ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gush*, -gush-

gush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gush (n.) การพูดยกยอมากไป See also: การพูดพล่าม Syn. jet, spray, spout, flow
gush (vi.) พุ่ง See also: พลุ่ง, ทะลัก, ไหลออก Syn. flow, stream, rush Ops. dribble, drip
gush (vi.) พูดมาก See also: พูดพล่าม Syn. prate, spout
gush (n.) การทะลักออก See also: การไหลออก, การพุ่งออก Syn. stream, flood, torrent Ops. drip
gush forth (phrv.) (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก Syn. gush out
gush from (phrv.) (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก
gush from (phrv.) พรั่งพรู (น้ำตา) See also: ไหลพราก
gush out (phrv.) (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก Syn. gush forth
gush over (phrv.) พูดพล่ามเรื่อง See also: คุยฟุ้งในเรื่อง
gush with (phrv.) ทะลักออกมาเป็นหรือด้วยบางสิ่ง
gusher (n.) บ่อน้ำมันที่มีน้ำมันไหลพุ่งขึ้นมา See also: คนพูดมาก, คนพูดพล่าม
gushing (adj.) ซึ่งเยินยอเกินไป
gushingly (adv.) อย่างเยินยอมากไป See also: อย่างพูดพล่าม
gushy (adj.) ซึ่งเยินยอมากไป See also: ที่พูดพล่าม Syn. effusive, sentimental Ops. unsentimental
English-Thai: HOPE Dictionary
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive
English-Thai: Nontri Dictionary
gush(n) การไหลพุ่ง,การไหลหลาก,การไหลบ่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรั่ง (v.) gush See also: flood, surge Syn. พรั่งพรู, พรู
พรั่งพรู (v.) gush See also: flood, pour, surge Syn. พรั่ง, พรู
พลุ่ง (v.) gush See also: shoot up, sent out/up/forth, puff, jet Syn. พ่น, พุ่ง
ทะลัก (v.) gush out See also: flow out, spurt out Syn. ล้น
พุ (v.) gush up See also: spout Syn. ปะทุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, so let's just put this all behind us so we can gush about Louis already.ใช่ งั้นปล่อยเรื่องนี้ไปเถอะ เราคุยเรื่องหลุยส์กันได้แล้วทีนี้
The first gush is the freshest, the sweetest, isn't it?กัดคำแรกจะสดใหม่ที่สุด หอมหวานที่สุด ใช่ไหม?
So you will sit front row in vintage Eleanor Waldorf, applaud wildly, and gush to anyone who will listen about how fabulous my new collection is.ดังนั้น เธอจะต้องนั้งแถวหน้า แทนที่เอเลนอร์ แวลดอร์ฟ ปรบมือเสียงดังๆ และพูดให้คนที่จะฟังเธอ เกี่ยวกับความเก๋ของคอลเลคชั้นของฉัน
Your mother's gotta stop gushing over me, seriously.เมื่อไหร่แม่คุณจะเลิกเกลียดผมซะที,
The Lifestream, gushing out over the world... took battles, ambition, and sadness...ไลฟ์สตรีมได้แผ่ขยายเข้าปกคลุมทั่วทั้งโลก มันได้ชำระล้างสงคราม ความโลภ ความทุกข์
Ooh. We got a gusher. Oh, my goodness.ตายแล้ว ถังน้ำมันรั่ว ต๊ายตาย
A gushing young spirit, hi hiหัวใจที่บอบบางกำลังร้องไห้ ฮือ.. ฮือ..
A gushing young spirit~วิญญาณหนุ่มสาวที่พลุ่งพล่าน~
So I explained to him that it meant blood was gushing from my you-know-where.ดังนั้นฉันจึงอธิบายให้พ่อฟัง ว่ามันคืออะไร เลือดกำลังไหลพุ่งออกมา จากส่วนที่ที่คุณก็น่าจะรู้
Rita, gushing with the runaway emotionริต้า บีบมือผมแน่นด้วยความรู้สึก
The "trickle, flow, gush" strategy is designed to get base followers out.ยุทธวิธี "หยด, ไหล, ทะลัก" ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อพาผู้ติดตามออกมา
You should have seen the woman, Looking at carlos, gushing like crazy.มองคาร์ลอสอย่างเปี่ยมสุข

