ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dribble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dribble*, -dribble-

dribble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dribble (n.) ของเหลวจำนวนเล็กน้อยที่ไหลหรือหยด Syn. sprinkling, splash, squirt
dribble (vi.) ปล่อยให้น้ำลายไหล Syn. salivate, snivel
dribble (vt.) ไหลริน See also: ไหลซึม
dribble (vi.) ไหลริน See also: ไหลซึม
English-Thai: HOPE Dictionary
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
dribblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dribble Ball Eliminationเลี้ยงบอลปาคน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลี้ยงลูก (v.) dribble
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't use the spoon. And don't dribble dots of mustard.อย่าใช้ช้อน และไม่ได้เลี้ยงลูกจุดของมัสตาร์ด
What? What was that, Adam? How shall I comprehend, when... you drool and dribble so?ะฐnd ฮ™ ั€rะพmั–ั•ะต ฮ™ tะตll yะพu ะตvะตrythั–ng thะฐt hะฐั€ั€ะตn ั–n thะต mะพrnั–ng.
There will be great successfuls and funnies ahead for her, and truth to tell, just a dribble of despair.จะมีความสำเร็จยิ่งใหญ่ และเรื่องตลกรออยู่ข้างหน้า บอกเล่าความจริง มีความผิดหวังอยู่บ้าง
That was before he could compel masses, and 2,000 years of consuming dribbles of blood from thousands of people, it's allowed him to hone his skills.นั่นคือก่อนที่เขาจะบังคับผู้คนได้ 2000 ปี ของการกินเลือด จากคนพันคน

dribble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黏涎子[nián xián zi, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ ㄗ˙, 黏涎子] saliva; dribble

dribble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルドリブル[, daburudoriburu] (n) double dribble
ドリブル[, doriburu] (n,vs) dribble; (P)
よだれを垂らす;涎を垂らす[よだれをたらす, yodarewotarasu] (exp,v5s) to drool; to dribble; to slobber
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P)

dribble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāilai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel FR: saliver ; avoir l'eau à la bouche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dribble
Back to top