ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-foe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foe, *foe*,

-foe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This foe is beyond any of you.เป็นศัตรูที่เกินการต่อกรของพวกเจ้า
But he faces many threats from friend and foe alike.แต่เขาจะพบกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะทั้งจากเพื่อนหรือจากศัตรู
You've seen the foe we face.ท่านเคยเห็นศัตรูนี้มาก่อน
He was a sworn foe of Camelot.เค้าบอกแล้วว่าเค้าเป็นศตรูของ Camelot
And sometimes the line Between friend and foe Is blurred,และบางครั้งเส้นแบ่งระหว่าง สหายกับศัตรูกลับรางเลือน
"The foe you gave was strong and brave and unafraid to die."ศัตรูที่ท่านประทานมาให้.. ต่างก็กล้าหาญ.. และไม่กลัวตาย..
I always take one from a foe that's tasted the cold, unrelenting steel of my blade.ข้ามักจะเก็บมันมาจาก สิ่งที่ข้าเอาชนะได้ด้วยดาบอันเฉียบคมของข้า
W if you'll excuse me, I have a real foe to fight.ถ้าพระองค์ไม่ว่าอะไร ผมมีศัตรูตัวจริงต้องไปสู้รบด้วย
"it is not his enemy or foe that lures him into evil ways."ไม่ใช่ศัตรูหรือคู่แค้นใดๆของเขา ที่นำพาไปในทางชั่วร้าย หากแต่เป็นจิตใจของเขานั่นเอง
Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that we have passed the torch to a new generation unwilling to permit the undoing of human rights and dignities.ปล่อยให้คำออกไปจากเวลานี้และสถานที่นี้ ไปสู่ทั้งเพื่อนและศัตรู ซึ่งเราได้ผ่านคบเพลิงไปสู่คนรุ่นใหม่
Our foe did not come only to destroy our things or our people.เธเน‡เธขเธธเนˆเธ‡เธญเธขเธนเนˆ
Our foe is too fearsome for hand-holding.ศัตรูของเรานั้นไม่กลัวอะไร

-foe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勁敵[けいてき, keiteki] (n) formidable foe
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe

-foe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อริ[n.] (ari) EN: foe ; enemy FR: ennemi [m]
บร[n.] (børa) EN: enemy ; foe ; adversary FR:
ดัสกร[X] (datsakøn) EN: foe FR:
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่อาฆาต[n.] (khū-ākhāt) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่อริ[n.] (khū-ari) EN: enemy ; enemies (pl) ; antagonist ; adversary ; foe FR:
คู่ปรปักษ์[n.] (khūpørapak) EN: adversary ; enemy ; foe FR: adversaire [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
ปัจจามิตร[n.] (patjāmit) EN: foe FR:
ปัจนึก[n.] (patjaneuk) EN: foe FR:
ไพรี[n.] (phairī) EN: enemy ; foe FR:
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist FR: rival [m] ; ennemi [m] ; adversaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -foe-
Back to top