ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pill*, -pill-

pill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pill (n.) ยาเม็ด See also: เม็ดยา Syn. capsule, pellet
pill (vi.) ปอกเปลือก See also: ทำให้หัวล้าน
pill (vt.) ปอกเปลือก See also: ทำให้หัวล้าน
pill bug (n.) สัตว์ที่มีเปลือกแข็ง และขาหลายคู่ See also: อยู่ในจำพวก Onicus Armadillidium Syn. sow bug
pill-peddler (sl.) หมอ (คำล้อเลียน)
pill-pusher (sl.) หมอ (คำล้อเลียน)
pill-roller (sl.) หมอ (คำล้อเลียน)
pillage (n.) การปล้นสะดม See also: การปล้น, การโจรกรรม Syn. depredation, spoliation
pillage (n.) สิ่งของที่ปล้นสะดมมา See also: ของโจร Syn. booty, loot, plunder
pillage (vt.) ปล้นสะดม See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์ Syn. despoil, loot, reave
pillage (vi.) ปล้นสะดม See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์ Syn. despoil, loot, reave
pillaging (adj.) ที่ปล้นหรือขโมยมา Syn. marauding, looting
pillar (n.) แกนนำสำคัญ
pillar (n.) โครงสร้างธรรมชาติที่คล้ายสิ่งปลูกสร้าง
pillar (n.) เสาหลัก See also: เสาหิน, เสารองรับโครงสร้าง, เสาค้ำ Syn. column, support
pillar box (adj.) ตู้ไปรษณีย์
pillars (n.) แนวเสาระเบียง See also: แนวเสาหิน Syn. columns, portico, arcade, columniation
pillbox (n.) หมวกสตรี Syn. cloche
pillion (n.) อานหลัง See also: เบาะนั่งซ้อนท้าย (จักรยาน)
pillory (vt.) ประจาน
pillory (n.) ขื่อคอและมือ See also: ขื่อคอ
pillory (vt.) ใส่ขื่อคอและมือ See also: ใส่ขื่อคอ Syn. crucify
pillow (n.) หมอน Syn. cushion
pillow (vt.) หนุนหมอน
pillow (vt.) ทำเป็นหมอนรอง
pillow biter (sl.) ชายรักร่วมเพศ
pillow casing (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow slip
pillow casing (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover
pillow cover (n.) ปลอกหมอน Syn. pillowcase, pillow sham
pillow sham (n.) ปลอกหมอน Syn. pillowcase
pillow slip (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing
pillowcase (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing, pillow slip
pillowslip (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing
English-Thai: HOPE Dictionary
pill(พิล) n. เม็ด,เม็ดยา,ยาเม็ด,ยาเม็ดคุมกำเนิด,สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
pillar(พิล'ลา) n. เสา,เสาหิน,เสาหลัก,เสาค้ำหลัก,ฐาน,หลักมั่น,ตอม่อ.
pillion(พีล'เยิน) n. ที่นั่งเสริม,อานเสริม,อานหลัง. adj. นั่งบนอานหลังหรือที่นั่งเสริม
pillory(พิล'ละรี) n. ขื่อคอและมือ,ขื่อคอ vt. ใส่ขื่อคอและมือ,ใส่ขื่อคอ,ประจาน
pillow(พิล'โล) n. หมอน,หมอนเพลา,หมอนแกน,หมอนหนุน.
