ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agenda

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agenda*, -agenda-

agenda ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agenda (n.) กำหนดการ See also: ระเบียบวาระ Syn. program, plan, schedule
English-Thai: HOPE Dictionary
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agendaระเบียบวาระการประชุม [ดู order of business และ order of the day] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบียบวาระ (n.) agenda
ระเบียบวาระการประชุม (n.) agenda Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ
วาระการประชุม (n.) agenda Syn. ระเบียบวาระ
เบื้องลึก (n.) hidden agenda See also: hidden reason Syn. เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้อหลัง
เบื้องหน้าเบื้อหลัง (n.) hidden agenda See also: hidden reason Syn. เบื้องหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you really think that everyone around you has a hidden agenda?คุณคิดจริงๆ หรือว่าทุกคนรอบข้างคุณนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's like some hidden agenda or something going on.มันเหมือนกับการกระทำบางอย่างที่ต้องปิดบัง / หรือมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้น
And one hears a lot about the corporate agenda as though it is evil as though it is an agenda which is trying to take over the world.เรามักได้ยินเต็มสองหูเกี่ยวกับ "แผนการของบรรษัท" ราวกับมันชั่วร้าย ราวกับมันเป็นแผนร้าย
Another example that he's pursuing his own agenda No matter what we thinkเป็นอีกตัวอย่างที่เขาเอาแต่ความคิดตัวเอง ไม่ว่าพวกเราจะคิดยังไง
Mother's always had this funny little agenda for me which doesn't really involve marrying a struggling actress.คุณแม่ต้องหยิบเรื่องนี้ ขึ้นมาพูดคุยอย่างสนุกปากแน่ อันที่จริงก็คงไม่ใช่เรื่อง การแต่งงานกับดารานักแสดง
He's now head of development of software at a company called National Agenda Software.ตอนนี้เขาเป็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บริษัท เนชั่นแนล อะเจนด้า ซอฟต์แวร์
Risa, we're going to change our agenda for the class trip.ริสะ เราจะเปลี่ยนแผนสำหรับการเดินทางพรุ่งนี้นะ
A lot on the agenda today.สำหรับกำหนดการในวันนี้
There's a larger agenda than yours.มันมีเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของแก
I just know they have another agenda that you don't know about.ฉันรู้แค่ว่าพวกเขามีอะไรบางอย่างที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งคุณไม่รู้
I have no agenda apart from simply... wanting to see that he's okay.ฉันไม่มีจุดประสงค์อื่นเลย แค่อยากเห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้ว
The guns are how they keep their Pro-Irish agenda on fire.ที่พวกเขาเก็บปืนเอาไว้ จัดหาด้วยพ่อค้าไอริชพวกนั้น
Of course, he doesn't know yet that you have an agenda for absolutely everything.แต่นั้นแระ เค้าไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ ทุกอย่างมันพอเหมาะเลยนี่

agenda ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
议程[yì chéng, ㄧˋ ㄔㄥˊ, 议程 / 議程] agenda
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, 列入] included (on a roster); incorporated (into the agenda)
别有用心[bié yǒu yòng xīn, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 别有用心 / 別有用心] to have an ulterior motive; a hidden agenda

agenda ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジェンダ[, ajienda] (n) agenda
アジェンダセッティング[, ajiendasetteingu] (n) agenda setting
コモンアジェンダ[, komon'ajienda] (n) common agenda
上議[じょうぎ, jougi] (n,vs) placing on the agenda
会議事項[かいぎじこう, kaigijikou] (n) agenda
協議事項[きょうぎじこう, kyougijikou] (n) agenda
議案[ぎあん, gian] (n) (1) legislative bill; measure; (2) agenda item; (P)
隠された議題[かくされたぎだい, kakusaretagidai] (n) hidden agenda
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
議事日程[ぎじにってい, gijinittei] (n) agenda; calendar of proceedings; order of the day
議題[ぎだい, gidai] (n) topic of discussion; agenda; (P)

agenda ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึกประจำวัน[n. exp.] (bantheuk pr) EN: diary FR: agenda [m] ; journal [m]
ไดอารี่[n.] (dai-ārī) EN: diary ; datebook FR: agenda [m] ; journal [m]
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
เลศนัย[n.] (lētnai) EN: hidden motive ; hidden agenda ; ulterior motive ; ulterior purpose ; something behind FR:
ไม่มีรายการ[X] (mai mī rāik) EN: not on the list ; no agenda FR: pas à l'agenda
แผนลักไก่[n. exp.] (phaēn lak k) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]
ประเด็น[n.] (praden) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda FR: point [m] ; aspect [m] ; question [f] ; sujet [m]
ระเบียบวาระ[n.] (rabīepwāra) EN: agenda FR: agenda [m]
ระเบียบวาระการประชุม[n. exp.] (rabīepwāra ) EN: agenda FR:
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account ; itinerary FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
สมุดบันทึก[n. exp.] (samut banth) EN: diary ; record book ; notebook FR: journal [m] ; agenda [m] ; carnet [m]
สมุดพก[n. exp.] (samut phok) EN: school report ; report card ; school children's report book ; notebook FR: journal de classe [m] ; agenda [m]
เสนอวาระการประชุม[v. exp.] (sanōe wāra ) EN: propose an agenda FR: proposer un agenda
สูจิบัตร[n.] (sūjibat) EN: program ; programme (Am.) ; agenda ; printed program ; written program FR: programme [m]
ไต๋[n.] (tai) EN: something up one's sleeve ; hidden factor ; hidden agenda ; ploy ; trick FR: secret [m] ; but réel [m]
วาระ[n.] (wāra) EN: agenda item ; agenda FR:
วาระการประชุม[n. exp.] (wāra kān pr) EN: agenda [m] FR: agenda [m]
วาระซ่อนเร้น[n. exp.] (wāra sønren) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]
วาระที่หนึ่ง [n. exp.] (wāra thī ne) EN: the first item on the agenda FR:

agenda ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagesordnungspunkt {m}item of the agenda; item on agenda

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agenda
Back to top