ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guideline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guideline*, -guideline-

guideline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guideline (n.) ตัวชี้นำ See also: เครื่องนำทาง Syn. criterion, gauge
English-Thai: HOPE Dictionary
guideline(ไกดฺ'ไลนฺ) n. เครื่องชี้แนว,นโยบาย, Syn. description
English-Thai: Nontri Dictionary
guideline(n) เครื่องชี้แนะ,แนวนโยบาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guidelinesแนวทาง, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวชี้นำ (n.) guideline
ตัวชี้นำ (n.) guideline
แนว (n.) guideline See also: way, route, path Syn. วิถีทาง, แนวทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not just a guideline or a format for my business.- ฉันจะทิ้งคุณ - คุณกับผม มีตัวตน
You know, of course, that human experimentation... is against university and F.D.A. guidelines.คุณก็รู้ใช่ไหม ว่าการทดลองในมนุษย์ มันผิดกฎมหาวิทยาลัย รวมถึงอาหารและยา
There are strict Department of Corrections guidelines that govern every aspect of an execution.มีระเบียบเข้มงวดอย่างมาก ไว้สำหรับทุกขั้นตอนในการประหารชีวิต
As long as those things meet the association's guidelines.ตราบใดที่คุณยังทำตามข้อแนะนำของสมาคม
Official vocab guidelines state that "force" is too aggressive.ระเบียบราชการกำหนดว่า "บังคับ" รุนแรงไป
Constable, official vocab guidelines state we no longer refer to these incidents as "accidents," they're now "collisions."ยังชี้แจงอะไรไม่ได้ตอนนี้ เราต้องเลิกเรียกเหตุการณ์นี้ว่า "อุบัติเหตุ" - ให้เรียก "การปะทะกัน"
Well, official vocab guidelines state that we say "staffing," not "manpower,"ภาษาราชการเขาเรียกว่า กำลังพล ไม่ใช่ คน
During the spookiest time of the year there are a few guidelines all ghosts and goblins should follow.ในเวลาที่หลอนที่สุดของปี... ...แนะนำให้ผีๆ และน้องๆก้อบบลิ้นทั้งหลาย
It's french for "Guidelines for western-style baking"เป็นภาษาฝรั่งเศษน่ะแปลว่า แนวทางการทำขนมสไตล์ตะวันตก
"Guidelines for western-style baking"...แนวทางการทำขนมสไตล์ตะวันตก ...
It's called "Guidelines for western-style baking", but in french.หนังสือเรื่องการทำขนมสไตล์ตะวันตกน่ะ แต่ถ้าภาษาฝรั่งเศษ
We were thinking more along the lines of some guidelines.เราเลยคิดเรื่องกฏเกณฑ์อะไรบ้างอย่างนิดหน่อย

guideline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ, 机宜 / 機宜] guidelines; what to do (under given circumstances)
方针[fāng zhēn, ㄈㄤ ㄓㄣ, 方针 / 方針] policy; guidelines

guideline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドライン[, gaidorain] (n) guideline
下描き[したがき, shitagaki] (n,vs) (See 下書き) rough sketch used as a guideline for a picture
自主指針[じしゅししん, jishushishin] (n) independent guideline
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.)
中間とりまとめ[ちゅうかんとりまとめ, chuukantorimatome] (n) interim guidelines
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
学習指導要領[がくしゅうしどうようりょう, gakushuushidouyouryou] (n) government course (curriculum) guidelines; (P)
手引(P);手引き(P)[てびき, tebiki] (n,vs) guidance; guide; introduction; guideline; (P)
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P)
新制高校[しんせいこうこう, shinseikoukou] (n) high school (operated under post-war guidelines)
概算要求基準[がいさんようきゅうきじゅん, gaisanyoukyuukijun] (n) budgetary request guidelines; ceiling for budget requests

guideline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องนำทาง[n. exp.] (khreūang na) EN: guidance ; guideline FR:
คู่มือ[n.] (khūmeū) EN: handbook ; manual ; instruction book ; guideline FR: manuel [m] ; guide [m]
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system FR: décret [m] ; arrêté [m]
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model ; guideline FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
แนวทางปฏิบัติ[n. exp.] (naēothāng p) EN: guideline ; process FR:
ตัวชี้นำ[n. exp.] (tūa chīnam) EN: guideline FR:
มาตรฐานการวางผังเมือง[n. exp.] (māttrathān ) EN: guidelines for preparing urban plans FR:

guideline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guideline
Back to top