ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

longan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *longan*, -longan-

longan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
longan (n.) ลำไย Syn. lungan
English-Thai: HOPE Dictionary
longan(ลอง'เกิน) n. ลำไย,ต้นลำไย, Syn. lungan
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Longanลำไย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำไย (n.) Longan
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's sort of like a longan.มันเป็นบางชนิดของลำไย

longan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙眼[lóng yǎn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, 龙眼 / 龍眼] longan fruit (Dimocarpus longan)

longan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜眼[りゅうがん, ryuugan] (n) longan

longan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวเหนียวเปียกลำใย[n. exp.] (khāonīo pīe) EN: sweet sticky rice with longan ; sweet black sticky rice with longan in coconut milk ; sticky rice with longan and coconut milk FR:
ลำไย[n.] (lamyai) EN: longan FR: longane [m] ; longan [m]
ลำไยแห้ง[n. exp.] (lamyai haēn) EN: dried longans FR:
ต้นลำไย[n. exp.] (ton lamyai) EN: FR: longanier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า longan
Back to top