ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rent*, -rent-

rent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rent (n.) ค่าเช่า Syn. fee, hire, payment
rent (vt.) เช่า Syn. hire, lease
rent (vt.) ให้เช่า Syn. hire, lease, let
rent (n.) รอยฉีก See also: รอยขาด Syn. hole, rift, tear
rent at (phrv.) ให้เช่าในราคา
rent out (phrv.) ยอมให้เช่า Syn. hire out, let out
rent to (phrv.) ยอมให้เช่าหรือใช้ประโยชน์จาก
rent-boy (sl.) ผู้ชายขายตัว
rent-free (adj.) ซึ่งไม่มีค่าเช่า Syn. uncharged
rentable (adj.) ซึ่งให้เช่าได้
rental (n.) ค่าเช่า See also: รายได้จากการให้เช่า Syn. fee, hire
rental (n.) การเช่า Syn. hire, lease, let
rental (n.) สิ่งที่ให้เช่า
rental (adj.) สำหรับเช่า
rented (adj.) ซึ่งจ่ายค่าเช่า Syn. hired, contracted
renter (n.) ผู้ให้เช่า
rentier (n.) ผู้เลี้ยงชีพด้วยเงินที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินที่มีอยู่
English-Thai: HOPE Dictionary
rent(เรนทฺ) n. ค่าเช่า,การเช่า,ทรัพย์สินที่ให้เช่า,รอยแยก,รูฉีก,รูขาด,การแตกร้าว vt.,vi. ให้เช่า,กิริยาช่อง2และ3ของrend (ดู) -Phr. (for rent ให้เช่า), See also: rentability n. rentable adj.
rental(เรน'เทิล) n. ค่าเช่า,บ้านเช่า,ห้องเช่า,รายได้จากการให้เช่า,adj. เกี่ยวกับค่าเช่า
renter(เรน'เทอะ) n. ผู้ให้เช่า,เจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่า
English-Thai: Nontri Dictionary
rent(n) การให้เช่า,ค่าเช่า
rental(n) ห้องเช่า,บ้านเช่า,ค่าเช่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rentให้เช่า, ค่าเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rental periodกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rentierผู้มีรายได้ประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rentเช่าทรัพย์ [TU Subject Heading]
Rental housingการเคหะแบบให้เช่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าเช่า (n.) rent See also: rental fee, charge
เช่า (v.) rent See also: hire, lease Syn. เช่าซื้อ Ops. ซื้อขาด
เช่าที่อยู่อาศัย (v.) rent a house
เช่าบ้าน (v.) rent a house Syn. เช่าที่อยู่อาศัย
ให้เช่า (v.) rent out See also: let (UK) Ops. เช่า
ให้เช่า (v.) rent out See also: let (UK) Ops. เช่า
เช่าทรัพย์ (v.) rent property See also: hire/lease/lit property
เมียเช่า (n.) rent wife See also: hired wife Syn. นางบำเรอ, คู่ขา
รถเช่า (n.) rented car See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi
บ้านเช่า (n.) rented house See also: house to let
ห้องเช่า (n.) rented room
ห้องเช่า (n.) rented room
ผู้มีรายได้ประจำ (n.) rentier
AC (n.) กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current) See also: กระแสสลับ
กระแส (n.) current See also: stream of water, tide, flow Syn. กระแสน้ำ, สายน้ำ
กระแสตรง (n.) direct current See also: D.C., direct flow Syn. ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟตรง Ops. ไฟฟ้ากระแสสลับ
กระแสน้ำ (n.) current See also: tide, stream, course, flow Syn. สายน้ำ
กระแสรายวัน (n.) current account Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด
กระแสสลับ (n.) alternating current See also: A.C., a.c., AC, ac Syn. ไฟฟ้ากระแสสลับ Ops. ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟตรง
กระแสไฟ (n.) electric current See also: electricity Syn. กระแสไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He wants to rent a houseเขาต้องการเช่าบ้านสักหลัง
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
You are not differentเธอไม่ได้แตกต่างอะไรเลย
What's up with you? You're differentเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
I might have a different opinionฉันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
It sounds like you're quite differentฟังดูเหมือนคุณค่อนข้างแตกต่าง
I don't feel any differentฉันไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลย
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
We are looking for something fresh and differentพวกเรากำลังมองหาบางสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง
So, this is a lot different than your home?งั้นที่นี่ก็แตกต่างอย่างมากกับที่บ้านของคุณสิ?
