ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mortified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mortified*, -mortified-

mortified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mortified (adj.) ซึ่งละอายใจ See also: ที่รู้สึกผิด Syn. humiliated Ops. proud

mortified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n,adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mortified
Back to top