ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miraculous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miraculous*, -miraculous-

miraculous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miraculous (adj.) น่าอัศจรรย์ See also: เหมือนปาฏิหาริย์, น่าประหลาด, น่าพิศวง Syn. wonderful, amazing, astonishing
miraculously (adv.) อย่างน่าอัศจรรย์ See also: อย่างน่าประหลาด, อย่างน่าพิศวง
miraculousness (n.) ความอัศจรรย์ See also: การมีปาฏิหาริย์
English-Thai: HOPE Dictionary
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์,ปาฏิหาริย์,อภินิหาร,อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious
English-Thai: Nontri Dictionary
miraculous(adj) มหัศจรรย์,อัศจรรย์,แปลก,เหลือเชื่อ,อภินิหาร,ปาฏิหาริย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหัศจรรย์ (adj.) miraculous See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง
อัศจรรย์ (adj.) miraculous See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's nothing miraculous about good sleight of hand.ไม่เอาน่า ไม่มีอภินิหารใดๆ หรอกคุณ
Some miraculous thing that keeps that valiant little muscle dancing, you know what I mean?มหัศจรรย์มาก ที่หัวใจของเราไม่เคยจะหยุดพักเลย นายรู้มั้ยมันหมายถึงอะไร
So, is this Phileas Fogg's miraculous flying invention?นี่เหรอเครื่องบินที่ฟิเลียส ฟ็อกก์ทำขึ้นมา
And so, on a miraculous play, the cons end the first half with the score: 14-all.และแล้วในเกมปาฎิหาริย์ ทีมนักโทษสามารถ จบครึ่งแรกด้วยคะแนน 14 เท่า
I guess I've always had my suspicions the quick exits, the miraculous recoveries, the lame excuses.ทุกๆครั้งที่ฉันสงสัยสิ่งที่เธอทำ อย่างที่เธอหายตัวออกจากห้อง ฉันบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องบังเอิญแบบมหัศจรรย์,เป็นข้อแก้ตัวที่ไม่เข้าท่า
The human body is a miraculous creation.ร่างกายมนุษย์ ถูกสร้างมาอย่างน่าอัศจรรย์
Oh, Miraculous lion in the desertโอ้.. สิงโตที่น่าอัศจรรย์อยู่ในทะเลทราย
Petrelli's miraculous recovery has this hospital staffเพรทเทลลี่ ฟื้นตัวอย่างน่า อัศจรรย์ เหล่าแพทย์และพยาบาล
Maybe they had a miraculous recovery.อาจจะพื้นคืนชีพก็เป็นได้
News of their miraculous rescue Spread quickly,ข่าวการช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ของพวกเขาแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว
Ueda High pulls off a miraculous comeback!มัยธมอูเอดะพลิกกลับมาชนะได้อย่างปาฏิหาริย์ครับ
There's nothing the matter with her now. It has been a miraculous recovery, I must say.ตอนนี้ไม่เห็นนางจะเป็นอะไรเลย หรือว่าเกิดมหัศจรรย์ขึ้น ข้าว่า

miraculous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊人之举[jīng rén zhī jǔ, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄩˇ, 惊人之举 / 驚人之舉] to astonish people (with a miraculous feat)
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, 妙手] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, 神奇] magical; mystical; miraculous
奇迹[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, 奇迹 / 奇跡] miracle; miraculous; wonder; marvel

miraculous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously

miraculous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
กระบองเพชร[n.] (krabøngphet) EN: diamond studded club (having miraculous power) FR:
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
รอดอย่างปาฏิหาริย์[v. exp.] (røt yāng pā) EN: miraculously escape FR: échapper miraculeusement (à) ; échapper par miracle (à)
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:
อย่างปาฏิหาริย์[adv.] (yāng pātihā) EN: miraculously FR: miraculeusement

miraculous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderbild {n}miraculous image
Wunderkur {f}miraculous cure
Wunderzeichen {n}miraculous sign
Wunderbare {n}miraculousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miraculous
Back to top