ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*program*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น program, -program-

*program* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
application program (n.) โปรแกรมใช้งาน
crash program (n.) การแข่งวิ่งมาราธอน See also: การแข่งขันวิ่งทน
deprogram (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ Syn. deprogramme
deprogramme (vt.) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ
program (n.) แผนงาน See also: โปรแกรม, แผนการ Syn. schedule, agenda
program (n.) รายการ See also: รายการแสดง Syn. list, schedule
program (n.) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
program (vt.) เขียนโปรแกรม See also: เขียนชุดคำสั่ง
program announcer (n.) ผู้ประกาศ See also: โฆษก Syn. broadcaster
programer (n.) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
programer (n.) ผู้จัดโปรแกรม
programing (n.) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. broadcasting
programmatic (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programmatic (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programme (n.) แผนงาน
programme (n.) รายการ
programme (n.) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
programme (vt.) เขียนโปรแกรม
programmed learning (n.) วิธีการศึกษาที่แบ่งเป็นรายการย่อยและระดับสำหรับผู้เรียน
programmer (n.) ผู้เขียนโปรแกรม See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ Syn. programer
programming (n.) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. broadcasting, programing
programming (n.) กระบวนการเขียนและทดสอบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
programming instruction (n.) คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์
quiz program (n.) รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ Syn. quiz show
television program (n.) รายการโทรทัศน์
English-Thai: HOPE Dictionary
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
application programโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
memory resident programโปรแกรมในหน่วยความจำหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนที่เก็บเอาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น และไม่สามารถเรียกมาดูได้ โดยมากเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตัวขับเมาส์ (mouse driver) เป็นต้น โปรแกรมประเภทนี้บางทีเรียกว่า TSR (terminate and stay residnts)
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
in line programโปรแกรมแทรกชุดคำสั่งแทรกหมายถึง ชุดคำสั่งส่วนหนึ่งที่เขียนแทรกไว้ในโปรแกรม ใช้ชื่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ คำสั่งกลุ่มนี้ โดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ ชุดคำสั่งแทรกนี้จะต้องกำหนดชื่อคำสั่งไว้ตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดนี้ ก็จะเท่ากับเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งนี้ทั้งชุด ชุดคำสั่งแทรกนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช็โปรแกรมนี้อยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการใช้คำสั่งกลุ่มนั้นมีความหมายเหมือน macro instruction, macro program
integratd programชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
main programโปรแกรมหลักในการเขียนโปรแกรม หากมีบางส่วนของโปรแกรมที่มักจะต้องเขียนซ้ำกันบ่อย ๆ อาจจะใช้วิธีเขียนส่วนที่ซ้ำนี้แยกออกเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งต่างหาก เรียกว่าโปรแกรมย่อย (subprogram) ส่วนโปรแกรมเดิมเรียกว่าเป็นโปรแกรมหลัก ในโปรแกรมหลักนี้ จะมีคำสั่งเรียกโปรแกรมย่อยมาใช้เมื่อใดก็ได้ บ่อยเท่าใดก็ได้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการเขียนซ้ำ
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย
program(me) (โพร'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน., See also: programmable adj. programable adj.
