ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precipitantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precipitantly*, -precipitantly-

precipitantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวซุน[adj.] (hūasun) EN: hastily ; precipitantly FR: précipitamment ; hâtivement

precipitantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hastig {adv}precipitantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precipitantly
Back to top