Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, กฎบังคับ
ตามกฎกติกา (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามข้อกำหนด
ตามข้อกำหนด (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know the regulations about reporters.คุณน่าจะรู้ ว่านักข่าวเป็นอย่างไร
I want him to read the boating regulations, the rules, before he goes out on his own.ผมอยากให้เขาอ่านกฎเกณฑ์การเดินเรือ ก่อนที่เขาจะออกเรือเอง
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน...
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
It's just... they are toxic chemicals and the regulation states that...แต่... . มันเป็นสารเคมีเป็นพิษนะครับ
There are lots of FAA regulations that keep people from turning the sky into a playground.มีระเบียบมากมายของกองการบิน... ...ที่กันผู้คนออกห่างจากท้องฟ้า มาอยู่แค่พื้นดิน
This is why we have such strict rules and regulations in place.เป็นเหตุผลที่เรามีกฎและระเบียบ ที่เคร่งครัดในเรื่องนี้
In the future, I hope that every student will follow exactly the school regulations on wardrobe and hairต่อไปนี้ ครูหวังว่านักเรียนทุกคน จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการแต่งกาย และทรงผม
If you don't change into regulation clothing now I'm gonna kick the starboard side of your ass.ถ้านายไม่เปลี่ยนเป็นชุดพนักงาน... ฉันได้เตะก้นกราบขวานายแน่
"Rules and regulations for the Buy More break room.กฏและมารยาทในการใช้ห้องพักผ่อน
I swear to comply with Katie The rules and regulations - camera usage.ผมขอสาบานว่าจะทำตามกฎของ เคธี่ ว่าจะไม่ใช้กล้อง

*regulation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 通融] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 规定 / 規定] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule
条例[tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, 条例 / 條例] regulations; rules; code
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, 厂规 / 廠規] factory regulations
守则[shǒu zé, ㄕㄡˇ ㄗㄜˊ, 守则 / 守則] rules; regulations
规例[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, 规例 / 規例] regulations
规条[guī tiáo, ㄍㄨㄟ ㄊㄧㄠˊ, 规条 / 規條] regulations
服务规章[fú wù guī zhāng, ㄈㄨˊ ˋ ㄍㄨㄟ ㄓㄤ, 服务规章 / 服務規章] service regulation

*regulation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンスカイ[, o-punsukai] (n) airline deregulation policy (wasei
コピーワンス[, kopi-wansu] (n) copy once (regulation)
ディレギュレーション[, deiregyure-shon] (n) deregulation
デレギュレーション[, deregyure-shon] (n) deregulation
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation)
価格規制[かかくきせい, kakakukisei] (n) price control; price regulation
保安条例[ほあんじょうれい, hoanjourei] (n) regulations for the preservation of law and order
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P)
内規[ないき, naiki] (n) private regulations; bylaws; internal rules; tradition; (P)
変動率[へんどうりつ, hendouritsu] (n) volatility; degree of variability; rate of fluctuation; regulation
宗法[そうほう, souhou] (n) (historical) regulations governing Chinese religious observances and social order
延喜式[えんぎしき, engishiki] (n) Engi-Shiki (set of ancient Japanese governmental regulations)
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P)
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.)
指導標[しどうひょう, shidouhyou] (n) (See 指導) signpost; regulation sign
教育令[きょういくれい, kyouikurei] (exp) regulations pertaining to education
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P)
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo)
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
法規制[ほうきせい, houkisei] (n) regulation; legislation
港則法[こうそくほう, kousokuhou] (n) Act on Port Regulations (1948)
爆発物取締罰則[ばくはつぶつとりしまりばっそく, bakuhatsubutsutorishimaribassoku] (n) Criminal Regulations to Control Explosives
現行法規[げんこうほうき, genkouhouki] (n) existing laws; regulations now (at present) in force
神風タクシー[かみかぜタクシー, kamikaze takushi-] (n) (col) kamikaze taxi (1960s term for taxis that fail to heed traffic regulations)
細則[さいそく, saisoku] (n) by-laws; detailed regulations
総量規制[そうりょうきせい, souryoukisei] (n) total volume control; regulations on total allowable volumes of pollutants
緩い規則[ゆるいきそく, yuruikisoku] (n) lenient regulations
罰則[ばっそく, bassoku] (n) penal regulations; (P)
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P)
規制撤廃[きせいてっぱい, kiseiteppai] (n) abolition of regulations; deregulation
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions
違反車[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations)
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule
Japanese-English: COMDICT Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s)
過剰規制[かじょうきせい, kajoukisei] overregulation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)

