ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blather*, -blather-

blather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blather (vi.) พูดโง่ๆ หรือเรื่อยเจื้อย
blather (n.) การพูดที่วกวน See also: การพูดที่เหลวไหลไร้สาระ Syn. drivel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go blather to someone else about the joys of becoming a newborn.เป็นสัญญาณอันตราย ชั้นไม่ระรื่น\เรื่องที่เธอจะเกิดใหม่หรอกนะ
From the backwaters of blissful ignorance across vast oceans of academic blather until at last you've arrived here, on the shores of my little kingdom.จากบึงน้ำแห่งความไม่รู้... ว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งการพร่ำเพ้อทางวิชาการ จนมาถึงนี่ในที่สุด ขึ้นฝั่งบนอาณาจักรน้อย ๆ ของผม
You told me of your problems and I've blathered on.ข้ากรีดเสียงใส่หน้าเขา

blather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate FR: délirer ; divaguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze FR: parler interminablement
คนพูดมาก[n. exp.] (khon phūt m) EN: big mouth ; blatherer ; garrulous person FR: jaseur [m] ; jaseuse [f] ; grande gueule [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blather
Back to top