ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magic*, -magic-

magic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magic (n.) มายากล See also: กล, ศิลปะการเล่นกล Syn. magic trick, conjuring trick, trick
magic (n.) เวทมนตร์ See also: อิทธิฤทธิ์, อำนาจวิเศษ Syn. sorcery
magic (n.) การใช้มนตร์วิเศษ
magic (adj.) วิเศษ See also: น่าพิศวง Syn. charming, miraculous, wonderful
magic carpet (n.) พรมเหาะ
magic lantern (n.) เครื่องฉายสไลด์ Syn. slide projector, tachistoscope, optical projector
magic mushroom (n.) เห็ดชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ทำให้คนกินประสาทหลอนได้
magic number (n.) จำนวนโปรตอนหรือนิวตรอน
magic realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magic spell (n.) เวทย์มนตร์ See also: เวทย์, มนตร์, คาถา Syn. spell
magic spell (n.) เวทมนตร์ Syn. incatation
magic trick (n.) มายากล See also: กล, ศิลปะการเล่นกล Syn. conjuring trick, trick
magical (adj.) วิเศษ See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์ Syn. charming, magic Ops. natural
magical (adj.) สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. magic
magical realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magically (adv.) อย่างมีเวทมนตร์ See also: อย่างน่ามหัศจรรย์
magician (n.) นักเล่นกล See also: นักมายากล, นักแสดงกล Syn. prestidigitator, illusionist, conjurer, conjuror
magician (n.) ผู้มีเวทมนตร์ See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม Syn. sourcerer, wizard
magician (n.) ผู้มีความสามารถพิเศษ Syn. conjuror
English-Thai: HOPE Dictionary
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer
English-Thai: Nontri Dictionary
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
magic realismสัจนิยมแนวมายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magicไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Magic realism (Literature)สัจนิยมแนวมายา (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Magical-Religious Systemระบบศาสนาของขลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
ตะกรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass Syn. กะตรุด
ปล่อยของ (v.) let the magic thing go See also: release an amulet to harm the other
ร่าย (v.) recite or utter magic formula
กล (n.) magic See also: sleight-of-hand, juggling Syn. มายากล
กายสิทธิ์ (adj.) magic See also: miraculous, supernatural
วิชาอาคม (n.) magic See also: incantation, magic formula Syn. เวทมนตร์
อาคม (n.) magic See also: charm, spell, enchantment Syn. คาถา, เวทมนตร์
เวทมนตร์ (n.) magic See also: sorcery, incantation, spell Syn. เวทมนตร์คาถา, คาถา, มนตร์
เวทมนตร์คาถา (n.) magic See also: sorcery, incantation, spell Syn. คาถา, มนตร์
เวทย์มนตร์ (n.) magic See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม
ไสยเวท (n.) magic See also: occultism Syn. ไสยศาสตร์
มหาละลวย (n.) magic incantations See also: magic Thai formula for inspiring love, mock incantation to charm a lady
เลขกล (n.) magic number
เสก (adj.) magical
ความขลัง (n.) magical power See also: alchemy, supernaturalism Syn. ความศักดิ์สิทธิ์
ความศักดิ์สิทธิ์ (n.) magical power See also: alchemy, supernaturalism
พิทยาพล (n.) magical power
ผู้วิเศษ (n.) magician See also: conjuror, sorcerer
ของขึ้น (n.) black magic; voodoo See also: witchcraft
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า
It's a magic wishing apple.มันเป็นความมหัศจรรย์ที่ ต้องการแอปเปิ้ล
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์...
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า...
But magic is ever present.แต่เวทมนตร์มีอยู่ตลอดเวลา.
Which means that magic is everywhere,คือเวทมนตร์มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง,
Thank you. I'm Murph, and these are the Magic Tones.ขอบคุณ ผมคือเมอฟและเหล่านี้คือเตอะแมจิคโทนส
We'll be back with the Magic Tones for the Armada Room's... two-hour disco swing party after this short break.พวกเราจะกลับมาพร้อมกับ เตอะแมจิคโทนส เพื่อแอมอาดะรูม สองชั่วโมงดิสโคซวีงพาที หลังจากหยุดพักช่วงสั้นๆ
Murph and the Magic Tones?เมอฟและเตอะแมจิคโทนส
Murph, of Murph and the Magic Tones. Remember me? I bought three Fender amps.จำผมได้ไหม ผมซื้อสามแอมป์เฟนเดอ
This is dedicated to the late, great Magic Sam.นี้ซึ่งอุทิศให้ผู้วิเศษมีความสำคัญแต่ตายไปแล้ว แซม