Your parents won't like it if you doพ่อแม่คุณต้องไม่ชอบแน่ถ้าคุณทำมัน
They tell a very different storyพวกเขาเล่าเรื่องราวต่างกันมาก
I wish I could do something differentฉันปรารถนาให้ตนเองทำอะไรบางสิ่งที่แตกต่าง
So I must, once again, summon your parentดังนั้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ฉันต้องเรียกพ่อแม่เธอมาพบ
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
Do you notice anything different about me today?เธอสังเกตเห็นความแตกต่างของฉันในวันนี้บ้างไหม
How come it tastes so different when I make it?เหตุใดมันถึงได้รสชาติแตกต่างกับที่ฉันทำ
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
I'll try my best to be differentฉันพยายามอย่างที่สุด ที่จะทำให้มันแตกต่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why not rent his barbershop for him?ทำไมไม่ให้ผมเช่าร้านตัดผมล่ะ
Notifying all the tenants that in celebration of Maxim's return with his bride, this week's rent will be free.แจ้งข่าวให้ผู้เช่าทั้งหมดทราบ เรื่องการกลับมาของแม็กซิมกับเจ้าสาวของเขา สัปดาห์นี้ยกค่าเช่าให้ฟรีครับ
Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dearร้อนที่เราสามารถเช่า กระท่อม ในไอล์ออฟไวท์ถ้ามันไม่ได้คือแพง เกินไป
The landlords say we must pay our rent in cash.เจ้าของที่ บอกว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าเป็น เงินสด
You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.คุณขึ้นค่าเช่าเพื่อเอาเงินไปใช้ล่าสัตว์
How not all of them rent babies when panhandling.-วันนี้ชั้นจะต้อง... . -เฮ้
Will you rent me your gear for the day?คุณให้ยืมอุปกรณ์ได้ไม๊
Does paying rent here mean I have to put up with you guys?ฉันจ่ายเงินแล้วหมายความว่า พวกนายยังมีสิทธิ์ที่นี่อีกใช่มั้ย
That's great. Maybe tomorrow we can rent a car, run over some puppies.เยี่ยม งั้นพรุ่งนี้ไปขับรถ ขับรถทับลูกหมาเลย
Hey, man... you know any place to rent around here?พรรคพวก มีบ้านให้เช่าแถวนี้บ้างมั้ย
While Eugene supplied me with a new identity I paid the rent and kept him in the style to which he'd become accustomed.ผมจ่าย "ค่าตัว" ให้สำหรับทุกๆตัวอย่าง และให้เค้าเป็นตัวของตัวเอง
Is the rent very high here?ที่นี่ค่าเช่าแพงมั้ย?

rent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, 贳 / 貰] borrow; buy on credit; rent out
包租[bāo zū, ㄅㄠ ㄗㄨ, 包租] rent land or a house for subletting; fixed rent for farmland
房租[fáng zū, ㄈㄤˊ ㄗㄨ, 房租] rent for a room or house
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 宗教徒] adherent of religion; disciple
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, 教民] adherent to a religion; convert
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传入神经 / 傳入神經] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, 逆水] against the current; upstream
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
交流电[jiāo liú diàn, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, 交流电 / 交流電] alternating current
交变电流[jiāo biàn diàn liú, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, 交变电流 / 交變電流] alternating current (elec.); also written 交流
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
表观[biǎo guān, ㄅㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ, 表观 / 表觀] apparent
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 逴] apparent; distant; highly
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 变价 / 變價] appraise at the current rate
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, 学徒 / 學徒] apprentice
[tú, ㄊㄨˊ, 徒] apprentice; disciple
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 徒弟] apprentice; disciple
目前[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, 目前] at the present time; currently
巴伦支海[Bā lún zhī Hǎi, ㄅㄚ ㄌㄨㄣˊ ㄓ ㄏㄞˇ, 巴伦支海 / 巴倫支海] Barents Sea
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, 亲生 / 親生] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent)
小括号[xiǎo kuò hào, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 小括号 / 小括號] brackets; parentheses ( )
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 圆括号 / 圓括號] parentheses; round brackets ( )
括号[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 括号 / 括號] parentheses; brackets
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
微积分[wēi jī fēn, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ, 微积分 / 微積分] calculus; differentiation and integration; calculus of infinitesimals 微 and integrals 積|积
