ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illegitimately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illegitimately*, -illegitimately-

illegitimately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
อย่างผิดกฎหมาย[adv.] (yāng phit k) EN: illegitimately ; illegally FR: d'une manière illégitime

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illegitimately
Back to top