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
pillowslip(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
English-Thai: Nontri Dictionary
pill(n) ยาเม็ดเล็กๆ,ยาเม็ดคุมกำเนิด
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
pillar(n) เสา,เสาหิน,ตอม่อ,หลัก,ฐาน
pillory(n) ขื่อ,เครื่องจองจำ
pillow(n) หมอน
pillowcase(n) ปลอกหมอน
pillowslip(n) ปลอกหมอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pill๑. ยาเม็ดกลม๒. เม็ดกลม๓. ยาเม็ดคุมกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pillageการปล้นทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilloryขื่อคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pillow lavaลาวารูปหมอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]
Pillowsหมอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาเม็ด (n.) pill See also: tablet Ops. เม็ด
เครื่องยึดเหนี่ยว (n.) pillar See also: backbone, mainstay Syn. ที่พึ่ง, หลัก, ที่ปรึกษา
เสา (n.) pillar See also: post, pole, column, shaft
เสาหลัก (n.) pillar See also: backbone, mainstay Syn. ที่พึ่ง, เครื่องยึดเหนี่ยว, หลัก, ที่ปรึกษา
แขนนาง (n.) pillar See also: mainstay, prop of a roof
หลักยึด (n.) pillar (of a nation) See also: basic principle Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว
เครื่องยึดเหนี่ยว (n.) pillar (of a nation) See also: basic principle
พระเขนย (n.) pillow See also: cushion
หนุน (v.) pillow See also: rest Syn. เสริม, รอง
หมอน (n.) pillow
เขนย (n.) pillow See also: cushion Syn. พระเขนย
ปลอกหมอน (n.) pillow case See also: pillow cover, pillow slip
papillary (adj.) เกี่ยวกับ papillae
กระจายข่าว (v.) spill the beans See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว Ops. ปิดปากเงียบ
กระฉอก (v.) spill See also: splash out, spatter, sprinkle Syn. กระฉอกกระแฉก, หก
กระฉอกกระแฉก (v.) spill See also: splash out, spatter, sprinkle Syn. หก
กระโตกกระตาก (v.) spill the beans See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว, กระจายข่าว Ops. ปิดปากเงียบ
ตัวบุ้ง (n.) caterpillar See also: hairy caterpillar Syn. หนอนบุ้ง
ตัวอ่อน (n.) caterpillar See also: embryo
ตัวอ่อน (n.) caterpillar See also: embryo
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
He hit me with a pillowเขาตีฉันด้วยหมอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We had Miracle Max make a pill to bring you back.เราต้องใช้ยาของมิราเคิล แม็กซ์เพื่อช่วยชีวิตนาย
You put the pill under your tongue and when they return to check on you you insist it wasn't in the cup.แล้วยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในถ้วย
I took every pill I could find. I swallowed them all.ฉันกินยาทุกชนิดที่หาเจอ กลืนมันไปทั้งหมด
My doctor, a shrink I used to go to, says that in 50 or 60 percent of the cases a pill really helps.หมอผม จิตแพทย์ที่ผมเคยไปหา... ...บอกว่า 50-60 เปอร์เซนต์ ของผู้ป่วยโรคนี้ ยาช่วยได้
We need a man with thunder in his fist, a hero to boom that pill out past those golfing' gods !เราต้องการกำปั้นฟ้าผ่า วีรบุรุษที่ตีไกลกว่า 2 คนนั่น
A pill that you take every day for the rest of your life.ยาตัวนี้คุณต้องใช้มันอยู่เป็นประจำ แล้วไหนจะต้องใช้ในงานรักษาอื่นๆอีก
It's a pill dispenser.มันเป็นเครื่องจ่ายยา
A pill box. You know what a pill box looks like.ตลับยาไง คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือตลับยา
A birth control pill for a bullet wound.ชนิดไหนเหรอ? ยาคุมกำเนิด สำหรับแผลโดนยิง
I have the analysis report on that pill bottle.ฉันได้ผลการวิจัยขวดยาแล้ว
To ease his pain, he took a little white pill recommended by his doctor.เพื่อบรรเทาอาการปวด เขาต้องกินยาสีขาวนั่นตามคำสั่งแพทย์
If I Need A Pill Now And Then, I'll Take One.ถ้าผมต้องกินยาบ้าง ผมก็จะกิน

pill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
[dūn, ㄉㄨㄣ, 墩] block; gate pillar; pier
抱枕[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, 抱枕] bolster; a long pillow or cushion
微血管[wēi xuè guǎn, ㄨㄟ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, 微血管] capillary
毛细[máo xì, ㄇㄠˊ ㄒㄧˋ, 毛细 / 毛細] capillary
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, 雕楹碧槛 / 彫楹碧檻] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment
卡特彼勒公司[Kǎ tè bǐ lè gōng sī, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 卡特彼勒公司] Caterpillar Inc.