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, 南京] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 南京市] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
恪慎[kè shèn, ㄎㄜˋ ㄕㄣˋ, 恪慎] careful; reverently
漂流[piāo liú, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 漂流] carried by the current
房钱[fáng qián, ㄈㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, 房钱 / 房錢] charges for a room; house rental
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, 不识时务 / 不識時務] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, 不识时变 / 不識時變] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason

rent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾斜家賃[けいしゃやちん, keishayachin] (n) progressive increase in rent
家作[かさく, kasaku] (n) making house; house for rent
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears
空き間;空間(io)[あきま, akima] (n,adj-no) vacancy; room for rent or lease
貸す(P);藉す[かす, kasu] (v5s,vt) (1) to lend; to loan; (2) to rent out; to hire out; (P)
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
インドレント[, indorento] (adj-f) indolent
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed
カラオケ・ボックス;カラオケボックス[, karaoke . bokkusu ; karaokebokkusu] (n) karaoke box; club with individual rooms that can be rented with karaoke machines
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
カレンツ[, karentsu] (n) currants
カレント[, karento] (n) current
カレントイングリッシュ[, karentoingurisshu] (n) current English
カレントディレクトリ[, karentodeirekutori] (n) {comp} current directory
カレントトピックス[, karentotopikkusu] (n) current topics
カレントドライブ[, karentodoraibu] (n) {comp} current drive
カレントトランザクション[, karentotoranzakushon] (n) {comp} current transaction
カレントドレイン[, karentodorein] (n) {comp} current drain
カレントニュース[, karentonyu-su] (n) current news
カレントプライス[, karentopuraisu] (n) current price
カレントループ[, karentoru-pu] (n) {comp} current loop; current-loop
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication
コヒーレント[, kohi-rento] (n) coherent
コンカレント[, konkarento] (n) concurrent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カレント[かれんと, karento] current
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an)
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
並行[へいこう, heikou] concurrent
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
交流[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC)
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
参照先[さんしょうさき, sanshousaki] referent
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ())
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets
新刊書誌[しんかんしょし, shinkanshoshi] current bibliography
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current
現付番[げんふばん, genfuban] current rank
現位置[げんいち, gen'ichi] current position
現割付け位置[げんわりつけいち, genwaritsukeichi] current layout position
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation
現在レコード[げんざいレコード, genzai reko-do] current record
現在値[げんざいち, genzaichi] current value
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions
現在行番号[げんざいぎょうばんごう, genzaigyoubangou] current line number
現属性[げんぞくせい, genzokusei] current attribute
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory
現要素[げんようそ, genyouso] current element
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] current link set
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

rent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านให้เช่า [n. exp.] (bān hai cha) EN: house for rent FR: maison à louer
ชำระค่าเช่า[v. exp.] (chamra khāc) EN: pay the rent FR: payer le loyer
เช่า[v.] (chao) EN: rent ; lease ; hire FR: louer ; prendre en location
เช่าบ้าน [v. exp.] (chao bān) EN: rent a house FR: louer une maison
เช่าห้อง[v. exp.] (chao hǿng) EN: rent a room FR: louer une chambre
เช่ามอเตอร์ไซค์[v. exp.] (chao møtoēs) EN: rent a motorbike FR: louer une moto
เช่ารถ[v. exp.] (chao rot) EN: rent a car FR: louer une voiture
ให้เช่า[v. exp.] (hai chao) EN: lease ; let ; for rent FR: louer ; donner en location ; à louer ; affermer
จ่ายค่าเช่า[v. exp.] (jāi khāchao) EN: pay for a rent FR: payer le loyer ; s'acquitter du loyer
เก็บค่าเช่า[v. exp.] (kep khāchao) EN: collect rent FR: collecter les loyers