magic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
戏法[xì fǎ, ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 戏法 / 戲法] magic trick
法力[fǎ lì, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ, 法力] magic power
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, 照妖镜 / 照妖鏡] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy
魔力[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, 魔力] magic; magic power
魔幻[mó huàn, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄢˋ, 魔幻] magic fantasy
魔杖[mó zhàng, ㄇㄛˊ ㄓㄤˋ, 魔杖] magic wand
麻瓜[má guā, ㄇㄚˊ ㄍㄨㄚ, 麻瓜] muggles; people who don't believe in magic (Harry potter)
迷魂汤[mí hún tāng, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄤ, 迷魂汤 / 迷魂湯] lit. waters of oblivion; mythological magic potion to bewitch sb
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 水晶球] crystal ball (in Western magic)
魔法[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 魔法] enchantment; magic
妖人[yāo rén, ㄧㄠ ㄖㄣˊ, 妖人] magician; sorcerer
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
法术[fǎ shù, ㄈㄚˇ ㄕㄨˋ, 法术 / 法術] magic
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, 神奇] magical; mystical; miraculous
魔术师[mó shù shī, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ ㄕ, 魔术师 / 魔術師] magician
巫师[wū shī, ㄕ, 巫师 / 巫師] wizard; magician

magic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.)
ブラックマジック[, burakkumajikku] (n) black magic
マジックテープ[, majikkute-pu] (n) Velcro (from Magic Tape - Japanese name for Velcro)
マジックナンバー[, majikkunanba-] (n) magic number
マジックハンド[, majikkuhando] (n) magic hand; manipulator
マジックリアリズム[, majikkuriarizumu] (n) magic realism; magical realism
ルービックキューブ[, ru-bikkukyu-bu] (n) Rubik's Cube; Erno Rubik's Magic Cube
不空成就[ふくうじょうじゅ, fukuujouju] (n) Amoghasiddhi; Infallible Magic (a dhyani-Buddha)
共感呪術[きょうかんじゅじゅつ, kyoukanjujutsu] (n) (See 類感呪術・るいかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic
呪法[じゅほう, juhou] (n) (1) {Buddh} esoteric Buddhist ritual where incantations are chanted; (2) magic
和妻[わづま, waduma] (n) branch of ancient Japanese magic tricks inherited mainly from oral tradition
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic
大国主命[おおくにぬしのみこと, ookuninushinomikoto] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大国主神[おおくにぬしのかみ, ookuninushinokami] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大己貴神;大穴牟遅神;大汝神[おおなむちのかみ;おおあなむちのかみ(大己貴神;大穴牟遅神), oonamuchinokami ; ooanamuchinokami ( dai onore takashi kami ; ooana mu chi kami )] (n) (See 大国主命) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大穴牟遅命[おおあなむちのみこと, ooanamuchinomikoto] (n) (See 大国主命・おおくにぬしのみこと) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
幻灯;幻燈(oK)[げんとう, gentou] (n) slide projector; magic lantern
式神;識神;職神[しきがみ, shikigami] (n) form of magic or divination (e.g. animating objects to act as the sorcerer's agent)
感染呪術[かんせんじゅじゅつ, kansenjujutsu] (n) contagious magic
隠れ蓑;隠れみの[かくれみの, kakuremino] (n) (1) cover; front (e.g. for illegal activities); magic cloak of invisibility; (2) (uk) Dendropanax trifidus (species of flowering plant)
類感呪術[るいかんじゅじゅつ, ruikanjujutsu] (n) (See 共感呪術・きょうかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic
魔導;魔道[まどう, madou] (n) (1) (魔道 only) heresy; evil ways; (2) sorcery; magic
魔族[まぞく, mazoku] (n) (See 神族,魔界) demonic or magic being; inhabitant of hell (or the spirit world)
魔法のキノコ[まほうのキノコ, mahouno kinoko] (n) magic mushrooms
魔法のじゅうたん;魔法の絨毯[まほうのじゅうたん, mahounojuutan] (n) magic carpet; flying carpet
魔法的[まほうてき, mahouteki] (adj-na) magic
魔法薬[まほうやく, mahouyaku] (n) magic potion
魔術[まじゅつ, majutsu] (n,adj-no) (1) black magic; sorcery; (2) magic tricks; juggling; (P)
黒魔術[くろまじゅつ, kuromajutsu] (n) black magic
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto
ステッキ[, sutekki] (n) (1) stick; (2) (m-sl) (magic) wand; staff; (P)
スライハンド[, suraihando] (n) sleight of hand (magic)
デービーマジック[, de-bi-majikku] (n) {comp} dbMAGIC
ポーション[, po-shon] (n) (1) portion; (2) potion (e.g. magical)
マジカル;マジコウ(ik)[, majikaru ; majikou (ik)] (n) magical
マジシャン[, majishan] (n) magician; (P)
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
化け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers
Japanese-English: COMDICT Dictionary
魔方陣行列[まほうじんぎょうれつ, mahoujingyouretsu] magic square (matrix)
デービーマジック[でーびーまじっく, de-bi-majikku] dbMAGIC

