ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fetus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fetus*, -fetus-

fetus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fetus (n.) ทารกในครรภ์ See also: ตัวอ่อนในครรภ์ Syn. embryo, unborn child
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fetus; foetusทารกในครรภ์ (คน), ลูกในท้อง (คนและสัตว์ มีกระดูกสันหลัง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetusทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทารกในครรภ์ (n.) fetus See also: foetus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know, I know. If you kill the mother, the fetus dies too.ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่า ถ้าคุณฆ่าแม่ของทารกในครรภ์เสียชีวิตเกินไป
But the fetus is going to be aborted, so let it go down with the ship.แต่ทารกในครรภ์เป็นไปได้ยกเลิกเพื่อให้มันลงไปกับเรือ
The fetus is healthy and growing, and you'll be giving birth in six months.ทุกอย่างปกติดีครับ เด็กเข็งแรงดี และกำลังเติบโต
Now, this... is the profile of the 12-week-old fetus that was thrown from the truck last night.เอาละ,นี่คือโครงสร้าง ของทารกอายุ12สัปดาห์ ที่ถูกทิ้งจาก รถบรรทุกเมื่อคืนนี้
Technically, a fetus is medical waste.โดยทางเทคนิคแล้ว,ทรากทารกที่ตาย ถือเป็นของเสียทางการแพทย์
She's also got the most viable fetus we've ever seen.และเธอเป็นคนที่ทำให้ได้ ทารกมากสุดเท่าที่เราเคยพบมา
The first fetus was found 18 months ago.ศพทารกคนแรก พบเมื่อ 18 เดือนที่แล้ว
You can't give the fetus more lungs.คุณไม่สามารถ เพิ่มขนาดปอดให้ทารก
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต
It's the fetus that's most sensitive to these levels of mercury.ดร.เท็ตสึยะ เอ็นโด แผนกวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
♪ What if you find a fetus left abandoned? ♪แล้วถ้าเธอเห็นทารกถูกทิ้งล่ะ

fetus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, 怪胎] abnormal embryo; fetus with deformity
卵黄囊[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, 卵黄囊 / 卵黃囊] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta)
[tāi, ㄊㄞ, 胎] fetus; litter; tire (of a wheel); abbr. of 輪胎|轮胎
[pēi, ㄆㄟ, 胚] fetus
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
[méi, ㄇㄟˊ, 腜] quickening of the fetus

fetus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堕ろす[おろす, orosu] (v5s) to abort (an embryo or fetus) (negative nuance)
水子;稚子;若子[みずこ;みずご;ちし(稚子), mizuko ; mizugo ; chishi ( chigo )] (n) (1) (みずこ, みずご only) aborted, stillborn or miscarried foetus (fetus); (2) (arch) newborn baby
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses)
胎児(P);胎仔[たいじ, taiji] (n,adj-no) embryo; fetus; foetus; (P)

fetus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟีตัส[n.] (fītat) EN: fetus ; foetus FR: fœtus [m]
ทารกในครรภ์[n. exp.] (thārok nai ) EN: foetus ; fetus (Am.) FR: foetus [m]

fetus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fötus {m}fetus [Am.]; foetus [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fetus
Back to top