ค่าเช่า[n.] (khāchao) EN: rent ; rental fee ; charge FR: loyer [m] ; coût de location [m]
ค่าเช่าที่ดิน[n. exp.] (khāchao thī) EN: ground rent FR:
ค้างค่าเช่า[v. exp.] (khāng khāch) EN: be in arrears with one's rent FR:
ค่าที่[n. exp.] (khā thī) EN: ground rent ; land price FR:
เหมา[v.] (mao) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease FR:
เหมา[v.] (mao) EN: buy as a whole ; sell as a whole ; rent as a whole FR:
เมียเช่า [n. exp.] (mīa chao) EN: hired wife ; rent wife FR:
รถเช่า[n. exp.] (rot chao) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car FR: voiture de location [f]
สัญญาเช่า[n. exp.] (sanyā chao) EN: contract of rent ; tenancy agreement ; lease FR: contrat de location [m]
เซ้งแผง[v. exp.] (sēng phaēng) EN: rent a market stall FR:
เสียค่าเช่า[v. exp.] (sīa khāchao) EN: pay rent FR: payer le loyer
ทวงค่าเช่าบ้าน[v. exp.] (thūang khāc) EN: send a reminder for the rent FR: réclamer le loyer ; réclamer le paiement du loyer
ติดค่าเช่า[v. exp.] (tit khāchao) EN: be behind with the rent FR:
วันนี้ครบกำหนดจ่ายค่าเช่า[xp] (wan nī khro) EN: today the rent is due FR:
อำนาจปกครอง[n. exp.] (amnāt pokkh) EN: parental power FR: pouvoir parental [m]
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix) FR: autre, différent (préfixe)
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux
อันดับของสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (andap khøng) EN: order of a differential equation FR: ordre d'une équation différentielle [m]
อนุพันธ์[adj.] (anuphan) EN: derivative ; differential coefficient ; differential FR:
อนุพันธ์โดยปริยาย[n. exp.] (anuphan dōi) EN: implicit differentiation FR:
เอารถไปเก็บ[v. exp.] (ao rot pai ) EN: put one's car in the garage FR: rentrer la voiture au garage
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (attrāsūan n) EN: current ratio FR:
แบบขอไปที[adv.] (baēp khøpai) EN: half-heartedly ; indifferently ; sloppily FR:
บ่ายโมงครึ่ง[n. exp.] (bāi mōng kh) EN: 13:30 h ; 1:30 p.m. ; half-past one in the afternoon FR: treize heures trente ; 13 h 30 ; une heure et demi ; une heure trente
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēn) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī kras) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiw) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque

rent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbbauzins {m}ground rent
Mietzins {m}house rent
Wuchermiete {f}rack rent
Ableitstrom {m}leakage current; leakance current
afferent; hinführend; zuführend {adj} [anat.]afferent
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent
Wechselstrom {m}alternating current (AC, A.C.)
Wechselstromgenerator {m}alternating current generator
Wechselstrommaschine {f}alternating current machine
Wechselstrommotor {m}alternating current motor
Andersartigkeit {f}distinction; being different
Jahresrente {f}; Rente
Rente {f} (aus Versicherung) | nachschüssige Rente
Rentenreihe {f}; Rentenfolge
Tilgungsrate {f}annuity rental
Sturzbachtachuri {m} [ornith.]Torrent Tyrannulet
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current
Anodenzündstrom {m}anode trigger current
Scheinleistung {f}apparent power
Scheinstrom {m}apparent current
Scheintod {m}apparent death
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
scheinbar; anscheinend {adj} | nur scheinbar seinapparent | to be apparent
Ankerstrom {m} [electr.]armature current
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Banner {n}; Transparent
Sohlströmung {f}bottom current
Stromabnehmerbügel {m}current collector bracket
Ringelgans {f} [ornith.]Brent Goose (Branta bernicla)
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
beiläufig {adv}by way of parenthesis
Ringnut {f}circumferential slot
Umfangsgeschwindigkeit {f}circumferential speed
Umfangsspannung {f}circumferential stress; hoop stress
Umfangswinkel {m}circumferential angle
Erregerstrom {m}exciting current
Klimazone {f} | verschiedene Klimazonenclimate zone | different climates
zusammenhängend {adj} | in zusammenhängenden Sätzencoherent | in coherent sentences
Gedenktafel {f}; Ehrentafelcommemorative plaque; roll of honour
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rent
Back to top