ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ferryman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ferryman*, -ferryman-

ferryman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ferryman (n.) เจ้าของเรือข้ามฟาก See also: คนทำงานในเรือข้ามฟาก Syn. oarman
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพายเรือ (n.) ferryman
คนแจวเรือ (n.) ferryman Syn. คนพายเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the greek mythological ferryman of the dead.มาจากเทวตำนานของกรีก/Nเป็นชื่อของทูตแห่งความตาย
I'm no ferryman, but jump in.นายพายเดี๋ยวก่อน! ทางนี้!
A coin for the ferryman.เหรียญสำหรับจ่ายคนพายเรือ

ferryman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渡し守;渡し守り;渡守(io)[わたしもり, watashimori] (n) ferryman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ferryman
Back to top