ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

close-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *close-minded*, -close-minded-

close-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
close-minded (adj.) ใจแคบ See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ Syn. bigoted, prejudiced
close-minded (adj.) ที่ใจแคบ See also: เห็นแก่ตัว Syn. narrow-minded, insular Ops. bighearted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า close-minded
Back to top