ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portico

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portico*, -portico-

portico ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portico (n.) หน้ามุข Syn. arcade, colonnade
English-Thai: HOPE Dictionary
portico(พอร์'ทิโค) n. ระเบียงทางเข้าที่มีหลังคาและเสากลม., See also: porticoed adj. pl. porticoes,porticos, Syn. porch
English-Thai: Nontri Dictionary
portico(n) หลังคาทางเดิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุขเด็จ (n.) second small portico projecting from the main one See also: balcony, second projecting portico

portico ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポルティコ;ポーチコ;ポルチコ;ポーティコ[, poruteiko ; po-chiko ; poruchiko ; po-teiko] (n) portico (ita
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P)
前廊[ぜんろう, zenrou] (n) porch; portico; colonnaded entranceway; ante-hall

portico ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portico
Back to top