ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prepossessed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prepossessed*, -prepossessed-

prepossessed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prepossessed (adj.) ซึ่งครอบงำจิต See also: ซึ่งจับใจ, ซึ่งมีอคติ Syn. biased, predisposed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prepossessed
Back to top