ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reasonable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reasonable, *reasonable*,

-reasonable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ
But we have a reasonable doubt.But we have a reasonable doubt.
I was saying seven o'clock would be a reasonable time...I was saying seven o'clock would be a reasonable time...
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล
We are all reasonable men.We are all reasonable men.
He's a reasonable man open to negotiation.เขาเป็นคนมีเหตุผล ...ถึงได้เปิดเจรจา
That depends how reasonable we're all willing to be.นั่น.. ขึ้นอยู่กับความมีเหตุผลของเราว่าจะเป็น อย่างไร.
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ'
I know she'll be reasonable now. - Come on.ตอนนี้พูดกันรู้เรื่องแล้วล่ะ
You know Morizio is a reasonable guy.นายก็รู้ว่าโมริซิโอเป็นคนที่มีเหตุผล

-reasonable- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
按理说[àn lǐ shuō, ㄢˋ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛ, 按理说 / 按理說] it is reasonable to say that...
合情合理[hé qíng hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 合情合理] reasonable and fair
正当防卫[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, 正当防卫 / 正當防衛] reasonable self-defense; legitimate defense

-reasonable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision
リーズナブル[, ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P)
合理的疑いを越えて[ごうりてきうたがいをこえて, gouritekiutagaiwokoete] (exp) beyond reasonable doubt
話のわかる;話の分かる[はなしのわかる, hanashinowakaru] (exp,adj-f) (See 話がわかる) down to earth; reasonable

-reasonable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันสมควร[X] (an somkhūan) EN: reasonable ; right FR:
ฟังได้[adj.] (fangdāi = f) EN: reasonable FR:
ฟังขึ้น[v. exp.] (fangkheun) EN: sound reasonable FR:
เหตุอันสมควร[n. exp.] (hēt an somk) EN: appropriate reason ; reasonable ground FR:
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
เข้าเค้า[adj.] (khaokhao) EN: right ; reasonable FR:
เข้ารอย[v.] (khaorøi) EN: make sense ; sound reasonable ; fall into place ; move in the right direction ; act in the right way FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
ข้อสงสัยอันมีเหตุผล[n. exp.] (khøsongsai ) EN: reasonable doubt FR:
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
เป็นเหตุเป็นผล[adj.] (pen hēt pen) EN: reasonable ; logical FR:
เป็นการสมควร[adj.] (pen kān som) EN: reasonable ; suitable ; right FR:
พอใช้[adj.] (phøchai) EN: fair ; reasonable FR: acceptable ; passable ; raisonnable
พอดู[adj.] (phødū) EN: reasonable FR: appréciable ; notable
พอฟังได้[adj.] (phø fangdāi) EN: reasonable ; understandable FR:
พอควร[adj.] (phøkhūan) EN: reasonable ; fair FR: modéré ; raisonnable ; passable
พอประมาณ[adj.] (phøpramān) EN: reasonable ; moderate FR: modéré ; raisonable
พอสมควร[adj.] (phøsomkhūan) EN: reasonable ; moderate FR: raisonnable
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:
ราคาสมเหตุสมผล[n. exp.] (rākhā somhē) EN: reasonable price FR: prix raisonnable [m]
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมเหตุสมผล[adj.] (somhētsomph) EN: reasonable ; rational ; reasoned ; valid FR: raisonnable ; rationnel
สมควรแก่เหตุ[adj.] (somkhūan ka) EN: reasonable FR:
วิญญูชน[n.] (winyūchon) EN: reasonable man ; person with common sense FR:

-reasonable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt
angemessen; akzeptabel; vernünftig {adj} | angemessener; akzeptabler; vernünftiger | am angemessensten; am akzeptabelsten; am angemessenstenreasonable | more reasonable | most reasonable
vernünftig; mäßig; angemessen {adj} | vernünftiger | am vernünftigstenreasonable | more reasonable | most reasonable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reasonable-
Back to top