program checkชุดคำสั่งตรวจสอบหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มีเก็บไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่คอยตรวจสอบการวิ่ง (run) ชุดคำสั่ง ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
program flowchartผังงานโปรแกรมหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมจริง ๆ
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
object programโปรแกรมจุดหมายโปรแกรมภาษาเครื่องหมายถึงโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว การแปลนี้จะใช้ตัวแปลที่เรียกว่า compiler ทั้งนี้ เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาเครื่องนั้นยากเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดา เราจึงเขียนกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาเชิงมนุษย์ (human-oriented language) ซึ่งง่ายกว่า แล้วเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า "โปรแกรมต้นฉบับ" (source program) เมื่อตัวแปลทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับนี้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามได้ดู compiler, ประกอบดู source program เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
program libraryคลังโปรแกรมหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน private library
program windowหมายถึง วินโดว์ที่มองเห็นบนจอภาพหลังจากที่กดเมาส์สั่งเริ่มโปรแกรม ถ้าหากต้องการจะใช้โปรแกรมนั้น ต้องใช้คำสั่ง FILE...new หรือ open จะทำให้เห็นวินโดว์ใหม่เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window) แล้วจึงจะเริ่มทำงานได้มีความหมายเหมือน application windowดู document window เปรียบเทียบ
program cardบัตรชุดคำสั่งหมายถึง บัตรที่เจาะรูไว้เป็นรหัสของคำสั่งหรือชุดคำสั่ง ใช้เมื่อต้องการแยกความแตกต่างกับ "บัตรข้อมูล" (data card) เมื่อส่งเข้าเครื่องเพื่อประมวลผล ต้องให้เครื่องอ่านบัตรชุดคำสั่งก่อนบัตรข้อมูล บัตรชุดคำสั่งนี้ ใช้เจาะได้ตั้งแต่คอลัมน์ 7 ถึง 72 เท่านั้น แต่บัตรข้อมูลเจาะได้ทั้ง 80คอลัมน์ของบัตร
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
programmingการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรมหมายถึง การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (สามารถแปลได้) ในการเขียนโปรแกรมนี้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้ง ศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของภาษาที่เลือกใช้ ดู programming language ประกอบ
programming languageภาษาโปรแกรมหมายถึง ภาษาที่ออกแบบโครงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำนองเดียวกับตัวโน้ตของภาษาดนตรี ภาษาโปรแกรมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) มากที่สุด ไปจนถึงภาษาระดับสูง คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ (ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ) มากที่สุดดู language ประกอบ
programming language oneใช้ตัวย่อว่า PL/1 (อ่านว่า พีแอล/วัน) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) รุ่นเก่าอีกภาษาหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หรือเมนเฟรม (mainframe)
visual programmingการทำโปรแกรมด้วยภาพหมายถึง การเขียนโปรแกรมให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมสำเร็จ สามารถกำหนดรายการคำสั่ง (menu) ต่าง ๆ ได้เอง โดยอาจจะคัดลอกของเก่ามาตัด-ปะ ใหม่ อาจเลือกใช้ Visual BASIC ของบริษัทไมโครซอฟต์ หรือ Object Version ของบริษัทบอร์แลนด์ ก็ได้
structured programmingหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีการแบ่งเป็นโปรแกรมย่อย (subprogram) หรือ โมดุล (module) หลาย ๆ อัน ทำให้เข้าใจได้ง่าย หลักการเขียนก็คือ แต่ละส่วนจะประกอบด้วยข้อคำสั่ง 3 ประเภท คือ กำหนดคำสั่งให้เรียงไปตามลำดับการทำงาน ที่เรียกว่า sequential มีคำสั่งให้เลือกทิศทางที่เรียกว่า conditional คือ มี IF-THEN-ELSE และมีการวนไปทำคำสั่งเดิมที่เรียกว่า loop คือมีคำสั่ง DO WHLE อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็อาจจะไม่รู้จักคำสั่งประเภทนี้ และก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักโปรแกรมโครงสร้างด้วย
utitity programโปรแกรมอรรถประโยชน์หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้เราเพิ่มสมรรถนะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ไม่ใช่โปรแกรมใช้งานหรือโปรแกรมที่จะนำมาใช้ผลิตงานใด ๆ ออกมาด้วยตัวเอง เพียงแต่เป็นโปรแกรมที่ทำให้การใช้โปรแกรมอื่นสะดวกขึ้น เดิมเราเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่า เป็นเครื่องมือในการทำซอฟต์แวร์ (software tools) เพราะเป็นโปรแกรมที่มีไว้ช่วยนักเขียนโปรแกรมอีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันโปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่ขายกันทั่วไป ที่ได้รับความนิยมมาก ก็มี Norton Utiltities, PC Tools, Stacker เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
API (application program interface)เอพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application program interface (API)ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPI-C (common programming interface for communications)ซีพีไอซี (ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagnostic programโปรแกรมวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EPROM (erasable programmable read-only memory)อีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ESPRIT (European Strategic Program for Research and Development in Information Technology)เอสปรี (แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executive programโปรแกรมกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linear programmingกำหนดการเชิงเส้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LISP (List Programming)(ภาษา)ลิสป์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรม, มัลติโปรแกรมมิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object programโปรแกรมจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PLA (programmable logic array)พีแอลเอ (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug-in programโปรแกรมเสริม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง๒. สร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program flowchartผังงานโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable read-only memory (PROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ (พร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmerนักเขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programming๑. การเขียนโปรแกรม๒. การสร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programming languageภาษาโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PROLOG (Programming in Logic)(ภาษา)โปรล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PROM (programmable read-only memory)พร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RPG (Report Program Generator)(ภาษา)อาร์พีจี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminate-and-stay-resident program (TSR program)โปรแกรมค้างในหน่วยความจำ (โปรแกรมทีเอสอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