gush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固始[Gù shǐ, ㄍㄨˋ ㄕˇ, 固始] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan
固始县[Gù shǐ xiàn, ㄍㄨˋ ㄕˇ ㄒㄧㄢˋ, 固始县 / 固始縣] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan
涌流[yǒng liú, ㄩㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, 涌流] gush

gush ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
湧き出す;涌き出す;沸き出す(iK)[わきだす, wakidasu] (v5s) to gush out
湧き出る;涌き出る;沸き出る(iK)[わきでる, wakideru] (v1,vi) to gush forth
湧く(P);涌く[わく, waku] (v5k,vi) (1) to well (up); to gush forth (of water); to spring out; to surge; (2) to appear (esp. suddenly) (sweat, tears, etc.); (3) to feel emotions form (joy, bravery, etc.); (4) to hatch (esp. of parasitic insects, etc.); (P)
迸しり出る;ほとばしり出る[ほとばしりでる, hotobashirideru] (v1) to gush out; to gush forth; to effuse
迸る[ほとばしる;とばしる, hotobashiru ; tobashiru] (v5r,vi) (uk) to surge; to well up; to gush out
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer
インターロッキングシステム;インターロッキング・システム[, inta-rokkingushisutemu ; inta-rokkingu . shisutemu] (n) interlocking system
ウイニングショット[, uiningushotto] (n) winning shot (tennis, ball games)
ウエーティングシステム[, ue-teingushisutemu] (n) waiting system
ウォーキングシューズ;ウオーキングシューズ[, uo-kingushu-zu ; uo-kingushu-zu] (n) walking shoes
オーサリングシステム[, o-saringushisutemu] (n) {comp} authoring system
オペレーティングシステムイメージ[, opere-teingushisutemuime-ji] (n) {comp} operating system image
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware
オンラインバンキングシステム[, onrainbankingushisutemu] (n) {comp} online banking system
オンラインプログラミングシステム[, onrainpuroguramingushisutemu] (n) {comp} online programming system
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping
ガッシュ;グワッシュ[, gasshu ; guwasshu] (n) (1) (ガッシュ only) gash; (2) (ガッシュ only) gush; (3) gouache (fre
カップリングシュガー[, kappuringushuga-] (n) coupling sugar; (P)
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch
コーディングシステム[, ko-deingushisutemu] (n) coding system
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water
コンフィグシス[, konfigushisu] (n) {comp} CONFIG.SYS
ざぶざぶ;ザブザブ[, zabuzabu ; zabuzabu] (adv) (on-mim) gushing (of water, etc.)
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
ジョギングシューズ[, jogingushu-zu] (n) jogging shoes
ジングシュピール[, jingushupi-ru] (n) singspiel (ger
スターリングシルバー[, suta-ringushiruba-] (n) Sterling silver
スライディングシート[, suraideingushi-to] (n) sliding seat
スライディングシステム[, suraideingushisutemu] (n) sliding system
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out
ディスクオペレーティングシステム[, deisukuopere-teingushisutemu] (n) {comp} disk operating system; DOS
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system
コンフィグシス[こんふぃぐしす, konfigushisu] CONFIG.SYS
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS)
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML)
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax

gush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระฉูด[v.] (krachūt) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well FR: jaillir ; gicler
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down FR: verser
ไหลออก[v. exp.] (lai øk) EN: gush FR:
หลั่ง[v.] (lang) EN: pour ; flow ; gush ; flood ; spring FR: s'écouler ; se répandre
ออกพลั่ก ๆ = ออกพลั่กๆ[v. exp.] (øk phlak-ph) EN: gush out ; spurt out FR:
พลุ่ง[v.] (phlung) EN: gush ; shoot up ; sent out/up/forth ; puff ; jet FR: monter dans le ciel
พรั่งพรู[v.] (phrangphrū) EN: pour forth ; throng into ; crowd into ; gush ; flood FR:
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler
ทะลัก[v.] (thalak) EN: gush out ; leak out under pressure ; exude FR: s'écouler

gush ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überschwänglich; überschwenglich [alt] {adj} | überschwänglicher; überschwenglicher [alt] | am überschwänglichsten; am überschwenglichsten [alt]gushing | more gushing | most gushing
überschwänglich; überschwenglich [alt]; überspannt {adj} | überschwänglicher; überspannter | am überschwänglichsten; am überspanntestengushy | gushier | gushiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gush
Back to top