ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waddle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waddle*, -waddle-

waddle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waddle (vi.) เดินเป๋ไปเป๋มา Syn. toddle, totter, wiggle
waddle (n.) การเดินเป๋ไปเป๋มา
waddler (n.) คนเดินเป๋ไปเป๋มา
English-Thai: HOPE Dictionary
waddle(วอด'เดิล) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะเหมือนเป็ด,เดินเหมือนเป็ด, See also: waddler n. waddlingly adv. waddly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
waddle(n) การเดินเตาะแตะ,การเดินอย่างเป็ด,การเดินตุ๊ต๊ะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อแย่ (v.) waddle See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle Syn. อ่อนแอ Ops. แข็งแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And to teach me humility, the gods have condemned me to watch you waddle about wearing that proud lion that was my father's sigil and his father's before him.และเพื่อสอนให้ข้ารู้จักกับยางอาย ทวยเทพสาปให้ข้าต้องทน เฝ้ามองเจ้าเดินเตาะแตะไปมา โดยสวมตราราชสีห์องอาจนั้น ตราที่เป็นสัญลักษณ์ของพ่อข้า และบรรพบุรุษก่อนหน้านั้น
I feel like an angel baby swaddled in a cocoon of cloud candy.ฉันรู้สึกเหมือนทารกแองเจิลในรังไหม ของลูกอมเมฆ
Your boons? Utterly deceptive twaddle-speak, says I.A promise an as much as deceiving, I find.
Their tightly polyester-swaddled ass...ตูดเหี่ยวๆในผ้าโพลีเอสเตอร์ของคุณ...
Oh, you've been great, but this is more than, like, a-a good swaddle and formula runs.เธอช่วยมากพอแล้ว แต่นี่มันเหมือนกับ มันมากเกินไป
♪ Swaddled in her diaper high upon her throne the queen of Christmas babies thought that Christmas was her own. *Swaddled in her diaper high upon her throne the queen of Christmas babies
Waddle, waddle, waddle. Oh, if only I could fly!โรลม้วน, ม้วน, ที่ฉันสามารถบินได้!
By some, hooked nosed, haggy, magicky old crone who probably wouldn't know real love if it leapt up and bit her in her waddle, and who I'd be inclined to lay an epic vengeance beat down on,เพราะมียายแก่จมูกเบี้ยวกับไม้เท้าทุเรศๆ ที่ไหนไม่รู้ซึ่งไม่รู้จักคำว่ารัก และซึ่งฉันขอปฏิเสธที่จะก่อการแก้แค้น
I apologize for the intrusion, but your limp-winged friend here waddled into the dog park and was about to become a labrador's lunch.ขอโทษสำหรับการรบกวน แต่เพื่อนมีปีกของเธอ กำลังแหวกว่ายอยู่ในสวนสาธารณะของสุนัข และกำลังจะเป็นอาหารของลาบราดอร์
Cooter Mankins is the best thing to happen to me since a sophomore named Becky Jackson waddled into my life, and I will be damned if I lose him, too.คูเตอร์ แมนคินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉัน ตั้งแต่นักเรียนม.4 ชื่อว่า เบ็กกี้ แจ็คสัน มาเดินป้วนเปี้ยนในชีวิตฉัน ชีวิตฉันจะเหมือนกับตกนรกถ้าฉันสูญเสียเขาไป
Our plucky little Ewok waddled her way to a respectable C-plus.ภูติตัวน้อยของพวกเรา ตะเกียกตะกายจนได้คะแนน ที่น่าพอใจคือ C บวก
Now, this is her big moment, you understand, and she waddles up onto the stage -- Waddles?ณ ตอนนี้นี่คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของเธอ นายคงเข้าใจ และเธอก็ขึ้นไปเดินเป๋ไปมาบนเวที / เดินเป๋อ่ะนะ?

waddle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuǎi, ㄓㄨㄞˇ, 跩] waddle; swagger

waddle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย่อแย่[v.] (yøyaē) EN: waddle FR:

waddle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwätz {n}; dummes Zeug | dummes Zeug redentwaddle | to talk twaddle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waddle
Back to top