TSR program (terminate-and-stay-resident program)โปรแกรมทีเอสอาร์ (โปรแกรมค้างในหน่วยความจำ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
utility program; utilityโปรแกรมอรรถประโยชน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Audiovisual Programโปรแกรมโสตทัศนูปกรณ์ [การแพทย์]
B (Computer program language)บี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
BASIC (Computer program language)เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
COBOL (Computer program language)โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Computer programmersนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
CU WRITER (Computer program)ซียูไรเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Diagnostic programโปรแกรมวินิจฉัยโปรแกรมที่ทดสอบคอมพิวเตอร์และช่วยให้เราค้นหาปัญหาที่ทำให้ระบบทำงานไม่ได้ตามที่ควร [คอมพิวเตอร์]
DOS device driver (Computer programs)ดอส ดีไวซ์ ไดรเวอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
FoxBase (Computer program)ฟอกซ์เบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Frequent flyer programsโปรแกรมสะสมไมล์ [TU Subject Heading]
Heuristic programmingการโปรแกรมฮิวริสติก [TU Subject Heading]
Integrated programโปรแกรมเบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์]
Java (Computer program language)จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Linear programmingการโปรแกรมเชิงเส้น [คอมพิวเตอร์]
Lingo (Computer program language)ลิงโก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Linked deposit programsการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐ [TU Subject Heading]
LOTUS 1-2-3 (Computer program)โลตัส 1-2-3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mathematica (Computer program languages)แมธิแมติกา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Perl (Computer program language)เพิร์ล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Plug-ins (Computer programs)ปลั๊กอินส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
POS (Computer program)พีโอเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
PostScript (Computer program language)โพสต์สคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
PRODESIGN II (Computer program)โปรดีไซน์ 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง ๒. สร้างโปรแกรม, ๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง
Programmatically determinableการกำหนดด้วยโปรแกรมการกำหนดเนื้อหาเว็บด้วยซอฟต์แวร์จากข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บจัดทำไว้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ใช้ชนิดต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาและเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ [Assistive Technology]
Programmed Inquiry Language Or Teaching ภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Programmer นักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Programming การเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Programming Language 1 ภาษาพีแอลวัน [คอมพิวเตอร์]
Prolog (Computer program language)โปรลอก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Python (Computer program language)ไพรอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Quadratic programmingการโปรแกรมเชิงกำลังสอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
RPG (Computer program language)อาร์พีจี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]
SQL (Computer program language)เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Structured programmingการโปรแกรมโครงสร้าง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษาซี (n.) C programming language
คั่นรายการ (v.) interrupt the program
นักเขียนโปรแกรม (n.) programmer
นักโปรแกรม (n.) programmer
รายการวิทยุ (n.) radio program
รายการโทรทัศน์ (n.) television programmes See also: programs
สลับฉาก (v.) break the program Syn. คั่นรายการ
สาขาวิชา (n.) program
สูจิบัตร (n.) program See also: agenda, programme Syn. กำหนดการ
หมายกำหนดการ (n.) program See also: schedule, timetable Syn. กำหนดการ, แผนการ
โปรแกรม (n.) program See also: instruction Syn. รายการ
โปรแกรม (n.) program See also: instruction Syn. ชุดคำสั่ง
โปรแกรมการประมวลผล (n.) processing program
โปรแกรมควบคุม (n.) control program
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (n.) computer program
โปรแกรมตรวจหาไวรัส (n.) virus scan program See also: virus checking program
โปรแกรมภาษาเครื่อง (n.) object program See also: target program
โปรแกรมย่อย (n.) function sub-program See also: sub-program, subprogram
โปรแกรมหลัก (n.) main program
โปรแกรมเมอร์ (n.) programmer Syn. นักเขียนโปรแกรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
What's your favorite program?คุณชอบรายการไหนมากที่สุด?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา
The mission has been completed and you've carried out your program very well.ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วและ คุณ ได้ดำเนินการโปรแกรมของคุณ ได้เป็นอย่างดี
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์
How long will it take you to program Hal for the launch?นานแค่ไหนก็จะนำคุณ ในการเขียนโปรแกรม แฮล สำหรับการเปิดตัว?