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, 履带 / 履帶] caterpillar track; shoes and belt
毛毛虫[máo mao chóng, ㄇㄠˊ ㄇㄠ˙ ㄔㄨㄥˊ, 毛毛虫 / 毛毛蟲] caterpillar
毛虫[máo chóng, ㄇㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, 毛虫 / 毛蟲] caterpillar
[zhú, ㄓㄨˊ, 蠋] caterpillar
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 梲] club (weapon); small pillar
避孕丸[bì yùn wán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄨㄢˊ, 避孕丸] contraceptive pill
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 葄] straw cushion; pillow
[zhēn, ㄓㄣ, 桭] eaves; space between two pillars
钢柱[gāng zhù, ㄍㄤ ㄓㄨˋ, 钢柱 / 鋼柱] iron pillar; iron rod
顶梁柱[dǐng liáng zhù, ㄉㄧㄥˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˋ, 顶梁柱 / 頂樑柱] pillar; backbone
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 蠖] looper caterpillar
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, 华表 / 華表] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs)
蝴蝶犬[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, 蝴蝶犬] papillon (lapdog with butterfly-like ears)
[wán, ㄨㄢˊ, 丸] pill
丸子[wán zi, ㄨㄢˊ ㄗ˙, 丸子] pills; balls; meatballs
拱墩[gǒng dūn, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ, 拱墩] pillar of a vault
拱柱[gǒng zhù, ㄍㄨㄥˇ ㄓㄨˋ, 拱柱] pillar of a vault
[zhěn, ㄓㄣˇ, 枕] pillow
枕套[zhěn tào, ㄓㄣˇ ㄊㄠˋ, 枕套] pillow case
枕状玄武岩[zhěn zhuàng xuán wǔ yán, ㄓㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ˇ ㄧㄢˊ, 枕状玄武岩 / 枕狀玄武岩] pillow lava (geol.); pillow basalt
枕头[zhěn tou, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙, 枕头 / 枕頭] pillow
枕头套[zhěn tou tào, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙ ㄊㄠˋ, 枕头套 / 枕頭套] pillow case
[zhù, ㄓㄨˋ, 柱] pillar
柱子[zhù zi, ㄓㄨˋ ㄗ˙, 柱子] pillar
柱梁[zhù liáng, ㄓㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 柱梁 / 柱樑] pillar
柱石[zhù shí, ㄓㄨˋ ㄕˊ, 柱石] pillar
[yíng, ˊ, 楹] pillar
[táng, ㄊㄤˊ, 樘] pillar; door post; door or window frame; classifier for doors or windows
抢夺[qiǎng duó, ㄑㄧㄤˇ ㄉㄨㄛˊ, 抢夺 / 搶奪] plunder; pillage
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 栋梁 / 棟樑] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流 / 枕巖漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life
枕石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕石漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit

pill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill)
[まる, maru] (n,n-suf) (1) fishball; meatball; (2) (See 丸薬) pill
六神丸[ろくしんがん, rokushingan] (n) pill made from various animal ingredients (inc. musk, toad venom, cow bezoars, etc.) used as a cardiac stimulant in Chinese medicine
団子虫[だんごむし;ダンゴムシ, dangomushi ; dangomushi] (n) (uk) pillbug; pill bug; woodlouse; sowbug; sow bug; slater
経口避妊薬[けいこうひにんやく, keikouhininyaku] (n) oral contraceptives; the pill
緊急避妊ピル[きんきゅうひにんピル, kinkyuuhinin piru] (n) emergency contraceptive pill
避妊ピル[ひにんピル, hinin piru] (n) contraceptive pill
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アメリカ小雀[アメリカこがら;アメリカコガラ, amerika kogara ; amerikakogara] (n) (uk) black-capped chickadee (Parus atricapillus)
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P)
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
シャブ[, shabu] (n) stimulant; pep-pill; upper; speed
スピルオーバー[, supiruo-ba-] (n) spillover
チュアブル[, chuaburu] (n) chewable (pill)
