ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bigoted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bigoted*, -bigoted-

bigoted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bigoted (adj.) ซึ่งหัวดื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded
English-Thai: Nontri Dictionary
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could have been worse. Could have put me on with a bigoted jerk. Hold it there, boy!ผมว่านี่ก็ไม่เลวนะ เสียอย่างเดียวคือ โดนไอ้ทึ่มหัวขี้เลื่อยไล่จับน่ะครับ
They're bigoted, and their teeth... it's the land orthodontia forgot.หัวดื้อ และก็ เขี้ยวลากดินเลยล่ะ

bigoted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑陋[がんろう, ganrou] (adj-na,n) stubborn and mean; obstinate and bigoted
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bigoted
Back to top