magic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อาคม (-อาคม)[suff.] (-ākhom) EN: magic FR:
แดนเนรมิต[TM] (Daēn Nērami) EN: Magic Land (TM) ; Dan Neramit FR:
โดนของ[v. exp.] (dōn khøng) EN: be affected by a spell/black magic FR:
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khw) EN: psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; magic mushroom ; psilocybin mushroom ; Psilocybe cubensis FR: champignon magique [m] ; psilocybe [m] ; Psilocybe cubensis
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic FR:
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic FR:
จัตุรัสกล[n. exp.] (jatturat ko) EN: magic square FR: carré magique [m]
แก้วสารพัดนึก[n.] (kaēosārapha) EN: wishing crystal ; magic crystal ball FR: cristal magique [f] ; boule de cristal [f]
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
กะตรุด[n.] (katrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with magic words FR:
ค่าคงตัวของจัตุรัสกล[n. exp.] (khā khongtū) EN: magic constant ; magic sum ; magic square FR: constante magique [f]
คาถา[n.] (khāthā) EN: magic spell ; magic formula FR: incantation [f]
ไคล้[n.] (khlai) EN: magic ; trick FR:
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft FR:
ของขลัง[n.] (khøngkhlang) EN: amulet ; talisman ; charm ; sacred objects ; magic object ; fetish FR: talisman [m]
คุณไสย[X] (khun sai) EN: black magic FR:
กล[n.] (kon) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]
เลขกล[n. exp.] (lēk kon) EN: magic number FR: nombre magique [m]
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomph) EN: illness believed to be due to black magic FR:
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāi) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ลองของ[v.] (løngkhøng) EN: test the efficacy of the talisman ; put a magic charm to a test ; challenge ; try something usually bad FR:
มายากล[n.] (māyākon) EN: magic show ; jugglery FR: tour de magie [m]
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
เนรมิต[v.] (nēramit) EN: change by magic ; transform by magic ; convert by magic ; transmute by magic FR:
นิรมิต[v.] (niramit) EN: change by magic ; transform by magic ; convert by magic ; transmute by magic ; conjure up FR:
ผ้ายันต์[n. exp.] (phā yan) EN: magic cloth ; holy cloth ; mystical cloth FR: étoffe sacrée [f]
ปล่อยของ[v. exp.] (plǿikhøng) EN: let the magic thing go ; release an amulet to harm the other ; spell an object to do harm ; FR:
แสดงกล[v. exp.] (sadaēng kon) EN: perform magic ; play jugglery ; juggle ; do tricks FR: présenter un tour de passe-passe ; jongler
สะเดาะ[v.] (sadǿ) EN: unlock by magic ; unbolt by magic FR:
ไสยดำ[n. exp.] (sai dam) EN: the black art or magic ; necromancy FR:
ไสยศาสตร์[n.] (saiyasāt) EN: superstition ; the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:
ไสยเวท[n.] (saiyawēt) EN: the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:
ถูกกระทำ[v.] (thūkkratham) EN: be a victim of black magic ; hex ; curse ; be put under a spell FR:
แหวนวิเศษ[n. exp.] (waēn wisēt) EN: magic ring FR: bague magique [f]
เวท[n.] (wēt) EN: sorcery ; magic ; incantation spell ; charm ; magic, formula FR: incantation [f]
เวทมนตร์[n.] (wētmon) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft FR: magie [f] ; sorcellerie [f]
เวทมนตร์คาถา[n. exp.] (wētmon khāt) EN: magic spell ; magic formula FR:
วิชาอาคม[n.] (wichā-ākhom) EN: magic FR:
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique

magic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zauber {m} | wie durch Zaubermagic | as if by magic
Zauberflöte {f}magic-flute
Hexeneinmaleins {n}magic formula
Tarnkappe {f}magic hat; magic-hood
Zauberkraft {f}magic power
Zauberkunst {f}magic art
Zaubertrank {m}magic potion
Zauberwort {n}magic word; spell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magic
Back to top