*regulation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
อาชญัปติ ; อาชญัปติ์[n.] (ātyapti ; ā) EN: regulation ; rule FR: règle [f]
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
ฝ่าฝืนระเบียบ[v. exp.] (fāfeūn rabī) EN: be against the regulations FR:
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotk) EN: regulation ; decree ; rule ; law FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
กำหนดกฎหมาย[n. exp.] (kamnot kotm) EN: laws and regulations FR: lois et règlements [mpl]
กำหนดระเบียบ[v. exp.] (kamnot rabī) EN: lay down regulations FR:
การกำกับ[n.] (kān kamkap) EN: supervising ; regulation FR:
การกำกับตนเอง[n. exp.] (kān kamkap ) EN: self-regulation FR: autorégulation [f]
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]
การควบคุมราคา[n. exp.] (kān khūapkh) EN: price control ; price regulation FR: contrôle des prix [m]
การควบคุมตัวเอง[n. exp.] (kān khūapkh) EN: autoregulation ; self-control FR: self-control [m] (anglic.)
การลดกฎระเบียบ[n. exp.] (kān lot kot) EN: deregulation FR:
การปล่อยเสรี[n. exp.] (kān plǿi sē) EN: liberalization ; deregulation FR: libéralisation [f]
การแทรกแซงราคา[n. exp.] (kān saēksaē) EN: price control ; price regulation FR: contrôle des prix [m]
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกติกา[n.] (khøkatikā) EN: regulation ; rule ; condition FR:
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎจราจร[n. exp.] (kot jarājøn) EN: traffic regulations ; traffic rule FR: code de la route [m] ; règlement de la circulation [m]
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system FR: décret [m] ; arrêté [m]
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangk) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute FR:
กฎกระทรวง[n.] (kotkrasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f] ; directive ministérielle [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: laws and regulations in Thai bureaucracy FR:
กฎระเบียบ[n. exp.] (kot rabīep) EN: set of regulations ; regulations ; rules ; discipline ; principle FR: règles [mpl]
กฎระเบียบบริษัท[n. exp.] (kot rabīep ) EN: works constitution ; company code of practice ; labor regulations FR: règlement de la société [m]
กฎระเบียบข้อบังคับ[n. exp.] (kot rabīep ) EN: rules and regulations FR:
กฎเสนาบดี[n.] (kotsēnābødī) EN: ministerial regulations FR:
กฎศีลธรรม[n. exp.] (kotsīnlatha) EN: regulation of morality FR:
กฎทบวง[n.] (kotthabūang) EN: ministerial regulations ; agency regulations FR:
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsab) EN: municipal regulation ; municipal ordinance FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
มาตรการทางการตลาด[n. exp.] (māttrakān t) EN: market regulations FR:
แนวปฏิบัติ[n. exp.] (naēo patiba) EN: regulation ; directive FR:
นิติ[n.] (niti) EN: law ; rule ; regulation ; statute FR: loi [f] ; règlement [m] ; statut [m]
ออกกฎกระทรวง[v. exp.] (øk kot kras) EN: issue ministerial regulations FR:
ผิดกติกา[v. exp.] (phit katikā) EN: violate the rule ; infringe the rule/regulation ; break the rule FR:
ผิดระเบียบ[v. exp.] (phit rabīep) EN: be against the rules ; break a regulation ; be not allowed FR: enfreindre le règlement
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
ไปรษณียนิเทศ[n.] (praisanīyan) EN: book of postal regulation FR:
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm FR: règle [f] ; règlement [m] ; prescription [f] ; dispositiopn [f] ; procédure [f]

*regulation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfallverhütungsvorschriften {pl}accident prevention regulations
Altersbestimmungen {pl}age regulations
Agrarverordnung {f}agricultural regulation
Angelvorschriften {pl}fishing regulations
Ausleihbestimmungen {pl}borrowing regulations
Betriebsvorschriften {pl}company regulations
verkehrswidrig {adj}contrary to road traffic regulations
vorschriftswidrig {adj}contrary to regulations
Zollbestimmungen {pl}customs regulations
EU-Verordnung {f}EU regulation
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations
Messeordnung {f}exhibition regulations
Ausfuhrbestimmungen {pl}export regulations; regulations on exports
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation
Arbeitsschutzvorschriften {pl}health and safety regulations
Ausführungsanordnung {f}implementing ordinance; execution order; implementing regulation
Ausführungsbestimmungen {pl}regulatory statutes; executive regulations
Bauordnung {f}building regulations
Bauvorschrift {m}building regulation
Bebauungsvorschriften {pl}zoning regulations
Dienstanweisung {f}instructions; regulations
Dienstordnung {f}official regulations
Dienstvorschrift {f}service regulations
Drehzahlregelung {f}speed control; speed regulation
Lockerung {f} der Vorschriftenrelaxing of regulations
Flussregulierung {f}river regulation
Thermoregulation {f}; Wärmeregulation
Überregulierung {f}too much regulation
Deregulierung {f}deregulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *regulation*
Back to top