ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recapitulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recapitulation*, -recapitulation-

recapitulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recapitulation (n.) การสรุป Syn. summarize, reiterate
English-Thai: Nontri Dictionary
recapitulation(n) การสรุปความ,การบรรยาสรุป,เรื่องย่อ,การกล่าวซ้ำ,การย้ำ

recapitulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再演[さいえん, saien] (n,vs) (1) another showing (of a play); (2) recapitulation (biology); (P)
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny)
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P)

recapitulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การย้อนรอยบรรพบุรุษ[n. exp.] (kān yøn røi) EN: recapitulation FR:
ทฤษฎีการย้อนรอยบรรพบุรุษ[n. exp.] (thritsadī k) EN: the theory of recapitulation ; ontogeny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recapitulation
Back to top