ビタミン剤[ビタミンざい, bitamin zai] (n) vitamin pills
ピル[, piru] (n) (1) pill; (2) (col) birth-control pill; oral contraceptive; the pill; (P)
ピロー[, piro-] (n) pillow
ピローケース[, piro-ke-su] (n) pillowcase
ピロートーク[, piro-to-ku] (n) pillow talk
ピローマネー[, piro-mane-] (n) (See 枕銭) pillow money; tip left by the pillow for the room maid
ポスト[, posuto] (n,vs) (1) post; position; (2) postbox; mail box; pillar box; (pref) (3) post-; (P)
中枢[ちゅうすう, chuusuu] (n,adj-no) centre; center; pivot; mainstay; nucleus; backbone; central figure; pillar; key man; (P)
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting)
余水吐[よすいはき, yosuihaki] (n) spillway
余水路[よすいろ, yosuiro] (n) spillway
円柱(P);丸柱[えんちゅう(円柱)(P);まるばしら, enchuu ( enchuu )(P); marubashira] (n,adj-no) (1) (円柱 only) column; shaft; cylinder; (n) (2) (usu. まるばしら) (See 角柱) round pillar (esp. in buildings); (P)
刺毛[しもう, shimou] (n) stinging hair (of a nettle, caterpillar, etc.)
劫掠;劫略[きょうりゃく;ごうりゃく, kyouryaku ; gouryaku] (n,vs) pillage; plunder
升(P);枡;桝;斗[ます, masu] (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P)
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole
原油流出[げんゆりゅうしゅつ, genyuryuushutsu] (n) (crude) oil spill
四柱推命[しちゅうすいめい, shichuusuimei] (n) Four Pillar astrology; originally Chinese method of fortune-telling based on the time, date, month and year of a person's birth
四脚門[しきゃくもん;よつあしもん, shikyakumon ; yotsuashimon] (n) style of temple gate featuring four supporting pillars and a gabled roof
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P)
大黒柱[だいこくばしら, daikokubashira] (n) (1) central pillar (of a building); (2) mainstay (e.g. of an economy); backbone (e.g. of a family); provider; main man; (P)
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
奪掠;奪略[だつりゃく, datsuryaku] (n,vs) pillage; plunder

pill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนิดเม็ด[n. exp.] (chanit met) EN: tablet ; pill type FR:
กินยาคุม[v. exp.] (kin yā khum) EN: be on the pill FR:
เม็ดยา[n. exp.] (met yā) EN: pill FR: cachet [m] ; comprimé [m] ; pilule [f]
วิตามิน[n.] (witāmin) EN: vitamin ; vitamin pill FR: vitamine [f] ; comprimé de vitamines [m]
ยาดำ[n.] (yādam) EN: pill ; unwanted third person FR:
ยาขม[n. exp.] (yā khom) EN: bitter pill FR: médicament amer [m]
ยาคุม[n. exp.] (yā khum) EN: contraceptive pill ; birth-control pill FR: pilule contraceptive [f] ; contraceptif [m]
ยาคุมกำเนิด[n. exp.] (yā khum kam) EN: contraceptive pill ; birth-control pill FR: pilule contraceptive [f] ; contraceptif [m]
ยาเม็ด[n. exp.] (yā met) EN: tablet ; pill FR: cachet [m] ; comprimé [m] ; pilule [f]
ยาเม็ดคุมกำเนิด[n. exp.] (yā met khum) EN: contraceptive pill FR: pilule contraceptive [f] ; contraceptif [m]
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant FR: somnifère [m]
เบื่อ[n.] (beūa) EN: butterfly FR: papillon [m]
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chai jāi ng) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away FR: gaspiller l'argent
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: moth ; nun moth FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm ; Coleoptera FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m] ; coléoptère [m]
หก[v.] (hok) EN: spill ; fall ; splatter FR: se renverser ; se répandre
