ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

countless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *countless*, -countless-

countless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
countless (adj.) มากเหลือคณานับ See also: มากเกินกว่าจะนับได้, เหลือคณานับ Syn. innumerable, numberless
countlessly (adv.) อย่างมากมาย Syn. innumerability
English-Thai: HOPE Dictionary
countless(เคาทฺ'เลส) adj. สุดที่จะนับได้,เหลือคณานับ, Syn. numberless
English-Thai: Nontri Dictionary
countless(adj) เหลือคณานับ,เอนกอนันต์,สุดคณานับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนันต์ (adv.) countless See also: endless, infinite, eternal Syn. มาก
อสงไขย (adj.) countless See also: incalculable, innumerable, infinite Syn. นับไม่ถ้วน
นับไม่ถ้วน (adv.) countlessly See also: infinitely, innumerably, incalculably, numberlessly, myriadly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyday I have countless things to doในแต่ละวันฉันมีสิ่งที่ต้องทำมากมายเหลือคณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can show you countless photographs of the president shaking hands with Khrushchev.{\cHFFFFFF}ฉันสามารถแสดงภาพที่นับไม่ถ้วนของ ประธานจับมือกับครุชชอ
Ln one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-size star.ณ เเกเเล็กซี่หนิ่งในหลายพันล้าน ของเอกภพจักรวาล มีดาวเคราะห์ขนาดกลางดวงหนี่ง
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู
In memory of the countless victims among your people,ขอให้เรายืนสงบ 3 นาที
"of countless unhallowed centuries.ที่เหมือนสะสมมากว่าศตวรรษ
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน
Probably one of your countless suitors...บางที อาจจะเป็นพวกหนุ่มๆที่มาชอบแม่ก็ได้ พวกที่เป็นคนขี้ขลาด!
In light of the dark events of recent weeks Professor Dumbledore has granted me permission to start this Dueling Club to train you all up in case you ever need to defend yourselves as I myself have done on countless occasions.สืบเนื่องจากเหตุร้าย ในช่วงหลายอาทิตย์ ศจ.ดัมเบิลดอร์ได้อนุญาต ให้ฉันเปิดชมรม การต่อสู้ตัวต่อตัว เพื่อฝึกให้พวกเธอป้องกันตัว
We've done it countless times.พวกเราเป็นของกันและกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว
And yet our arch rivals, the Koga Ninja... like so... are said to have countless numbers.ประมุขคู่แข่งของเราน่ะ, โคกะ นินจา... ดังนั้น... จึงบอกได้ว่า พวกนั้นมีมากจนนับไม่ถ้วน
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น...
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย

countless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, 万难 / 萬難] countless difficulties; extremely difficult; against all odds
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, 千丝万缕 / 千絲萬縷] linked in countless ways
不可胜数[bù kě shèng shǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄥˋ ㄕㄨˇ, 不可胜数 / 不可勝數] countless; innumerable
不计其数[bù jì qí shù, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, 不计其数 / 不計其數] countless; innumerable
数不清[shǔ bù qīng, ㄕㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, 数不清 / 數不清] countless
数不尽[shù bu jìn, ㄕㄨˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄣˋ, 数不尽 / 數不盡] countless
无数[wú shù, ˊ ㄕㄨˋ, 无数 / 無數] countless; numberless; innumerable
莫可指数[mò kě zhǐ shǔ, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄓˇ ㄕㄨˇ, 莫可指数 / 莫可指數] countless; innumerable

countless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八百万[やおよろず, yaoyorozu] (n,adj-no) myriad; countless things
千代万代[ちよよろずよ, chiyoyorozuyo] (n) for ever and ever; (through) eternity; countless ages; till the end of time
幾度となく[いくどとなく, ikudotonaku] (adv) on countless occasions; many a time
無数[むすう, musuu] (n,adj-no,adj-na) countless number; infinite number; innumerable; (P)
腐るほど;腐る程[くさるほど, kusaruhodo] (exp,n-adv) more than one can possibly use; countless (e.g. examples); (money) to burn; rolling in (cash)
多数[たすう, tasuu] (n-adv,n) (1) great number; (adj-no) (2) countless; majority; (P)
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable
数知れない[かずしれない, kazushirenai] (exp,adj-i) countless; innumerable
浜の真砂;浜のまさご[はまのまさご, hamanomasago] (n) (arch) grains of sand on the beach (i.e. something countless)

countless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนนต์[X] (amnon) EN: endless ; countless FR:
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal ; boundless FR: infini ; éternel
อสงไขย[adj.] (asongkhai) EN: infinite ; innumerable ; incalculable ; countless FR:
เหลือคณนา[adj.] (leūa khanan) EN: countless ; indescribable ; immeasurable FR: incommensurable
นับไม่ถ้วน[adj.] (nap mai thū) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold FR: incommensurable ; incalculable
นับไม่ถ้วน[adv.] (nap mai thū) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly FR: infiniment ; incommensurablement (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า countless
Back to top