ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noisome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noisome*, -noisome-

noisome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noisome (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง, ไม่พึงปรารถนา Syn. loathsome, nauseating, nauseous Ops. wholesome
noisomeness (n.) ความน่ารังเกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad
English-Thai: Nontri Dictionary
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ

noisome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome FR:
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khayakha) EN: horrible ; disgusting ; noisome FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; dégoûtant
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable

noisome ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlichkeit {f}noisomeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noisome
Back to top