ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exert*, -exert-

exert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exert (vt.) ใช้ความพยายามอย่างมาก (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
exert (vt.) ใช้อำนาจ (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง) See also: ใช้อิทธิพล (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง) Syn. bring to bear, put forth
exertion (n.) การทุ่มเท See also: การลงแรง, ความพยายาม Syn. attempt, effort, endeavor
exertion (n.) กิจกรรมที่ต้องลงแรงมาก See also: กิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก Syn. effort
English-Thai: HOPE Dictionary
exert(เอคเซิร์ท') {exerted,exerting,exerts} vt. ออกแรง,ออกกำลังกาย,พยายาม,ใช้อำนาจหน้าที่., See also: exertive adj., Syn. put
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง,การสำแดง,การออกกำลังกาย,ความพยายาม
English-Thai: Nontri Dictionary
exert(vt) ใช้,ออกแรง,สำแดง,พยายาม,ใช้อำนาจ
exertion(n) การใช้,ความพยายาม,การใช้อำนาจหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exertionกายบริหาร,การออกกำลังกาย,ออกแรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุ่มเท (v.) exert See also: lavish, dedicate, apply
ออกกำลัง (v.) exert See also: put forth one´s strength Syn. ออกแรง, เบ่งแรง
ออกแรง (v.) exert See also: put forth one´s strength Syn. ออกกำลัง
เบ่งแรง (v.) exert See also: put forth one´s strength Syn. ออกแรง
ฮึกโหม (v.) exert all the strength
ทุ่ม (v.) exert oneself See also: do one´s best, exert to the utmost, use up Syn. ทุ่มเท
การลงแรง (n.) exerting one´s efforts See also: expending energy, making efforts Syn. การออกแรง
การออกแรง (n.) exerting one´s efforts See also: expending energy, making efforts
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll not be required to exert yourself at all, only to survive aggravated body temperature measurement. whoa! hot!พวกคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆก็พอ ร้อน!
I had to exert pressure just to keep you in this thing. Don't give me heat about my word.ฉันบีบให้เขาใส่ชื่อคุณ ดังนั้นอย่ามีปัญหากับฉัน
I'd hate for you to have to exert yourself a little bit.คุณน่าจะพยายามมากกว่านี้
We must exert our rights.เราต้องใช้สิทธิของพวกเรา
Doctor Ferreiro prefers that you don't exert yourself.ด็อกเตอร์เฟอร์เรโร่ แนะนำว่า ไม่ควรให้คุณกระเทือน.
"to exert its power and influence."จะแสดงพลังอำนาจที่มีอยู่
Because of the physical nature of the murders and the amount of control these unsubs exert over their victims, we believe that these unsubs are large or at least extremely physically fit.เนื่องจากสัญชาตญาณของฆาตกร รวมถึงความเชี่ยวชาญในการจัดการ ของฆาตกรที่มีต่อเหยื่อ เราเชื่อว่า ฆาตกรเป็นคนตัวใหญ่
Although it was only supposed to assist the pilot, not only can it independently exert autonomous control, but it can even exert an A.T. field while unmanned.ที่จริงมันควรจะเป็นแค่ผู้ช่วยนักบินเท่านั้น \ แต่พลังของมันก็เพียงพอจะแสดงพลังด้วยตัวเองได้ แถมยังสามารถสร้างสนามพลัง A.T. ได้โดยที่ไม่มีนักบิน
Enough to exert a quiet control.มากพอที่จะทำการควบคุมทุกอย่างแบบเงียบๆ
You exert a strong influence over Tara.เธอมีอิทธิพลต่อธาร่ามาก
But they all exert incredible gravity.แต่พวกเขาทั้งหมดออกแรง แรงโน้มถ่วงอย่างไม่น่าเชื่อ
You all just to exert all one's strength parent.ผมบอกได้เลยว่าคิดถึงการแต่งงานแล้วด้วย

exert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使劲[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使劲 / 使勁] exert all one's strength
[fèn, ㄈㄣˋ, 奋 / 奮] exert oneself
施加[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, 施加] exert (effort or pressure)
用力[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, 用力] exert oneself (physically); put forth one's strength
熏染[xūn rǎn, ㄒㄩㄣ ㄖㄢˇ, 熏染] to exert a gradual influence; to nurture; a corrupting influence
吃不消[chī bu xiāo, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄒㄧㄠ, 吃不消] unable to stand (exertion, fatigue etc)
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 劦] unending exertion

exert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P)
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P)
勝ち取る;勝ちとる[かちとる, kachitoru] (v5r,vt) to exert oneself and win; to gain (victory)
気張る[きばる, kibaru] (v5r) to strain or exert oneself; to go all out
腰を入れる;腰をいれる[こしをいれる, koshiwoireru] (exp,v1) (1) to take a solid stance; (2) (See 本腰を入れる) to put one's back in it; to exert oneself
骨折る[ほねおる, honeoru] (v5r,vi) to exert oneself greatly; to take pains
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me)
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
努力[どりょく, doryoku] (n,vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P)
努力奮励[どりょくふんれい, doryokufunrei] (n,vs) making strenuous efforts; exerting oneself
勤労[きんろう, kinrou] (n,vs) labor; labour; exertion; diligent service; (P)
及ぼす[およぼす, oyobosu] (v5s,vt) to exert; to cause; to exercise; (P)
奮発[ふんぱつ, funpatsu] (n,vs) (1) strenuous exertion; spurt; (2) splurge; (P)
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive
煩労[はんろう, hanrou] (n) trouble; pains; backbreaking exertions
粉骨砕身;紛骨砕身(iK)[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] (n,vs) making one's best exertions
馳駆[ちく, chiku] (n,vs) dashing around on a horse; running around; exerting oneself (for another)
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado

exert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ฮึกโหม[v.] (heuk-hōm) EN: exert all the strength FR:
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter
เคี่ยวขับ[v.] (khīokhap) EN: struggle with ; exert oneself FR:
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
ออกกำลัง[v. exp.] (økkamlang) EN: exert ; put forth one's strength FR:
ออกแรง[v.] (økraēng) EN: exert oneself ; use one's strength FR:
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
หะ[X] (ha) EN: [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group] FR:
หักโหม[v.] (hakhōm) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:
โหมหัก[v.] (hōmhak) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:
การลงแรง [n.] (kān longraē) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts FR: dépense d'énergie [f]

exert ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausübung {f} | Ausübung von Druck auf etw.exertion | exertion of pressure on sth.
Einflussnahme {f}exertion of influence
Strapaze {f}exerting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exert
Back to top