ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immobilize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immobilize*, -immobilize-

immobilize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immobilize (vt.) ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ See also: ทำให้หยุดอยู่กับที่
English-Thai: HOPE Dictionary
immobilize(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immobilized cellsการตรึงเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would've been important to immobilize him first, 'cause he presented the biggest threat.It would've been important to immobilize him first, 'cause he presented the biggest threat.
You get 1 point for a hit to a limb, six for a torso hit which will immobilize you completely - but if either side gets one cadet through the enemy's gate unharmed that army will win.ฉันขยับเข่าไม่ได้ ยิงใส่หน้าอกฉัน เร็วเข้า ฉันจะหนีไปแล้ว - มหัศจรรย์ ฉันเคลื่อนไหวไม่ได้เลย
Qetsiyah was able to immobilize him so he couldn't feed and get into people's heads.แคทสิย่าทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้ ดังนั้น เขาจึงกินไม่ได้ และเข้าไปปั่นหัวผู้คนไม่ได้
It can immobilize the most magical of creatures.มันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ สุดยอดพลังเวทย์ของสัตว์ประหลาด
Immobilize it.ทำให้มันหยุดเคลื่อนไหว
Which means they knew our response time to a 211... had our air, immobilized it, entered... escaped in under three minutes.แปลว่ามันรู้เวลาปฏิบัติงาน 211 ดักฟังวิทยุแล้วกะเวลา ลงมือ แล้วเผ่นภายใน 3 นาที
What's he gonna do about it? I've got him completely immobilized.มันจะทำอะไรได้ ข้าล่ามมันไว้อย่างแน่นหนาสุดๆแล้ว
If the car gets immobilized, start shooting.ไม่ยอมขยับ ยิงแม่งเลย
I don't want him dead, I just want him immobilized and eager to talk.จัดการเค้าได้เลย แต่ไม่ต้องให้ถึงตาย
It simply immobilizes your nervous system.แต่มันจะทำให้เธอเคลื่อนที่ไม่ได้ ศูนย์เสียการควบคุม
So, after he was attacked, he was somehow immobilized?ดังนั้นภายหลังที่เขาถูกทำร้าย เขาจึงมีอาการเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้
The eye is immobilized, then a scalpel is used to sever the optic nerve.ดวงตาเป็นถูกตรึง แล้วมีดผ่าตัดจะใช้ในการตัดประสาทใยแก้วนำแสง

immobilize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阻雨[zǔ yǔ, ㄗㄨˇ ㄩˇ, 阻雨] immobilized by rain

immobilize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
押さえ込む;押え込む;押さえこむ[おさえこむ, osaekomu] (v5m,vt) to pin down; to immobilize; to immobilise; to control; to suppress

immobilize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immobilize
Back to top