ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dabble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dabble*, -dabble-

dabble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dabble (vi.) ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง Syn. tinker, trifle
dabble (vi.) เล่นน้ำ Syn. splash
dabble at (phrv.) ทำเล่นๆ See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabble in (phrv.) ทำเล่นๆ See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabble with (phrv.) ทำเล่นๆ See also: ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
dabbler (n.) คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง Syn. dilettante, amateur
English-Thai: HOPE Dictionary
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
English-Thai: Nontri Dictionary
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุย (adv.) dabble in See also: dabble at Syn. ผ่านๆ ตา
ผ่านๆ ตา (adv.) dabble in See also: dabble at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I only dabble in the violence. So...ฉันเก่งแต่เรื่องความรุนแรงน่ะ เพราะฉะนั้น..
A couple of lawyers who dabble in civil lawsuits.ทนายกฏหมายแพ่งสองสามคน
Although I have been known to dabble in the occult.ถึงแม้ว่าผมจะรู้วิธีหลอกล่อว่าเป็นเวทมนตร์
I dabbled in it once or twice, but it always seemed more trouble than it was worth.แต่ดูเหมือนมันจะนำพาปัญหามาให้จนไม่คุ้มที่จะมี
I've dabbled in a bunch of different things, though.ผมเิพียงแค่ทำเล่นๆ ในทุกเรื่องไปเสียหมด
Well, I dabbled in college.นักแสดงสมัครเล่นในวิทยาลัยน่ะค่ะ
I dabbled a bit in fashion design.ฉันศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์นิดหน่อย
He's also dabbled in BE, which makes breaking into a locked house no problem for this guy.เขาโดนข้อหาบุกรุกด้วย นั่นมันแสดงว่าการบุกรุกบ้าน ไม่ใช่ปัญหาของเขา
And we do know that he has dabbled in sorcery.แล้วเราก็รู้ว่า... เขาสนใจพวกเวทมนตร์อยู่บ้าง
Well, he... he dabbles in business.คือเขาทำธุรกิจไปทั่ว

dabble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嘗] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嚐] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
半吊子[bàn diào zi, ㄅㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, 半吊子] dabbler; smatterer; tactless and impulsive person
半瓶醋[bàn píng cù, ㄅㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄘㄨˋ, 半瓶醋] dabbler; smatterer
浅尝者[qiǎn cháng zhě, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ ㄓㄜˇ, 浅尝者 / 淺嘗者] dilettante; amateur; dabbler
浅尝者[qiǎn cháng zhě, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ ㄓㄜˇ, 浅尝者 / 淺嚐者] dilettante; amateur; dabbler

dabble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument)
ちょっかい[, chokkai] (n) meddle; dabble; make a pass at
生噛じり;生齧り;生かじり[なまかじり, namakajiri] (n,vs) (1) superficial knowledge; smattering; (2) dabbler; dilettante; (3) dipping into
食い散らす[くいちらす, kuichirasu] (v5s,vt) (1) to eat untidily; to eat a bit of everything; (2) to dabble; to do a bit of this and a bit of that

dabble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่จริงจัง[X] (mai jing ja) EN: not seriously ; dabble FR: pour le plaisir ; sans se prendre au sérieux
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-le) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; do for fun ; manifest insincerity FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dabble
Back to top