ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lung

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lung*, -lung-

lung ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lung (n.) ปอด
lungan (n.) ลำไย Syn. longan
lunge (n.) การแทง See also: การทิ่ม, การเสียบ Syn. stab, thrust
lunge (n.) การพุ่งเข้าใส่ See also: การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว Syn. rush, charge, lurch
lunge (vi.) แทง See also: ทิ่ม, เสียบ Syn. stab, thrust
lunge (vt.) พุ่งไปข้างหน้า See also: พุ่งใส่ Syn. plunge
lunge at (phrv.) ทิ่มแทง See also: แทง
lungfish (n.) ปลาที่มีปอดและเหงือกเป็นอวัยะหายใจ
lunglike (adj.) เกี่ยวกับปอด Syn. pneumonic
English-Thai: HOPE Dictionary
lung(ลัง) n. ปอด. -Phr. (at the top of one's lungs ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้,ดังสุดกู่)
lungan(ลัง'เกิน) n. ลำไย, Syn. longan
lunge(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (การ) ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. stab,plunge
English-Thai: Nontri Dictionary
lung(n) ปอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lungปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lungปอด [การแพทย์]
Lung diseases, Obstructiveโรคปอดอุดตันเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอด (n.) lung
กระโดด (v.) plunge in/into See also: jump over, leap, hop, spring, bound, skip Syn. โดด, กระโจน
จังหวัดพัทลุง (n.) Phatthalung
จังหวัดพัทลุง (n.) the town of Patalung in southern Thailand See also: name of a province
ตะลุง (n.) the town of Patalung in southern Thailand See also: name of a province Syn. จังหวัดพัทลุง
ปอดชื้น (n.) disease of lung
ปอดเหล็ก (n.) iron lung
พัทลุง (n.) Phatthalung Syn. จังหวัดพัทลุง
อังกะลุง (n.) ankalung See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those Thais at Lung Koo Bay are freezing to deathมันว่าพวกมันที่ท่าเรือหลงกู่ กำลังจะหนาวตายกันอยู่แล้ว
Goods to be delivered at Lung Koo Bayรับของที่ท่าเรือหลงกู่
U-turn at Pier 3 to Lung Cheung Roadยูเทิร์นไปที่ท่าเรือที่ 3 ไปยังถนนหลงเชียง
But I only have one lung nowเพราะตอนนี้ผมมีปอดแค่ข้างเดียว
Your lung capacity's pathetic Why are you in such bad shape?ปอดเธอไม่ได้เรื่อง ถึงได้เป็นแบบนี้
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B.
Starting in 1964, with the Surgeon general's report, the evidence was laid out on the connection between smoking cigarettes and lung cancer.เริ่มต้นในปี 1964 ด้วยรายงานของสาธารณสุข เปิดเผยหลักฐานการเชื่อมโยง ระหว่างการสูบบุหรี่กับมะเร็งปอด
She died of lung cancer.เธอตายเพราะมะเร็งปอด
You've got no lung injuries, no spinal injuries, no broken bones.ปอดของคุณไม่ได้รับอันตราย, กระดูกสันหลังก็ไม่เป็นไร,ไม่มีกระดูกหัก
You either have lung cancer or tuberous sclerosis.คุณอาจจะเป็นมะเร็งที่ปอด หรือมีเนื้องอกก็ได้
I was gonna fire whoever stuck around.But since everyone stuck around... 28% curvature of the spine has caused reduced lung capacity, and has reduced bone mineral density.ผมจะไลใครก็ตามที่ยังติดอยู่แถวนี้ แต่เพราะทุกคนยังอยู่ที่นี่.. กระดูกสันหลังที่โค้ง 28 % ทำให้ความจุของปอดลดลง และความหนาแน่นกระดูกก็ลดลง
That way you'll avoid lung cancerคุณไม่ได้เป็นมะเร็งปอดแน่นอน

lung ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, 气喘 / 氣喘] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma
肺刺激性毒剂[fèi cì jī xìng dú jì, ㄈㄟˋ ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 肺刺激性毒剂 / 肺刺激性毒劑] lung irritant
肺病[fèi bìng, ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 肺病] lung disease
肺癌[fèi ái, ㄈㄟˋ ㄞˊ, 肺癌] lung cancer
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, 圣母峰 / 聖母峰] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest
[fèi, ㄈㄟˋ, 肺] lung
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, 纵隔 / 縱隔] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs)
胸膜[xiōng mó, ㄒㄩㄥ ㄇㄛˊ, 胸膜] pleural cavity (part of thorax containing lungs)
搋子[chuāi zi, ㄔㄨㄞ ㄗ˙, 搋子] plunger (for clearing drains)
跳进[tiào jìn, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ, 跳进 / 跳進] plunge; jump into
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, 马桶拔 / 馬桶拔] plunger for unblocking toilet
肺炎[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, 肺炎] pneumonia; inflammation of the lungs
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet
[cōng, ㄘㄨㄥ, 鏦] spear; to plunge (with spear)