อีเบ้อ[n.] (īboē) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
จับผีเสื้อ[v. exp.] (jap phīseūa) EN: FR: chasser les papillons
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government ; the four ministries in the ancient government; FR:
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up FR: voler ; dérober ; dévaliser ; détrousser (vx) ; piller
กะบี้[n.] (kabī) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบี้ย[n.] (kabīa) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบ้อ[n.] (kaboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
แกง[n.] (kaēng) EN: Tessaratoma javanica ; Tessaratoma papillosa FR: Tessaratoma javanica ; Tessaratoma papillosa
แก้ว[n.] (kaēo) EN: FR: [chenille de plusieurs espèces de papillon]
กำเบ้อ ; ก่ำเบ้อ[n.] (kamboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
การจับผีเสื้อ[n. exp.] (kān jap phī) EN: FR: chasse aux papillons [f]
การปล้น[n.] (kān plon) EN: robbery ; rapine ; pillage ; plunder ; holdup FR: vol [m]
กะเหรี่ยง[n.] (karīeng) EN: Ficus capillipes FR: Ficus capillipes
คา[n.] (khā) EN: cangue ; pillory FR: cangue [f]
แขนนาง[n.] (khaēnnāng) EN: pillar FR:
ไข่ผีเสื้อ[n. exp.] (khai phīseū) EN: FR: œufs de papillon [mpl]
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
เขนย[n.] (khanoēi) EN: pillow FR:
คับ[v.] (khap) EN: overflow ; exceed a limit ; spill over ; overcrowd FR:
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance FR:
กินเลอะเทอะ[v. exp.] (kin loethoe) EN: spill food on one's clothes FR: renverser de la nourriture sur ses vêtements
กลัก[n.] (klak) EN: [classif.: smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)] FR: [classif. : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]

pill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtreibungspille {f}morning-after pill
Anisokorie {f}; ungleiche Weite der Pupillen [med.]anisocoria
Antibabypille {f}; Pille
Kapillargefäß {n} [anat.] | Kapillargefäße
Kapillarrohr {n}capillary tube
Kapillarrohrhalter {m}capillary tube support
Kapillarsaum {m}capillary fringe
Kapillarthermometer {n}capillary thermometer
Kapillarwirkung {f}capillary attraction
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer
Raupentrieb {m}caterpillar drive
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor
Eckpfeiler {m}corner pillar
Kissenbezug {m}pillow slip
Kissenbezug {m}pillowcase
Bevölkerungsüberschuss {m}overspill [Br.]
Trabantenstadt {f}overspill town
Papille {f} | Papillen
Papillenödem {n} [med.]papilloedema
Stehlager {m} [techn.]pedestal bearing; pillar block bearing
Pendelstütze {f}hinged pillar; hinged support
Pillingfestigkeit {f} [textil.]pilling resistance
Pfahlgründung {f}pillar foundation
Säulenreihe {f} [arch.]pillar file
Säulenschwenkkran {m}pillar jib crane
Salzsäule {f}pillar of salt
Soziusfahrer {m}pillion rider
Soziussitz {m}pillion seat
Klöppelspitze {f}pillow lace; bobbin lace
Kopfkissenbezug {m}pillow case
Reservedatenträger {m} [comp.]spill volume
Schlaftablette {f}sleeping pill; sleeping tablet
Spillage {f}; verschüttete Mengespillage
Saugkraft {f} | kapillare Saugkraftsuction | capillary suction
Stützpfeiler {m}supporting pillar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pill
Back to top