ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

addendum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *addendum*, -addendum-

addendum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
addendum (n.) ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ) See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
addendum (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้า
English-Thai: HOPE Dictionary
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, I have an addendum to that.จริงๆแล้วฉันมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึง
As for the shower capacity issue, I cite addendum J.ส่วนกรณีปริมาณคนในห้องอาบน้ำ ฉันขออ้างอิงถึงแอดเดนดัม เจ.
Yet Carrie Mathison's addendum to your file contradicts that.แต่คำพูดของแคร์รี่ แมททิสันในเอกสารค้านกับคำพูดคุณ
I want to review them, now that there are some addendums.ผมขอให้พวกเขาได้พิจารณามันก็แล้วกัน ตอนนี้มีอุปสรรคบางสิ่งที่จะทำให้เราผ่านพ้นไป
William, amendment 63, seventh addendum:วิลเลี่ยม... มาตรา 63 ภาคผนวกที่ 7
Knight's forensic pathology with all relevant addendum.Knight's forensic pathology :ความสัมพันธ์และภาคผนวก
Show choir rule book,page 24. Provision 14,second addendum.กติกาวงประสานเสียง หน้า 24 ข้อที่ 14 ภาคผนวกที่ 2
There's always an addendum.มีบทเพิ่มเติมในหนังสือเสมอ
It's in the Employee Handbook. An addendum.มันในคู่มือพนักงาน ภาคผนวก

addendum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补遗[bǔ yí, ㄅㄨˇ ㄧˊ, 补遗 / 補遺] addendum
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, 续增 / 續增] addition; appendix; addendum

addendum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
補論[ほろん, horon] (n) addendum
追補[ついほ, tsuiho] (n,adj-no) {comp} addenda; addendum
追録[ついろく, tsuiroku] (n,vs) postscript; addendum
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix
Japanese-English: COMDICT Dictionary
追補[ついほ, tsuiho] addenda, addendum

addendum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūa) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า addendum
Back to top