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1,000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
Now remember, he was programmed for curiosity.ตอนนี้จำเขาได้รับโปรแกรม สำหรับ ความอยากรู้ ถ้าลูกเรือถูกฆ่า ตาย
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า"
GLG-20s acknowledge programming and compliance.GLG-20 ยืนยัน การโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
Source programmable guidance!จริงสิ ขั้นตอนการโปรแกรม

*program* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 应用程式介面 / 應用程式介面] application programming interface; API
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, 粮票 / 糧票] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993
可擦写可编程只读存储器[kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì, ㄎㄜˇ ㄘㄚ ㄒㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄓ ㄉㄨˊ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 可擦写可编程只读存储器 / 可擦寫可編程祇讀存儲器] EPROM; Erasable programmable read-only memory
大湄公河次区域合作[Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 大湄公河次区域合作 / 大湄公河次區域合作] Greater Mekong Subregion (GMS), economic cooperation program between China and Vietnam
爪哇[Zhuǎ wā, ㄓㄨㄚˇ ㄨㄚ, 爪哇] Java (programming language)
爪哇岛[Zhuǎ wā dǎo, ㄓㄨㄚˇ ㄨㄚ ㄉㄠˇ, 爪哇岛 / 爪哇島] Java (island of Indonesia); Java (programming language)
可移植[kě yí zhí, ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ, 可移植] portable (programming language)
可移植性[kě yí zhí xìng, ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˋ, 可移植性] portability (programming language)
程式管理员[chéng shì guǎn lǐ yuán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 程式管理员 / 程式管理員] program manager (Windows)
程式语言[chéng shì yǔ yán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 程式语言 / 程式語言] programming language
节目[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 节目 / 節目] program; item (on a program)
纲领[gāng lǐng, ㄍㄤ ㄌㄧㄥˇ, 纲领 / 綱領] program; guiding principle
行动方案[xíng dòng fāng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄢˋ, 行动方案 / 行動方案] program of action
电脑语言[diàn nǎo yǔ yán, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 电脑语言 / 電腦語言] programming language; computer language
点播[diǎn bō, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, 点播 / 點播] webcast; to request item for broadcast on radio program; dibble seeding; spot seeding
联合国环境规划署[Lián hé guó huán jìng guī huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国环境规划署 / 聯合國環境規劃署] United Nations Environment Program (UNEP)
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 综艺节目 / 綜藝節目] Variety show, programme of assorted entertainment
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, 报幕 / 報幕] announce the items on a (theatrical) program
应用程式[yìng yòng chéng shì, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 应用程式 / 應用程式] application; (computer) program
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 程序设计 / 程序設計] computer programming
记录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 记录片 / 記錄片] documentary movie or TV program
石油换食品项目[shí yóu huàn shí pǐn xiàng mù, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˋ ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, 石油换食品项目 / 石油換食品項目] Iraq Oil for Food Program
线性规划[xiàn xìng guī huà, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, 线性规划 / 線性規劃] linear programming
网眼[wǎng yǎn, ㄨㄤˇ ㄧㄢˇ, 网眼 / 網眼] mesh; net; Web-Eye (Windows video program)
纪录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 纪录片 / 紀錄片] newsreel; documentary (film or TV program)
核武器研制计划[hé wǔ qì yán zhì jì huà, ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˊ ㄓˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 核武器研制计划 / 核武器研製計劃] nuclear weapons (manufacturing) program
并行程序[bìng xíng chéng xù, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 并行程序 / 並行程序] parallel program
可编程[kě biān chéng, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ, 可编程 / 可編程] programmable
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ, 程序员 / 程序員] programmer
程序性[chéng xù xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 程序性] program
设计程式[shè jì chéng shì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 设计程式 / 設計程式] programming
朝鲜核谈[Cháo xiǎn hé tán, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˊ ㄊㄢˊ, 朝鲜核谈 / 朝鮮核談] talks on North Korea's nuclear program
电视节目[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 电视节目 / 電視節目] television program
联合国开发计划署[Lián hé guó Kāi fā Jì huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国开发计划署 / 聯合國開發計劃署] United Nations Development Program
视频节目[shì pín jié mù, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 视频节目 / 視頻節目] video program

*program* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language)
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.)
