ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

programer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *programer*, -programer-

programer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
programer (n.) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
programer (n.) ผู้จัดโปรแกรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า programer
Back to top