ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interiority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interiority*, -interiority-

interiority ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interiority (n.) บริเวณภายในประเทศ See also: พื้นที่ภายในของประเทศ Syn. midland
interiority (n.) ส่วนใน See also: เครื่องใน, ลักษณะภายใน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interiority
Back to top