ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wizardry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wizardry*, -wizardry-

wizardry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wizardry (n.) ศาสตร์แห่งการใช้เวทมนตร์ See also: การใช้เวทมนตร์คาถา Syn. sorcery, witchcraft
English-Thai: HOPE Dictionary
wizardry(วิซ'เซิร์ดรี) n. วิทยากล,การเล่นกล,การใช้เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์คาถา,เสน่ห์,มารยา, Syn. magic,sorcery,black art
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Harry Potter must not go back to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry this year.ปีนี้แฮร์รี่ พอตเตอร์ต้องไม่กลับไป ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์
Today the chancellor presented the latest advancement... of technological wizardry to the public.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอ ความคืบหน้าล่าสุด ของเทคโนโลยีการเล่นกลต่อ สาธารณชน
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry."ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์
He's going to the finest school of witchcraft and wizardry.เขาจะได้เข้าเรียน ในโรงเรียนพ่อมดแม่มดชั้นยอด
Over there, all your bits and bobs for doing wizardry.แล้วร้านโน่น อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สำหรับวิชาเวทย์มนตร์
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ
Who until recently taught at Hogwarts School of witchcraft and wizardry... ซึ่งเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ ฮอกวอตส์
You're not going into battle armed with a sophisticated computer and wizardry, clever suspension, four-wheel drive.นายไม่ได้ติดเกราะคอมพิวเตอร์ล้ำสมัย ช่วงล่างชั้นเลิศ ขับสี่ล้อเข้าสมรภูมิ นายลุยด้วยเครื่องยนต์เท่านั้น
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry?โรงเรียนเวทมนตร์และผู้วิเศษแบบฮอกวอตส์ใช่มั้ย
This way of thinking has given us powers that al-Hazen himself would have regarded as wizardry.ที่อัล แฮเสน ตัวเองจะได้รับ การยกย่องเป็นเวทมนตร์คาถา

wizardry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィザードリー[, uiza-dori-] (n) {comp} Wizardry
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィザードリー[ういざーどりー, uiza-dori-] Wizardry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wizardry
Back to top