ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hastily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hastily, *hastily*,

-hastily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน
Since it's a 55 million dollar contract, we can't just hastily agree to it.เนื่องจากมันเป็นสัญญามูลค่า 55 ล้านดอลล่า เราคงไม่สามารถเร่งรีบในการตัดสินใจได้
Minutes later, there was a hastily added conference with Secretary of Defense McNamara.ต่อด้วยรัฐมนตรีกลาโหมแมคนามารา

-hastily- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一夜造り[いちやずくり, ichiyazukuri] (n) built in a night; stopgap; hastily written
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation

-hastily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวซุน[adj.] (hūasun) EN: hastily ; precipitantly FR: précipitamment ; hâtivement
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement
ผลีผลาม[adv.] (phlīphlām) EN: hastily ; rashly ; hurriedly ; suddenly ; abruptly FR: hâtivement
ผลุน[adv.] (phlun) EN: hastily FR:
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately FR:
เร็ว[adv.] (reo) EN: quickly ; hurriedly ; hastily ; urgently FR: rapidement ; vite
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry FR: à la hâte ; hâtivement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ตามควาย[adv.] (tām khwāi) EN: hastily ; hurriedly FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte
วู่วาม[v.] (wūwām) EN: act hastily ; act aggressive toward FR:
อย่างเร่งรีบ[adv.] (yāng rengrī) EN: hastily FR: hâtivement ; de façon fulgurante
อย่างรีบเร่ง[adv.] (yāng rīp-re) EN: hastily ; hurriedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hastily-
Back to top