ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timetable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timetable*, -timetable-

timetable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timetable (n.) ตารางการเรียนการสอน
English-Thai: HOPE Dictionary
timetable(ไทมฺ'เทเบิล) n. ตารางเวลา (ตารางรถไฟ,ตารางสอน และอื่น ๆ)
English-Thai: Nontri Dictionary
timetable(n) ตารางเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตารางเรียน (n.) timetable See also: schedule Syn. ตารางสอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought of the timetable for the sun's demise... and then I thought of Dona Julia's eyes.ผมคิดถึงตารางเวลาพระอาทิตย์อัสดง และผมจะคิดถึงนัยตาของดอนน่า จูเลีย
May I ask what your timetable isผมขอถามเวลาของท่านได้ไหมครับ
All right, so this unsub accelerated his timetable and his m.O.เอาล่ะ คนร้ายเร่งเวลากับ การฆ่าของเขาให้เร็วขึ้น
Our timetable has advanced.เวลาของเรามันเหลืออยู่ไม่มากแล้ว
The timetable for the coordinated attack on that structure has been moved up.กำหนดการร่วมโจมตี เจ้าโครงสร้างนั่น ได้ถูกเลื่อนขึ้นมา
Most importantly, this unsub is working according to a specific timetable that corresponds with the satanic calendar, and he has plans to kidnap another victim before the end of today.ที่สำคัญที่สุดคือ อันซับคนนี้ลงมือ ตามตารางเวลาที่แน่นอน ซึ่งตรงกับวันที่เกี่ยวกับซาตาน และเขาวางแผนที่จะลักพาตัว เหยื่ออีกคนก่อนที่จะหมดวันนี้
The timetable is... killer.ตารางเวลามันเหมือน.. นักฆ่า
I've assembled a pretty accurate timetable of the unsub's stalking and murder activities, and based on the estimated time of death regarding our amputated replication, the unsub wasn't stalking us during the investigation of the Whitewood-Turner crimes inผมรวบรวมตารางเวลาที่แน่นอนที่อันซับ สะกดรอยและทำการฆาตกรรม และจากการคาดคะเน เวลาตายจากศพที่ถูกผ่าตัดเปลี่ยนขา
I don't know what Merlyn's timetable is, so you need to evacuate the Glades immediately.ผมไม่รู้ตารางเวลาที่แน่นอนของเมอร์ลิน ดังนั้นคุณควรจะรับอพยพคนในเดอะเกลดส์ทันที
All it does is move up our timetable a touch.ที่เราต้องทำก็แค่ดำเนินการตามแผนการ
The timetable has moved.ตารางเวลาที่มีการย้าย
If we spook him, he might accelerate the timetable for the next attack.ถ้าเราทำเขาตื่น เขาอาจเร่งกำหนดการ การโจมตีครั้งถัดไปก็ได้

timetable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时间表[shí jiàn biǎo, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, 时间表 / 時間表] schedule; timetable

timetable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
時間割(P);時間割り(P)[じかんわり, jikanwari] (n) timetable (esp. a weekly school timetable); schedule; (P)

timetable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาราง[n.] (tārāng) EN: schedule ; timetable FR: horaire [m]
ตารางการบิน[n. exp.] (tārāng kān ) EN: flight Schedule ; flight timetable FR:
ตารางเรียน[n. exp.] (tārāng rīen) EN: timetable ; schedule FR:
ตารางสอน[n.] (tārāngsøn) EN: school timetable ; classroom timetable ; class schedule ; time schedule ; subject timetable FR: horaire des cours [m] ; grille horaire [f]
ตารางเวลา[n. exp.] (tārāng wēlā) EN: timetable ; schedule (Am.) FR: horaire [m]
ตารางเวลาเดินรถ[n.] (tārāng wēlā) EN: timetable ; schedule (Am.) ; time schedule (Am.) FR: horaire [m]
ตารางเวลารถไฟ[n. exp.] (tārāng wēlā) EN: railroad timetable FR: horaire des trains [m] ; indicateur des chemions de fer [m]

timetable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kursbuch {n}railway timetable; railroad timetable [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timetable
Back to top