ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hallo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hallo*, -hallo-

hallo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hallo (n.) การร้องเรียก See also: การกู่ร้อง
hallo (vi.) ร้องเรียก See also: กู่, กู่ร้อง
hallo (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. halloa, halloo
halloa (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. halloo
halloa (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. hallo
halloo (n.) การร้องเรียก See also: การกู่ร้อง
halloo (vi.) ร้องเรียก See also: กู่, กู่ร้อง
halloo (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. hallo, halloa
hallow (vt.) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ Syn. consecrate, sanctify Ops. desecrate, profane
hallowed (adj.) ศักดิ์สิทธิ์ See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา Syn. sacred, sacrosanct
Halloween (n.) ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa,hallo,hallow. hollo,holloa,holloo
halloa(ฮะโล) n.,interj. vt.,vi. ดูhallo
halloo(ฮะลู') interj.,n. ดูhallo
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
hallo(int) ฮัลโล,สวัสดี
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
halloysiteฮาลลอยไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
ตื้น (adj.) shallow Syn. เขิน, ตื้นเขิน Ops. ลึก
ตื้นๆ (adj.) shallow
ตื้นเขิน (v.) be shallow Syn. ตื้น, เขิน Ops. ลึก
รำมะนา (n.) one-sided drum with shallow body
หอม (n.) shallot See also: Allium ascalonicum Syn. หอมแดง
หอมแดง (n.) shallot See also: Allium ascalonicum
เขิน (v.) be shallow See also: be high and dry Syn. ตื้นเขิน
เขิน (v.) be shallow (because of silt and sediment) See also: high and dry Syn. ตื้นเขิน
แอ่ง (n.) shallow lake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า
I'm going to draw him into the shallows.ผมจะล่อมันเข้าไปเขตนํ้าตื้น
Draw him into the shallow water. I'm going to draw him in and drown him.ส่อมันเข้าเขตนํ้าตี้น ล่อเข้าไปให้มันจมนํ้า
You're dressing up. It's Halloween. All the other boys, they're firemen, policemen, they're Zorro or Batman.วันฮาโลวีน เด็กคนอื่นๆ เป็น ตำรวจ, นักผจญเพลิง, โซโร...
On All Hallows Eve when the moon is round, a virgin will summon us from under the ground.ก่อนวันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง, ผู้บริสุทธิ์จะปลุกพวกเราให้ฟื้น จากใต้พื้นดิน
Now, there are those who say that on Halloween night... a black cat still guards the old Sanderson house, warning off any who might make the witches... come back to life!ตอนนี้, มีคำล่ำลือว่า ในคืนฮาโลวีน... แมวดำยังคงเฝ้า อยู่ที่บ้านของพี่น้องแซนเดอร์สัน ระวังใครก็ตาม ที่ทำให้แม่มด...
But everyone here knows that Halloween was invented by the candy companies.แต่ทุกคนอาจจะได้ยินได้รู้มาว่าวันฮาโลวีน เป็นการกุเรื่องขึ้นของบริษัทลูกกวาด.
It just so happens that Halloween is based... on the ancient feast called All Hallows Eve.มันก็แค่เป็นเหตุการณ์ โดยพื้นฐานฮาโลวีนแล้ว... .. จะเป็นงานเลี้ยงฉลองที่เก่าแก่ ที่เรียกว่า ฮาโลว์อีฟ
Just all this Halloween stuff.ก็แค่เกี่ยวกับฮาโลวีนเท่านั้น.
I thought you weren't into Halloween.ฉันคิดว่าคุณจะไม่อยู่ในวันฮาโลวีน.
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน."
It's hallowed ground.มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์.

hallo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 薤] Allium bakeri; shallot; scallion
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 淀积] deposit; illuvium (shallow water sediment)
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ˋ, 淀积物] deposit; illuvium (shallow water sediment)
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 皿] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, 神圣 / 神聖] divine; hallow; holy; sacred
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, 浅陋 / 淺陋] shallow and crude; meager (knowledge or skill)
[qì, ㄑㄧˋ, 碛 / 磧] moraine; rocks in shallow water
浅滩[qiǎn tān, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ, 浅滩 / 淺灘] shallows; shoal; sandbar
浅滩指示浮标[qiǎn tān zhǐ shì fú biāo, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ ㄅㄧㄠ, 浅滩指示浮标 / 淺灘指示浮標] bar buoy; buoy marking shallows or sandbar
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 淀] shallow water
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 浅 / 淺] shallow
浅层文字[qiǎn céng wén zì, ㄑㄧㄢˇ ㄘㄥˊ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 浅层文字 / 淺層文字] shallow orthography (governed by simple rules)
浅层正字法[qiǎn céng zhèng zì fǎ, ㄑㄧㄢˇ ㄘㄥˊ ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ, 浅层正字法 / 淺層正字法] shallow orthography
浅水[qiǎn shuǐ, ㄑㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 浅水 / 淺水] shallow water
浅海[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, 浅海 / 淺海] shallow sea; sea less than 200 meters deep
浅礁[qiǎn jiāo, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄠ, 浅礁 / 淺礁] shallow reef; shoal
浅见[qiǎn jiàn, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 浅见 / 淺見] shallow opinion; humble opinion
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 俴] short; shallow; thin plate
肤浅[fū qiǎn, ㄈㄨ ㄑㄧㄢˇ, 肤浅 / 膚淺] skin deep; superficial; shallow
鄙陋[bǐ lòu, ㄅㄧˇ ㄌㄡˋ, 鄙陋] superficial; shallow
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding

