ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backwards

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backwards*, -backwards-

backwards ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backwards (adv.) ถอยหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
English-Thai: Nontri Dictionary
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
ถด (v.) move backwards See also: budge, stir, retreat, withdraw, inch Syn. ถอย, กระถด
ถอยหลัง (v.) go backwards See also: move back, step back Syn. ถอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take one tune, know it backwards and forwards.เล่นท่อนเดียว กลับหลังแล้วเดินหน้า
I can sing the part, Mr. T orvald, I know it backwards and forwards.ฉันร้องท่อนนั้นได้ค่ะ คุณทอร์วัล ฉันจำได้หมดแล้ว
Right! Try it backwards nowใช้ได้ ลองเล่นย้อนดูบ้าง
Damn, why's it so dark? Is it on backwards againอะไรเนี่ย ทำไมมืดจัง กลับหลังอีกแล้ว
I'm skating'! I'm skating'! I'm backwards skating', backwards skating'.ฉันสเก็ตอยู่ ฉันสเก็ตอยู่ ฉันสเก็ตถอยหลัง สเก็ตถอยหลัง
I'm the world's best backwards driver!ผมขับรถไปข้างหลังที่ดีที่สุดของโลก!
If you jack a Sentra, you gotta drive backwards so nobody can see your face.ถ้าขโมยนิสสัน ก็น่าจะขับถอยหลัง จะได้ไม่มีใครเห็นหน้า
No. It was just a backwards way of asking if you were married.เปล่า ผมถามเพื่อจะถามว่า คุณแต่งงานหรือยัง
Right, I'm sure he'd bend over backwards for us.ใช่สิ, ผมเชื่อว่าเขา จะต้องไม่ช่วยเราแน่ ๆ
Why are you bending over backwards defending him?ทำไมพี่ต้องปกป้องเขาด้วย?
Here we go. Count backwards from ten.เอาล่ะ นับสิบถอยหลังนะ
David, when I tell you to move, we're gonna go backwards together.เดวิด เมื่อฉันบอกให้วิ่ง เราจะวิ่งไปข้างหลังด้วยกัน

backwards ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来回来去地[lái huí lái qù de, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙, 来回来去地 / 來回來去地] backwards and forwards
朝后[cháo hòu, ㄔㄠˊ ㄏㄡˋ, 朝后 / 朝後] backwards; facing back
逆向[nì xiàng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 逆向] backwards; reverse direction
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel

backwards ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外襷反り[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo)
居反り[いぞり, izori] (n) backwards body drop (sumo)
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
掛け反り[かけぞり, kakezori] (n) hooking backwards body drop (sumo)
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards
ダフ屋[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards)
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P)
反り返る[そりかえる, sorikaeru] (v5r,vi) to warp; to bend backwards; to throw the head (or shoulders) back; to throw out the chest
逆さ言葉[さかさことば, sakasakotoba] (n) word said backwards; word of opposite meaning

backwards ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลิ้งกลอก[v.] (klingkløk) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
กลอกกลิ้ง[v.] (kløkkling) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
กระถด[v.] (krathot) EN: move back a little ; move out a little ; move forward a bit ; move backwards a bit FR:
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress ; recede FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถอยหน้าถอยหลัง[v.] (thøināthøil) EN: move backwards and forwards FR:
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back FR: reculer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backwards
Back to top