ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mainstay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mainstay*, -mainstay-

mainstay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mainstay (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญ See also: หัวเรี่ยวหัวแรง, หลักสำคัญ Syn. linchpin, pillar
mainstay (n.) เชือกเส้นใหญ่ที่โยงกับเสาซึ่งอยู่ท้ายหรือกลางเรือ Syn. forestay
English-Thai: HOPE Dictionary
mainstay(เมน'สเท) n. บุคคลหรือสิ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง,เชือกโยงหรือแกนแนวของmainmast (ดู) ,หลักสำคัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
mainstay(n) หัวเรี่ยวหัวแรง,หลักสำคัญ,เชือกทอดจากเสากระโดงใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวเรี่ยวหัวแรง (n.) mainstay See also: main power, main force Syn. หัวแรง
หัวแรง (n.) mainstay See also: main power, main force Syn. หัวเรี่ยวหัวแรง
แกนนำ (n.) mainstay See also: backbone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And these are not marginal experiments they are the mainstay of large numbers of communities across the world.นี่ไม่ใช่การทดลองที่ชายขอบ แต่เป็นหัวใจหลักของ ชุมชนมากมายทั่วโลก
Now he's threatening the lives and livelihoods of the people, and shaking up the mainstay of the country.แล้วตอนนี้เค้าก้อนำมาแจกจ่ายเพื่อการมีชีวิติอยู่ให้แก่ประชาชน และได้สั่นคลอนเสาหลักของประเทศ
He became a thief that the people talk about with resentment, and an insurgent who shakes up the mainstay of the country.เขากลายเป็นโจรที่ ชาวบ้านพูดถึงด้วยความไม่พอใจ และเป็นกบฏที่สั่นคลอนแกนนำของประเทศ

mainstay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
支柱产业[zhī zhù chǎn yè, ㄓ ㄓㄨˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 支柱产业 / 支柱產業] mainstay industry
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 栋梁 / 棟樑] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
支柱[zhī zhù, ㄓ ㄓㄨˋ, 支柱] mainstay

mainstay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主控え[しゅびかえ, shubikae] (n) mainstay
大黒柱[だいこくばしら, daikokubashira] (n) (1) central pillar (of a building); (2) mainstay (e.g. of an economy); backbone (e.g. of a family); provider; main man; (P)
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
中枢[ちゅうすう, chuusuu] (n,adj-no) centre; center; pivot; mainstay; nucleus; backbone; central figure; pillar; key man; (P)
基幹[きかん, kikan] (n) mainstay; nucleus; key; (P)
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter
[はしら, hashira] (n) (1) pillar; post; (2) support; prop; mainstay; (suf,ctr) (3) counter for buddhas, gods, nobles, etc.; (P)
重鎮[じゅうちん, juuchin] (n) leader; authority; mainstay; (P)

mainstay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวแรง[n.] (hūaraēng) EN: main force ; mainstay FR:
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: mainstay ; backbone FR: pilier [m]
ยืนโรง[X] (yeūnrōng) EN: fixture ; mainstay FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mainstay
Back to top