lung ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンゲ[, runge] (n) lung (ger
喀血;かっ血[かっけつ, kakketsu] (n,vs) lung hemorrhage; lung haemorrhage
肺吸虫[はいきゅうちゅう, haikyuuchuu] (n) lung fluke (Paragonimus westermani)
肺実質[はいじっしつ, haijisshitsu] (n) lung substance; lung parenchyma
肺尖[はいせん, haisen] (n) pulmonary apex; apex of a lung
肺胞[はいほう, haihou] (n,adj-no) pulmonary alveolus; alveoli; lung cavity; air cell
肺臓ジストマ[はいぞうジストマ, haizou jisutoma] (n) (obsc) (See 肺吸虫) lung fluke (Paragonimus westermani)
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into
ピストン[, pisuton] (n) piston; plunger; (P)
プランジャー[, puranja-] (n) plunger
プランジャーポンプ[, puranja-ponpu] (n) plunger pump
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup
ルンギー;ロンジー[, rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing)
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen)
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
塵肺;じん肺[じんはい;じんぱい, jinhai ; jinpai] (n) pneumoconiosis (lung disease caused by dust inhalation)
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
振り分け荷物[ふりわけにもつ, furiwakenimotsu] (n) pair of bundles slung over a shoulder
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end
突き進む[つきすすむ, tsukisusumu] (v5m,vi) to push on; to plunge forward; to push one's way to
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P)
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P)
肺浸潤[はいしんじゅん, haishinjun] (n) pulmonary infiltration; infiltration of the lungs
肺肝[はいかん, haikan] (n) lungs and livers; depths of one's heart; innermost heart
肺魚[はいぎょ, haigyo] (n) lungfish
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P)
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
逆落し;逆落とし[さかおとし, sakaotoshi] (n) plunging or dropping an object headfirst (down a precipice)
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge
鞴韜[ふくとう;たたら, fukutou ; tatara] (n) (1) {Buddh} (See 踏鞴) (pair of) bellows; (2) lungs (of the body)
飛び込み(P);飛込み[とびこみ, tobikomi] (n) (1) jump; plunge; dive; (n,adj-no) (2) appearing without an appointment; bursting in; arriving unannounced; cropping up suddenly; (P)
飛び込む(P);飛込む[とびこむ, tobikomu] (v5m,vi) to jump in; to leap in; to plunge into; to dive; (P)
鬢長[びんなが;ビンナガ, binnaga ; binnaga] (n) (uk) albacore (Thunnus alalunga); germon
鳥飼病[とりかいびょう, torikaibyou] (n) bird fancier's lung; bird breeder's disease