アクションプログラム[, akushonpuroguramu] (n) action program; action programme
アクセス番組[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme
アクティブプログラム[, akuteibupuroguramu] (n) {comp} active program
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising)
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising)
アプリケーションプログラミングインタフェース[, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) {comp} application programming interface; API
アプリケーションプログラム[, apurike-shonpuroguramu] (n) {comp} application program; application programme
アプリケーションプログラムパッケージ[, apurike-shonpuroguramupakke-ji] (n) {comp} application program package
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer
アプル[, apuru] (n) {comp} A Programming Language; APL
イニシャルプログラムロード[, inisharupuroguramuro-do] (n) {comp} initial program load; IPL
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming
インストールプログラム[, insuto-rupuroguramu] (n) {comp} installation program
インストレーションプログラム[, insutore-shonpuroguramu] (n) {comp} installation program
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program
ウイルススキャンをする[, uirususukyan wosuru] (exp,vs-i) {comp} to run a virus scan program
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming
オンラインプログラミングシステム[, onrainpuroguramingushisutemu] (n) {comp} online programming system
カレンダープログラム[, karenda-puroguramu] (n) {comp} calendar program
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input
キッチンプログラマー[, kicchinpurogurama-] (n) kitchen programmer
コードプログラミング[, ko-dopuroguramingu] (n) {comp} code programming
コピープログラム[, kopi-puroguramu] (n) {comp} copy program
コンソールプログラム[, konso-rupuroguramu] (n) {comp} console program
コントロールプログラム[, kontoro-rupuroguramu] (n) control program; control programme
コンピュータプログラマー[, konpyu-tapurogurama-] (n) {comp} computer programmer
サービスプログラム[, sa-bisupuroguramu] (n) {comp} utility program; service program
サービスルーチンプログラム[, sa-bisuru-chinpuroguramu] (n) {comp} utility routine (program); service routine (program)
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
サセプロ[, sasepuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
システムプログラマ[, shisutemupurogurama] (n) {comp} system programmer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API)
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program)
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program)
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
チャネルプログラム[ちゃねるぷろぐらむ, chanerupuroguramu] channel program
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program
パイロットプログラム[ぱいろっとぷろぐらむ, pairottopuroguramu] pilot program
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages)
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program
ブートプログラム[ぶーとぷろぐらむ, bu-topuroguramu] boot(strap) program
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit
プログラミング[ぷろぐらみんぐ, puroguramingu] programming
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system
プログラミング環境[プログラミングかんきょう, puroguramingu kankyou] programming environment
プログラミング言語[プログラミングげんご, puroguramingu gengo] programming language
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter
プログラムデータ[ぷろぐらむでーた, puroguramude-ta] program data
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key
プログラムライブラリ[ぷろぐらむらいぶらり, puroguramuraiburari] program library
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] program specification
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรแกรม English: program

*program* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดคำสั่ง[n. exp.] (chut khamsa) EN: program FR:
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraē) EN: freeware FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m] (anglic.)
