ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flog*, -flog-

flog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flog (vt.) เฆี่ยน See also: โบย, ฟาด Syn. whip, beat, lash Ops. defend, protect
flog (vt.) ขาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sell Ops. buy
flog (sl.) ขาย
flog (sl.) ทำด้วยความพยายาม
flog someone to death (idm.) โบยจนตาย See also: ฟาดจนตาย
flogging (n.) การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหวด Syn. beating, thrashing
English-Thai: HOPE Dictionary
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
English-Thai: Nontri Dictionary
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฆี่ยน (v.) flog See also: whip, beat, scourge, thrash, lash Syn. ตี, เฆี่ยนตี
เฆี่ยนตี (v.) flog See also: whip, beat, scourge, thrash, lash Syn. เฆี่ยน, ตี
โบย (v.) flog See also: whip, lash, thrash Syn. เฆี่ยน, เฆี่ยนตี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There must be a moisturiser or an eye shadow somewhere that needs your vapid mush to flog it.จะต้องมีความชุ่มชื้นหรืออายแชโดว์ที่ใดที่หนึ่ง ที่ต้องการข้าวต้มรสชาติของคุณเพื่อโบยมัน
I'll calling Tammy at PFLOG first thing.แม่เคยโทรไปปรึกษากับจิตแพทย์เรื่องนี้มาแล้วด้วย
Now, point me in his direction before I have you flogged.ทีนี้ ก็บอกมาสิว่า เขาอยู่ที่ไหน ก่อนที่ฉันจะเฆี่ยนนาย
I suggest you get down off that horse and give me your message before I have you flogged!นายลงมาจากม้านั่น แล้วเอาสารที่ว่ามาให้ฉันดีกว่า ก่อนที่ฉันจะเฆี่ยนนาย
Whoever stole it should be hanged, flogged and hanged again!ใครที่ขโมยไปน่าจะถูกจับแขวนคอ โบยแล้วก็แขวนคออีกที
I won't say that all senior citizens who can't master technology should be publicly flogged, but if we made an example of one or two, it might give the others incentive to try harder.ที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นควรโดนลงโทษหรอกนะ แต่ถ้าเราลองทำให้เป็นตัวอย่าง มันก็อาจจะกระตุ้นให้คนอื่นพยายามมากกว่านี้
He's just a dog thief. Give him a few floggings.เขาก็แค่โจรขโมยหมา โบยสักสองสามทีก็พอ
I told them to let you go after a flogging.ข้าบอกให้ปล่อยตัวเจ้าไปหลังจากโบย
The flogger went home for the day.คนโบยหลังกลับบ้านไปแล้ว
They said hell come in early tomorrow to do the flogging.เขาจะกลับมาวันพรุ่งนี้เช้าเพื่อจะมาโบย
We're servants flogged?พวกเจ้าโบยตีบ่าวหรือ?
Poor boy was flogged and I escaped justice.และข้าก็หลบหนีความยุติธรรมมาได้

flog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, 抶] beat; flog
[tà, ㄊㄚˋ, 挞 / 撻] flog; rapid
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 棰] flog; whip
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 箠] flog; whip
鞭打[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, 鞭打] whip; lash; flog; thrash

flog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
楚;杪[すわえ;ずわえ;すわい;ずわい, suwae ; zuwae ; suwai ; zuwai] (n) (1) (arch) switch (long, tender shoot of a plant); (2) (See 笞・しもと) switch (cane used for flogging)
笞;楚[しもと, shimoto] (n) (arch) (See 細枝) switch (flogging implement made from a branch)
笞刑[ちけい, chikei] (n) flogging

flog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash FR: fouetter ; flageller
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
ข้อน[v.] (khøn) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog FR:
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
ตี[v.] (tī) EN: hit ; strike ; beat ; flog ; thrash ; whisk FR: frapper ; battre ; taper ; marteler ; rouer de coups ; dérouiller (pop.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flog
Back to top