lung ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลีบปอด[n. exp.] (klīp pøt) EN: lobe of the lung FR: lobe du poumon [m]
ปับผาสะ[n.] (papphāsa) EN: lung FR:
ปอด[n.] (pøt) EN: lung FR: poumon [m]
ปอดขวา[n. exp.] (pøt khwā) EN: right lung FR: poumon droit [m]
ปอดซ้าย[n. exp.] (pøt sāi) EN: left lung FR: poumon gauche [m]
โรคปอด[n. exp.] (rōk pøt) EN: lung trouble ; pulmonary disease FR: maladie pulmonaire [f]
อังกะลุง[n.] (angkalung) EN: anklong ; angklung FR:
บางกระเจ้า ; กระเพาะหมู[n. prop.] (Bāng Krajao) EN: Bang Krachao ; 'lungs of Bangkok' ; Krapaw Moo FR: Bang Krachao
จะลุง[n.] (jalung) EN: stake for tethering elephants FR:
จังหวัดพัทลุง ; จ.พัทลุง[n. prop.] (Jangwat Pha) EN: Phatthalung Province FR: province de Phatthalung [f]
จระลุง[n.] (jaralung) EN: stake for tethering elephants FR:
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk FR: plonger ; tremper
กำลุง[X] (kamlung) EN: in FR:
ข้าวสังข์หยด[n. exp.] (khāo sang y) EN: Phatthalung rice FR:
คละคลุ้ง[v.] (khlakhlung) EN: smell ; stink ; have an unpleasant odor FR: sentir mauvais
คละคลุ้ง[adj.] (khlakhlung) EN: stinking ; maladorous ; fetid FR: puant
คลองขลุง ; อำเภอคลองขลุง = อ.คลองขลุง[n. prop.] (Khløng Khlu) EN: Khlong Khlung ; Khlong Khlung District FR: Khlong Khlung ; district de Khlong Khlung
ขลุง ; อำเภอขลุง = อ.ขลุง[n. prop.] (Khlung ; Am) EN: Khlung ; Khlung District FR: Khlung ; district de Khlung
คลุ้ง[n.] (khlung) EN: Dipterocarpus tuberculatus FR: Dipterocarpus tuberculatus
คลุ้ง[v.] (khlung) EN: diffuse ; permeate ; spread FR:
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: FR: diffus
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
คลึงเคล้น[v.] (khlungkhlen) EN: caress ; fondle ; stroke and squeeze FR:
คุณลุง[n. exp. - pr.] (khun lung) EN: uncle FR: oncle [m]
ลุง[n.] (lung) EN: uncle ; mother's older brother ; father's older brother FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.) ; [frère aîné du père ou de la mère]
ลุง[n.] (lung) EN: uncle (term of endearment) FR: oncle [m] (terme affectif)
ลุง[n.] (lung) EN: Ficus altissima FR: Ficus altissima
ลุงเขย[n. exp.] (lung khoēi) EN: uncle by marriage FR:
ลุงขน[n. exp.] (lung khon) EN: Ficus drupacea FR: Ficus drupacea
มัตถลุงค์[n.] (matthalung) EN: intelligence FR:
มาตุลุงค์[n.] (mātulung) EN: lime ; lemon FR:
เมืองพัทลุง ; ; อำเภอเมืองพัทลุง = อ.เมืองพัทลุง[n. prop.] (Meūang Phat) EN: Mueang Phatthalung ; Mueang Phatthalung District FR: Mueang Phatthalung ; district de Mueang Phatthalung
หนังตะลุง[n.] (nangtalung) EN: shadow play ; Thai shadow puppet ; shadow puppetry FR: théâtre d'ombres [m]
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in FR: planter ; enfoncer ; ficher
พัทลุง[n. prop.] (Phatthalung) EN: Phatthalung FR: Phatthalung
ผลุง[adv.] (phlung) EN: suddenly ; abruptly FR: soudainement
พลุ่ง[v.] (phlung) EN: gush ; shoot up ; sent out/up/forth ; puff ; jet FR: monter dans le ciel
พลุ่งพล่าน[v. exp.] (phlung phlā) EN: burst out ; break out ; become angry ; get angry ; be wrathful FR:
พุ่งหลาว[v.] (phunglāo) EN: dive head first ; swan dive ; plunge ; do a dive FR: faire un plongeon
ประลุง[v.] (pralung) EN: be delighted FR:

lung ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
Stellungsaufgabe {f}; Aufgabe einer Stellung
Zahlungsfähigkeit {f}; Zahlungspotenzial
Stallung {f} | Stallungen
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung
Restposten {m} der Zahlungsbilanzaccommodating items
Aktion {f}; Handlung
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm
Ausgleichsleistung {f}; Ausgleichszahlung
Lohnvorauszahlung {f}; Gehaltsvorauszahlung
Affektiertheit {f}; Verstellung
Aggregation {f}; Zusammenballung
Alimente {f}; Unterhaltszahlung
Anspielung {f} | Anspielungen
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Anapher {f}; Wortwiederholung
Qual {f}; Verzweiflung
Ansiedeln {n}; Ansiedlung
Gedichtsammlung {f} | Gedichtsammlungen
Apanage {f}; Jahreszahlung
Stelle {f}; Stellung
Sammlung {f} | Sammlungen
Kenntnisprüfung {f}; Feststellungsprüfung
Arbeitszuteilung {f}; Arbeitsverteilung
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag
Gesinnung {f}; Stellung
Aura {f}; Ausstrahlung
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
Back-Office {n}; technische Abwicklung von Büro-Vorgängenback-office
Begleitmusik {f}; Musikuntermalung
Musikuntermalung {f}; Untermalung
Bilanz {f}; Bilanzaufstellung
Zahlungsbilanz {f} | Zahlungsbilanzen
Gebaren {n}; Handlungsweise
Biokonversion {f}; Bioumwandlung
Zystoskopie {f}; Blasenspiegelung
Branche {f}; Abteilung
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lung
Back to top