จัดรายการ[v. exp.] (jat rāikān) EN: make a programme FR: animer une émission
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (kamnotkān c) EN: mathematical programming FR:
กำหนดการเชิงเส้น[n. exp.] (kamnotkān c) EN: linear programming FR:
กำหนดรายการ[n. exp.] (kamnot rāik) EN: itinerary ; program FR:
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
การเขียนโปรแกรม[n. exp.] (kān khīen p) EN: computing programming ; programming FR: programmation [f]
การเขียนโปรแกรมเชิงออปเจ็ค[n. exp.] (kān khīen p) EN: object-oriented programming (OOP) FR: programmation orientée objet (POO) [f]
การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ[n. exp.] (kān khīen p) EN: logic programming FR: programmation logique [f]
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ[n. exp.] (kān khīen p) EN: object-oriented programming (OOP) FR: programmation orientée objet (POO) [f]
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān khīen p) EN: computing programming ; programming FR: programmation informatique [f] ; programmation [f]
การเขียนโปรแกรมภาษา...[n. exp.] (kān khīen p) EN: programming in … (+ lang.) FR: programmation en … (+ lang.) [f]
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān khīen p) EN: computer programming language FR:
การเขียนโปรแกรมภาษาซี = การเขียนโปรแกรมภาษา C[n. exp.] (kān khīen p) EN: C programming FR: programmation en C [f]
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang) EN: software installation FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
คั่นรายการ[v. exp.] (khan rāikān) EN: interrupt the program FR: interrompre les programmes
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; programme ; program (Am.) ; scheme FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการอนุเคราะห์[n. exp.] (khrōngkān a) EN: aid programme FR:
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān A) EN: Apollo Program FR: programme Apollo [m]
โครงการช่วยเหลือ[n. exp.] (khrōngkān c) EN: aid programme FR: programme d'aide [m]
โครงการนำร่อง[n. exp.] (khrōngkān n) EN: pilot project FR: projet pilote [m] ; projet-pilote [m] ; programme pilote [m]
โครงการนิวเคลียร์[n. exp.] (khrōngkān n) EN: nuclear program FR: programme nucléaire [m]
โครงการรับจำนำข้าว ; โครงการจำนำข้าว[n. exp.] (khrōngkān r) EN: rice-pledging scheme ; rice pledging program ; rice scheme FR:
โครงการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khrōngkān s) EN: environment programme FR: programme environnemental [m]
โครงสร้างหลักสูตร[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: studies program FR: programme d'études [m]
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat pr) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work FR: routine quotidienne [f] ; routine [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
หลักสูตร[n.] (laksūt) EN: course ; syllabus ; curriculum ; programme FR: programme d'études [m] ; programme d'un cours [m] ; programme scolaire [m]
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย[n. exp.] (laksūt khøn) EN: university curriculum FR: programme universitaire [m]
หลักสูตรเร่งรัด[n. exp.] (laksūt reng) EN: accelerated course ; crash course FR: formation accélérée [f] ; programme accélére [m]
หมายกำหนดการ[n.] (māikamnotkā) EN: program ; schedule FR:
นักเขียนโปรแกรม[n. exp.] (nak khīen p) EN: programmer FR: programmeur [m]
งบประมาณแบบแสดงผลงาน[n. exp.] (ngoppramān ) EN: program budget ; performance budget FR:
ภาษาการเขียนโปรแกรม[n. exp.] (phāsā kān k) EN: programming language FR: langage de programmation [m]
ภาษาคอมพิวเตอร์[n. exp.] (phāsā khømp) EN: computer language FR: langage informatique [m] ; langage de programmation [m]
ภาษาโปรแกรม[n. exp.] (phāsā prōkr) EN: programming language FR: langage de programmation [m]
ภาษาซี[TM] (phāsā Sī ) EN: C language ; C programming language ; C FR: langage C [m] ; C [m]

*program* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm
Zusatzprogramm {n}add on program
Administrationsprogramm {n}administrative program
Auswertungsprogramm {n}analysis program
Applet {n}; kleine Anwendung; kleines Programm [comp.]applet
Anwenderprogramm {n}application program
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link
Prüfungsprogramm {n}audit program
Hilfsprogramm {n}auxiliary program; auxiliary routine
Hintergrundprogramm {n}background program
Bewertungsprogramm {n}benchmark program
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Codierer {m}; Programmierer
Konvergenzprogramm {n}convergence programme; convergence program
Intensivprogramm {n}crash programme
Sofortprogramm {n}crash program
Fehlersuchprogramm {n}debug program
Lieferprogramm {n}delivery program
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes
Austauschprogramm {n}exchange program; exchange programme [Br.]
Fixpunkt {m}; Programmhaltepunkt
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme
Jungprogrammierer {m}junior programmer
Listenprogrammgenerator {m}report program generator (RPG)
Originalsendung {f}live program; live programme [Br.]
Maschinenprogramm {n}machine program
maskenprogrammiert {adj} [comp.]mask-programmed
Methode {f} der Parameterübergabe (Programmiersprache) [comp.]thunk
Wunschkonzert {n}musical request programme
Programmlaufdauer {f}; Programmlaufzeit
Optimalprogramm {n}optimally coded program
Patch {m}; Korrektur für Programmierfehler [comp.]patch
Plug-in {n}; Programmerweiterung
Portierung {f} (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode)
Primärprogramm {n} [comp.]source program
Produktionsprogramm {n}; Leistungsprogramm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *program*
Back to top