hallo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish
シャロット[, sharotto] (n) shallot; (P)
ハロー(P);ハロ[, haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P)
ハロウィーン(P);ハローウィン;ハロウィン[, haroui-n (P); haro-uin ; harouin] (n) Halloween; (P)
マール[, ma-ru] (n) (1) maar (broad, shallow volcanic crater) (fre
ヤッホー[, yahho-] (int) (fam) (sl) yoo-hoo; halloo; hi-de-ho; hey
万聖節[ばんせいせつ, banseisetsu] (n) (See 諸聖人の祝日) All Saints' Day; All Hallows' Day
上っ調子[うわっちょうし, uwacchoushi] (adj-na,n) flippant; frivolous; shallow; (P)
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
九浅一深[きゅうせんいっしん, kyuusen'isshin] (exp) nine shallow, one deep (ancient Chinese sexual technique)
卵天狗茸[たまごてんぐたけ;タマゴテングタケ, tamagotengutake ; tamagotengutake] (n) (uk) death cap (species of poisonous mushroom, Amanita phalloides); death cup
口耳の学[こうじのがく, koujinogaku] (n) shallow learning
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying
浅瀬[あさせ, asase] (n,adj-no) shoal; shallows; sand bar; ford; (P)
浅薄[せんぱく;せんばく, senpaku ; senbaku] (adj-na,n) shallowness; superficiality
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness
皮相浅薄[ひそうせんぱく, hisousenpaku] (n,adj-na) shallow and unwise; superficial and thoughtless
盛りそば;盛り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce
直下型地震[ちょっかがたじしん, chokkagatajishin] (n) near-field earthquake (local earthquake, esp. with a shallow focus directly under a populated area)
考えの浅い人[かんがえのあさいひと, kangaenoasaihito] (n) shallow-brained person
薄っぺら[うすっぺら, usuppera] (adj-na,n) very thin; flimsy; cheap; shallow
薄っぺらい[うすっぺらい, usupperai] (adj-i) (See 薄っぺら・うすっぺら) very thin; flimsy; cheap; shallow
軽薄才子[けいはくさいし, keihakusaishi] (n) shallow, glib and obsequious person
道聴塗説[どうちょうとせつ, douchoutosetsu] (n) shallow-minded mouthing of secondhand information
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P)
金魚掬い[きんぎょすくい, kingyosukui] (n) festival game in which participants try to catch goldfish in a shallow paper ladle
長葱[ながねぎ, naganegi] (n) scallion; shallot; green onion; spring onion
高瀬[たかせ, takase] (n) shallows; (P)

hallo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl ; sink FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
ฮัลโหล[interj.] (hallō = han) EN: Hello! FR: Allô !
ฮัลเลอ[n. prop.] (Halloē ) EN: Halle FR: Halle
เห็ดระโงกหิน[n. exp.] (het ra-ngōk) EN: death cap ; Amanita phalloides FR: Amanita phalloides
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot ; Allium ; Allium ascalonicum FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f] ; Allium ; Allium ascalonicum
หอมบั่ว [n. exp.] (høm būa) EN: shallot FR: échalote [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle ; Allium ascalonicum FR: échalote [f] ; Allium ascalonicum
หอมเจียว[n. exp.] (høm jīo) EN: fried shallot FR:
หอมเล็ก[n.] (høm lek) EN: shallot FR: échalote [f]
หอมเผา[n. exp.] (høm phao) EN: broiled shallot FR:
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding FR:
เกมตื้น ๆ = เกมตื้นๆ[n. exp.] (kēm teūn-te) EN: game easy to fathom ; shallow ploy FR:
เขิน[v.] (khoēn) EN: become shallow ; be high and dry FR:
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (laksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ; revered ; sacrosanct ; numinous FR: sacré
ไม่ลึก[adj.] (mai leuk) EN: shallow FR: peu profond
น้ำตื้น[n. exp.] (nām teūn) EN: shallow water FR: eau peu profonde [f]
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory FR:
รำมะนา[n.] (rammanā) EN: one-sided drum with shallow body FR:
โรคกลัววันฮัลโลวีน[n. exp.] (rōk klūa wa) EN: Samhainophobia ; Halloween fear ; Halloween phobia FR:
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holly ; hallowed ; revered ; sacrosanct ; numinous FR: sacré ; saint ; divin
ตื้น[adj.] (teūn) EN: shallow ; superficial FR: peu profond ; superficiel
ตื้นเขิน[v. exp.] (teūn khoēn) EN: be shallow FR:
ตื้น ๆ = ตื้นๆ[adj.] (teūn-teūn) EN: shallow ; superficial FR:
ฐานรากแผ่[n. exp.] (thānrāk pha) EN: shallow foundation FR:
เทศกาลฮัลโลวีน[n. exp.] (thētsakān H) EN: Halloween FR: fête d' Halloween [f]
ติดตื้น[v.] (titteūn) EN: be stuck in the shallow area of a river FR:
ต้นหอม[n. exp.] (ton høm) EN: scallion ; spring onion (Am.) ; green onion ; green shallot FR: oignon vert [m] ; ciboule [f] ; cive [f]
วันฮาโลวีน ; วันฮัลโลวีน[n. prop.] (Wan Hālōwīn) EN: Halloween FR:

hallo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve)
heilig; geheiligt {adj} | heiligerhallow | hallower
Wattenmeer {n}mud flats; wadden sea; shallows
Flachwasserkanal {m}shallow water duct
seicht; flach {adj} | seichter | am seichtestenshallow | shallower | shallowest
Gewässer {n} | fließendes Gewässer | seichtes Gewässer | stehendes Gewässerstretch of water; waters | stretch of running water | shallow waters | stretch of standing water; standing waters; stagnant water body

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hallo
Back to top